astronom

listen to the pronunciation of astronom
Türkçe - İngilizce
astronomer gökbilimci
astronomer

Tom is a very well-respected astronomer. - Tom çok saygın bir astronomdur.

Many astronomers are working hard to measure the Hubble constant using a variety of different techniques. - Birçok astronom çeşitli farklı teknikler kullanarak Hubble sabitini ölçmek için çok çalışıyor.

one who studies celestial bodies
stargazer
İngilizce - İngilizce

astronom teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

astronomical
{a} belonging to astronomy
Astronomical
astronomic
astronomical
Of or pertaining to astronomy; in accordance with the methods or principles of astronomy
astronomical
emphasis If you describe an amount, especially the cost of something as astronomical, you are emphasizing that it is very large indeed. Houses in the village are selling for astronomical prices + astronomically as·tro·nomi·cal·ly He was astronomically wealthy House prices had risen astronomically
astronomical
{s} enormous, huge; of astronomy, pertaining to the study of celestial bodies
astronomical
Of or relating to astronomy
astronomical
Astronomical means relating to astronomy. the British Astronomical Association
astronomical
Very large; of vast measure
astronomical
relating or belonging to the science of astronomy; "astronomic telescope"
astronomical
inconceivably large
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) yun. Kozmoğrafya âlimi, felekiyat ile uğraşan, gök cisimleri hakkında bilgi edinmeye çalışan
Astronomi bilgini, gök bilimci
İngilizce - Türkçe
Gök bilimci
astronomical
aşırı
astronomical
çok büyük
astronomical
{s} çok yüksek
astronomical
{s} gökbilimsel
astronomical
{s} astronomik, gökbilimle ilgili
astronomical
{s} astronomik

Bir parsek bir astronomik birimin bir arksaniyelik bir dereceye karşılık geldiği mesafedir. - One parsec is the distance at which one astronomical unit subtends an angle of one arcsecond.

Rakam astronomik olacaktır. - The figure will be astronomical.

astronomical
aşırı astronomik
astronomical
muazzam
astronomical
çok fazla
astronomical
{s} çok büyük, astronomik (rakam/büyüklük): astronomical prices astronomik fiyatlar
astronomical
astronomi ile ilqili
astronom