a hotel employee performing such duties for guests

listen to the pronunciation of a hotel employee performing such duties for guests
Englisch - Türkisch
Englisch - Englisch
valet
a hotel employee performing such duties for guests

  Silbentrennung

  a ho·tel em·ploy·ee per·form·ing such duties for guests

  Türkische aussprache

  ı hōtel employi pırfôrmîng sʌç dutiz fôr ges

  Aussprache

  /ə hōˈtel emˈploiē pərˈfôrməɴɢ ˈsəʧ ˈdo͞otēz ˈfôr ˈges/ /ə hoʊˈtɛl ɛmˈplɔɪiː pɜrˈfɔːrmɪŋ ˈsʌʧ ˈduːtiːz ˈfɔːr ˈɡɛs/

  Wort des Tages

  best gold
Favoriten