astronomical

listen to the pronunciation of astronomical
İngilizce - Türkçe
çok büyük
astronomik

Rakam astronomik olacaktır. - The figure will be astronomical.

Astronomik Birim Dünya ve Güneş arasındaki ortalama mesafe olarak tanımlanır.Bu yaklaşık 150 milyon kilometredir. - The Astronomical Unit (AU) is defined as the average distance between the Earth and the Sun. It is approximately 150 million km (93 million miles).

gökbilimsel
aşırı
çok fazla
{s} çok yüksek
astronomi ile ilqili
{s} astronomik, gökbilimle ilgili
{s} çok büyük, astronomik (rakam/büyüklük): astronomical prices astronomik fiyatlar
aşırı astronomik
muazzam
astronomical clock
astronomi saati
astronomical telescope
astronomik teleskop
astronomical theodolite
astronomik teodolit
astronomical time
astronomik zaman
astronomical triangle
astronomik üçgen
astronomical twilight
astronomi tanı
astronomical unit
gökbilimsel birim
astronomical unit
astronomik birim
astronomical evening twilight
(Askeri) ASTRONOMİK ŞAFAK, ASTRONOMİK AKŞAM ALACAKARANLIĞI: Bak. "astronomical twilight"
astronomical morning twilight
(Askeri) ASTRONOMİK FECİR, ASTRONOMİK SABAH ALACA KARANLIĞI: Bak. "astronomical twilight"
astronomical navigation
(Askeri) ASTRONOMİK SEYİR: Bak. "celestial navigation"
astronomical observation
(Askeri) ASTRONOMİK GÖZLEM, ASTRONOMİK RASAT: Enlem, boylam, zaman ve semti veya istikamet açısını tayin etmek üzere gök cisimlerinin gözlemi
astronomical station
(Askeri) ASTRONOMİ İSTASYONU: Enlem, boylam ve semt tayini için gök cisimlerine gözlem yapılan yer yuvarlağı üzerinde bir nokta
astronomical telescope
astronomik teleskop,gök teleskopu
astronomical triangle
(Askeri) ASTRONOMİK ÜÇGEN: Gözlemcinin yükseltilmiş kutbu, başucu (semti) ve gök küredeki cismin mevkii birleştirilmekle teşekkül etmiş küresel üçgen
astronomical twilight
(Askeri) ASTRONOMİK ALACAKARANLIK (MORNING AND EVENING), ASTRONOMİK FECİR (SABAH), ASTRONOMİK ŞAFAK (AKŞAM): Güneşin; 18 derece ufuk altında bulunduğu durumdan doğuşuna kadar katettiği mesafeyi, içine alan devre. Güneşin batışı anındaki durumundan ufkun 18 derece altındaki duruma kadar katettiği mesafeyi içine alan devre. Tam karanlıktan güneşin doğuşuna ve güneşin batışından tam karanlığa kadar geçen süre. Ayrıca bakınız: "civil twilight (morning and evening) ", "nautical twilight (morning and evening) ", ve "twilight (morning and evening"
astronomical unit
(Askeri) ASTRONOMİK BİRİM: Yer yuvarlağının güneşten 92,907.000 mile eşit ortalama mesafesi
astronomical unit
dünya ile güneş arasındaki ortalama uzaklık olup yaklaşık 150 milyon km'ye eşittir
astronomic
aşırı
astronomically
aşırı olarak
astronom
Gök bilimci
astronomic
gökbilimsel
astronomic
astronomik

Rakam astronomik olacaktır. - The figure will be astronomical.

İstenen fiyat astronomik. - The asking price is astronomical.

astronomic
s., bak. astronomical
astronomic
{s} çok yüksek
astronomically
astronomik şekilde
conjunction astronomical
astronomik kavuşma
Türkçe - Türkçe

astronomical teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

ASTRONOM
(Osmanlı Dönemi) yun. Kozmoğrafya âlimi, felekiyat ile uğraşan, gök cisimleri hakkında bilgi edinmeye çalışan
astronom
Astronomi bilgini, gök bilimci
İngilizce - İngilizce
Of or relating to astronomy

Finally, all men saw that astronomical knowledge lied not, and they awaited the comet.

Very large; of vast measure

At the moment he wondered why anyone would want to visit Khatka, let alone pay some astronomical sum for the privilege.

{a} belonging to astronomy
relating or belonging to the science of astronomy; "astronomic telescope"
Astronomical means relating to astronomy. the British Astronomical Association
Of or pertaining to astronomy; in accordance with the methods or principles of astronomy
emphasis If you describe an amount, especially the cost of something as astronomical, you are emphasizing that it is very large indeed. Houses in the village are selling for astronomical prices + astronomically as·tro·nomi·cal·ly He was astronomically wealthy House prices had risen astronomically
{s} enormous, huge; of astronomy, pertaining to the study of celestial bodies
inconceivably large
astronomic
astronomical twilight
The period in which the sun is between 12° - 18° below the horizon in the morning and evening
astronomical unit
The mean distance from the Earth to the Sun (the semi-major axis of Earth's orbit), approximately 149,600,000 kilometres (symbol AU), used to measure distances in the solar system
astronomical units
plural form of astronomical unit
astronomical year
The time it takes the Earth to pass once around the Sun, particularly a tropical, sidereal, or anomalistic year
astronomical years
plural form of astronomical year
astronomical distance
The distance from one celestial body to another, measured in light-years, parsecs, or astronomical units
astronomical distance
enormous distance
astronomical figures
huge figures, gigantic numbers
astronomical map
map of the stars
astronomical telescope
any telescope designed to collect and record electromagnetic radiation from cosmic sources
astronomical telescope
{i} telescope used to observe and view celestial objects
astronomical unit
A unit of length used in measuring astronomical distances within the solar system equal to the mean distance from Earth to the sun, approximately 150 million kilometers (93 million miles). Length of the semimajor axis of Earth's orbit around the Sun, 92,955,808 mi (149,597,870 km), often defined simply as the average distance from Earth to the Sun. Direct measurement through the parallax method cannot be used for accurate determinations, because the Sun's glare blots out the light of the background stars necessary to make the measurement. The most precise values have been obtained by measuring the distance from Earth to other objects orbiting the Sun. This indirect method requires an accurate proportional mathematical model of the solar system; once the distance to one planet or other object is determined, then the distance to the Sun can be calculated
astronomical unit
a unit of length used for distances within the solar system; equal to the mean distance between the Earth and the Sun (approximately 93 million miles or 150 million kilometers)
astronomical year
period of time required for the Earth to orbit the Sun one full circle
astronomic
Incredibly large
astronomically
In the extreme, very (typically very large)

The calculated answer was astronomically large.

astronomically
Of or relating to astronomy
astronomically
{a} in the manner of astronomy
astronomic
inconceivably large relating or belonging to the science of astronomy; "astronomic telescope
astronomic
{s} enormous, huge; of astronomy, pertaining to the study of celestial bodies
astronomic
relating or belonging to the science of astronomy; "astronomic telescope"
astronomic
Pertaining to astronomy
astronomic
inconceivably large
astronomically
enormously; "the bill was astronomically high
astronomically
in an astronomical manner, hugely, enormously; according to astronomy (study of heavenly bodies)
Türkçe - İngilizce

astronomical teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

astronom
stargazer
astronom
astronomer gökbilimci
astronom
astronomer

Tom is a very well-respected astronomer. - Tom çok saygın bir astronomdur.

Ancient astronomers noticed constellations and gave them names. - Eski astronomlar takımyıldızları fark ettiler ve onlara isimler verdiler.

astronom
one who studies celestial bodies
astronomical