because or as a result of

listen to the pronunciation of because or as a result of
Englisch - Türkisch
Englisch - Englisch
by virtue of
in virtue of
because or as a result of

  Silbentrennung

  be·cause or as a re·sult of

  Türkische aussprache

  bîkôz ır äz ı rizʌlt ıv

  Aussprache

  /bəˈkôz ər ˈaz ə rēˈzəlt əv/ /bɪˈkɔːz ɜr ˈæz ə riːˈzʌlt əv/

  Wort des Tages

  risorgimento
Favoriten