acil durum

listen to the pronunciation of acil durum
Türkisch - Englisch
(Politika, Siyaset) urgency case
emergency

Please push this button at once in case of emergency. - Acil durumda derhal bu düğmeye basınız.

In case of emergency, call 119. - Acil durumda, 119'u arayın.

state of emergency
exigency
exigence
emergency case
acil durum duruşu
(Bilgisayar) emergency stop
acil durum kadrosu
(Askeri) emergency establishment
acil durum kolu
(Askeri) emergency lever
acil durum kuruluşu
(Askeri) emergency establishment
acil durum planı
emergency plan
acil durum yedeği
(Ticaret) contingency reserve
acil durum yönetimi
emergency management
acil durum yönetimi
disaster management
acil durum düğmesi
emergency button
Acil Durum Cevap ve Kurtarma Dairesi
(Askeri) Emergency Response and Recovery Office
Acil Durum Ulaştırma Dairesi
(Askeri) Office of Emergency Transportation (DOT)
Acil durum Tedarik Harekatları Merkezi
(Askeri) Emergency Supply Operations Center
acil durum anahtarı
emergency switch
acil durum araştırma ve kurtarma biykını
(Askeri) emergency locator beacon
acil durum bariyer
(Havacılık) emergency barrier
acil durum butonu
emergency button
acil durum cevap takımı (FEMA)
(Askeri) emergency response team (FEMA)
acil durum demiri
sheet anchor
acil durum demiri
waist anchor
acil durum düzeni
emergency function
acil durum düşük görüş yaklaşımı
(Askeri) emergency low visibility approach
acil durum ekibi
(Askeri) emergency squad
acil durum fişek
(Havacılık) emergency cartridge
acil durum gücü
(Askeri) emergency power
acil durum havası
(Havacılık) emergency air
acil durum hizmet takımı; acil durum destek takımı (FEMA); yol destek takımı
(Askeri) emergency service team; emergency support team (FEMA); en route support team
acil durum hizmetleri dairesi
(Askeri) office of emergency services
acil durum kartı
emergency response card
acil durum kaçış solunum cihazı
(Askeri) emergency escape breathing device
acil durum kiti
emergency kit
acil durum komuta önceliği; istihkam değişiklik tekilifi
(Askeri) emergency command precedence; engineering change proposal
acil durum kuruluşu, acil durum kadrosu
(Askeri) emergency establishment
acil durum malumatı
emergency information
acil durum motoru
(Askeri) emergency diesel
acil durum oksijen
(Havacılık) emergency oxygen
acil durum paraşüt
(Havacılık) emergency parachute
acil durum planlama talimnamesi
(Askeri) emergency planning handbook
acil durum pozisyon belirtici telsiz beykını
(Askeri) emergency position-indicating radio beacon
acil durum savağı
emergency spillway
acil durum süreci
(Hukuk) emergency procedure
acil durum sıhhi hizmetleri
(Askeri) emergency medical services
acil durum sıhhi teknisyeni; acil tıbbi tedavi
(Askeri) emergency medical technician; emergency medical treatment
acil durum sığınağı
emergency shelter
acil durum taktik hava kontrolü; nihai taarruz kontrolörü
(Askeri) emergency tactical air control; enlisted terminal attack controller
acil durum tespiti için kullanılan tüm telsiz göndermeçleri
(Askeri) emergency locator transmitter
acil durum yardımı
emergency supply
acil durum yolu
(Bilgisayar,Teknik) emergency route
acil durum çalışanı
emergency worker
acil durum çalışma usulleri
(Askeri) emergency operating procedures
acil durum çukuru
(Askeri) emergency pit
acil durum çıkışı
emerceny exit
acil durum önceliği
(Askeri) emergency priority
acil durum şeridi
emergency lane
Ana Üs İstihkam Acil Durum
(Askeri) Prime Base Engineer Emergency Force
Başkanın acil durum faaliyet dokümanı
(Askeri) Presidential emergency action document
Ekonomik Destek Fonu; acil durum destek işlevi
(Askeri) Economic Support Fund; emergency support function
Federal Acil Durum Yönetim Dairesi
(Askeri) Federal Emergency Management Agency
Merkezi Acil Durum Döner Sermayesi (Birleşmiş Milletler)
(Askeri) Central Emergency Revolving Fund (UN)
Milli Acil Durum İdare Timi
(Askeri) National Emergency Management Team
Milli Kan Bankası Programı (Federal Acil Durum Yönetim Merkezi (FEMA)); Milli Dı
(Askeri) National Flood Insurance Program (FEMA); National Foreign Intelligence Program
Ulaştırma Bakanlığı acil durum teşkilatı
(Askeri) Department of Transportation emergency organization
Ulusal Çapta Acil Durum Muhabere Sistemi
(Askeri) Nationwide Emergency Telecommunications System
Yerey Dalga Acil Durum Ağı H
(Askeri) Ground Wave Emergency Network
acil bir durum
It's an emergency
acil bir durum
a state of emergency
bot acil durum için sigortalı mı
Is the boat insured in the event of an emergency
bölgesel acil durum yönetim timi
(Askeri) regional emergency management team
döküm petrol ihtimalat raporu; petrol hasar ve yetersizlik raporu; acil durum pe
(Askeri) bulk petroleum contingency report; petroleum damage and deficiency report; reporting emergency petroleum, oils,and lubricants
elektromanyetik değişim notu; En Az Gereklilikteki Acil Durum Muhabere Ağı
(Askeri) electronic change notice; Minimum Essential Emergency Communications Network
elektronik korunma; acil durum usulleri; icra planlaması
(Askeri) electronic protection; emergency procedures; execution planning
elzem acil durum görevi
essential emergency function
erken harekat kabiliyeti; acil durum harekatları merkezi
(Askeri) early operational capability; emergency operations center
felaket bölgesi ofisi (Federal Acil Durum Yönetim Dairesi)
(Askeri) disaster field office (FEMA)
geliştirilmiş acil durum otomatik mesaj iletim sistemi
(Askeri) improved emergency message automatic transmission system
hava savunma acil durum; rakam düzeltme tahsisi; tümen istihkamcı yardımcısı
(Askeri) air defense emergency; assign digit editing
katastrofik felaket cevap grubu (Federal Acil Durum Yönetim Dairesi)
(Askeri) catastrophic disaster response group (FEMA)
milli güvenlik acil durum hazırlığı
(Askeri) national security emergency preparedness
müşterek acil durum tahliye planı
(Askeri) joint emergency evacuation plan
nükleer harekat acil durum faaliyeti
(Askeri) nuclear operations emergency action
radyasyon acil durum yardım merkezi/eğitim alanı
(Askeri) radiation emergency assistance center/training site (DOE)
tesis içi acil durum
(Çevre) site area emergency
ulusal acil durum planı
national contingency plan
yabancı acil durum destek takımı
(Askeri) foreign emergency support team
acil durum
Favoriten