cannot be done without

listen to the pronunciation of cannot be done without
Englisch - Türkisch
elzem
cannot be done without

  Silbentrennung

  can·not be done with·out

  Türkische aussprache

  kınät bi dʌn wîdhaut

  Aussprache

  /kəˈnät bē ˈdən wəᴛʜˈout/ /kəˈnɑːt biː ˈdʌn wɪðˈaʊt/

  Wort des Tages

  anaphora
Favoriten