clutter, fill a space in a disorganized manner

listen to the pronunciation of clutter, fill a space in a disorganized manner
Englisch - Türkisch
karmakarışık etmek, bir dağınık şekilde bir boşluk doldurmak
clutter up
karıştırmak
clutter up
karıştır
clutter up
{f} tıka basa doldurmak
clutter up
{f} darmadağın etmek
clutter up
{f} yığmak
clutter up
{f} altüst etmek
Englisch - Englisch
{f} clutter up
clutter, fill a space in a disorganized manner
Favoriten