an instance of the interjection ''ah

listen to the pronunciation of an instance of the interjection ''ah
Englisch - Türkisch

Definition von an instance of the interjection ''ah im Englisch Türkisch wörterbuch

ah
ah!
ah
of!
ah
uf!
ah
{ü} Ah! (Özlem/beğenme/pişmanlık/öfke/sevgi belirtir.)
ah
{ü} öf
ah
{ü} ya
ah
{ü} Vay! (Şaşkınlık belirtir.)
ah
{ü} Ah!/Of! (Acı belirtir.)
Englisch - Englisch
ah
an instance of the interjection ''ah
Favoriten