to capture

listen to the pronunciation of to capture
الإنجليزية - التركية
esirmek
esir olmak
yakalamak için
esir etmek
tutsak etmek
ele geçirmek

O pazarı ele geçirmek istiyoruz. - We want to capture that market.

{i} ele geçirme

Sen hiçbir şey ele geçirmedin. - You captured nothing.

O pazarı ele geçirmek istiyoruz. - We want to capture that market.

{i} esir alma
{f} tutsak etmek
Tutmak
asansör kabini
{f} yakala

Dürüst olmak gerekirse, biz seni yakalamak için geldik. - To be honest, we came to capture you.

Onlar mümkün olduğu kadar çok sayıda insan yakalardı. - They would capture as many people as possible.

esir etmek
kilitlenme
{i} zaptetme
(Ticaret) yerleşme
yakalanma

Fadıl yakalanmaktan kaçmak istedi. - Fadil wanted to escape capture.

Tom düşman tarafından yakalanmaktan korkuyordu. - Tom was afraid of being captured by the enemy.

(Askeri) zapt etme
(Kanun) ihrazen iktisap etmek
zapt etmek
(Kanun) sahipsiz şeyleri ihraz etme
(Kanun) zapt
(Kanun) ihraz etmek
(Kanun) sahipsiz şeyleri işgal etme
kapmak
kapma
(Tıp) kaptür
(Ticaret) pazarı ele geçirme

O pazarı ele geçirmek istiyoruz. - We want to capture that market.

(Kanun) müsadere
esir alınma
egemen olmak
yakalamak

Yerel polis ve FBI kaçakları yakalamak için bir araştırma planı hazırladı. - The local police and the FBI formulated a search plan to capture the fugitives.

Dürüst olmak gerekirse, biz seni yakalamak için geldik. - To be honest, we came to capture you.

almak
özelliğini yitirmeden korumak
aynen almak
yakalanış
el koymak
ganimet almak
çekim alanına almak
esir

Sürgünlerin çoğu öldürüldü veya esir alındı ​​. - Most of the exiles were killed or captured.

Senin düşman tarafından esir alındığını düşündük. - We thought you'd been captured by the enemy.

zaptetmek
esir almak
ganimet
ganimet/tutsak alma
{i} yakalama,yakala
(Nükleer Bilimler) yakalama,kapma
al/yakala
capturer ele geçiren kimse
zorla ele geçirmek
التركية - التركية
Kullanılan programın belli bir durumunu kaydetmesi işlemi
الإنجليزية - الإنجليزية
encapture

the English language has inspired linguists to design an array of different models attempting to systematize and encapture its various manifestations.

To remove or take control of an opponent’s piece in a game (e.g., chess, go, checkers)

He captured his opponent’s queen on the 15th move.

To store (as in sounds or image) for later revisitation
To reproduce convincingly
{v} to take as a prize in war
{n} the act of taking anything, a prize
succeed in representing or expressing something intangible; "capture the essence of Spring"; "capture an idea"
(1) (v ) To save an image or data on a screen to a file, or to send an image directly to a printer (2) (v ) To record a series of keystrokes or save a special state of a program
The process of obtaining the user interactions like mouse clicks, mouse motions and user input from an application
The submission of a credit card transaction for processing and settlement Thruogh this, customers' credit card purchases are debited and the merchant is credited Once a transaction is sent by the merchant to their credit card processor, transaction details are forwarded to the customer's credit card company and then the credit card company's bank before the transaction is "captured," and payment is initiated
The method of taking a biometric sample from the end user
the removal of an opponent's piece from the chess board
If something captures your attention or imagination, you begin to be interested or excited by it. If someone or something captures your heart, you begin to love them or like them very much. the great names of the Tory party who usually capture the historian's attention. one man's undying love for the woman who captured his heart
Something that has been captured; a captive
The act of seizing by force, or getting possession of by superior power or by stratagem; as, the capture of an enemy, a vessel, or a criminal
{i} catching; copying of all or part of the screen into temporary memory (Computers); prisoner
the act of forcibly dispossessing an owner of property the removal of an opponent's piece from the chess board the act of taking of a person by force any process in which an atomic or nuclear system acquires an additional particle a process whereby a star or planet holds an object in its gravitational field capture as if by hunting, snaring, or trapping; "I caught a rabbit in the trap toady"
The submission of a credit card transaction for processing and settlement POS terminals and real-time processing software capture transactions to submit to merchant account providers or credit card processors
The process of capturing funds from an authorization
A deliberate action which results in the registration of a record into a recordkeeping system For certain business activities, this action may be designed into electronic systems so that the capture of records is concurrent with the creation of records Australian Standard AS 4390-1996, Part 1 Clause 4 7
The securing of an object of strife or desire, as by the power of some attraction
A term used in digital imaging meaning " to photograph" The term is used to differentiate the method by which the image is made As the word "photograph" is closely associated to film photography, "capturing" is applied to specify a digital sensor is used "
the act of taking of a person by force
Water withdrawn artificially from an aquifer derived from a decrease in storage in the aquifer, a reduction in the previous discharge from the aquifer, an increase in the recharge, or a combination of these changes The decrease in discharge plus the increase in recharge is termed capture Capture results in reduced surface flows
A function of the CCP module in which the value of a timer/counter is ""captured"" into a holding register module when a predetermined event occurs
A transaction sent after the merchant has shipped the goods This transaction will trigger the movement of funds from the Issuer to the Acquirer and then to the merchant's account
Converting the credit card authorization amount into a billable transaction record within a batch Transactions cannot be captured unless previously authorized, and authorizations cannot be captured until the goods or services have been shipped or transmitted to the consumer [GAO] (see also credit card)
the act of forcibly dispossessing an owner of property
capture as if by hunting, snaring, or trapping; "I caught a rabbit in the trap toady"
Converting the authorization amount into a billable transaction record within a Batch Transactions cannot be captured unless previously authorized, and authorizations cannot be captured until the goods or services have been shipped or transmitted to the consumer
If you capture something that you are trying to obtain in competition with other people, you succeed in obtaining it. In 1987, McDonald's captured 19 percent of all fast-food sales = win, secure
The movement of a minor or major piece from the departure cell to the arrival cell and to capture a enemy piece in the process To capture, a player must make a legal move that lands a piece on a cell containing an enemy piece The captured enemy piece is taken from the board and removed from the game To capture a MP/mp means to deprive your opponent (: A or : B) of the use of that MP/mp The MP/mp has been taken and leaves the board
(1) Water withdrawn artificially from an aquifer is derived from a decrease in storage in the aquifer, a reduction in the previous discharge from the aquifer, an increase in the recharge, or a combination of these changes The decrease in discharge from an aquifer plus the increase in recharge Capture may occur in the form of decreases in the ground-water discharge into streams, lakes, and the ocean, or from decreases in that component of Evapotranspiration derived from the Zone of Saturation (2) Diversion of the flow of water in the upper part of a stream by the headward growth of another stream
succeed in catching or seizing, especially after a chase; "We finally got the suspect"; "Did you catch the thief?"
any process in which an atomic or nuclear system acquires an additional particle
If something or someone captures a particular quality, feeling, or atmosphere, they represent or express it successfully. Their mood was captured by one who said, `Students here don't know or care about campus issues.' = encapsulate
a process whereby a star or planet holds an object in its gravitational field
The thing taken by force, surprise, or stratagem; a prize; prey
1 Of a central force filed, as of a planet; to overcome by gravitational force the velocity of a passing body and bring the body under the control of the central force field, in some cases absorbing its mass
Converting the authorization amount into a billable transaction record within a batch Transactions cannot be captured unless previously authorized and the goods or services have been shipped or transmitted to the consumer
{f} entrap, take prisoner
take possession of by force, as after an invasion; "the invaders seized the land and property of the inhabitants"; "The army seized the town"; "The militia captured the castle"
One can 'capture' a still image from a video using certain software A 'screen capture' (i e creating an image of what you see currently on your PC screen) can be made by pressing 'ALT' + 'Prt Sc' in Windows This can then be inserted into any document
When a piece is moved to a space occupied by an enemy chessman, the previous occupant is captured, and removed from play
The process by which the information in a credit card authorization is sent by the credit card processing system to the authorized cardholder's bank to obtain money for goods and services delivered
To remove or take control of an opponent's piece in a game (e.g., chess, go, checkers.)
An act of capturing
If an event is captured in a photograph or on film, it is photographed or filmed. The incident was captured on videotape The images were captured by TV crews filming outside the base. photographers who captured the traumatic scene
To remove or take control of from the opponent in a game (e.g., chess, go, checkers)
To seize or take possession of by force, surprise, or stratagem; to overcome and hold; to secure by effort
attract; cause to be enamored; "She captured all the men's hearts"
Replacement of all the other chain letters in a niche by the descendants of a single variation The successful variation is then called hyper-competitive See funneling event CLEVO
The submission of an electronic credit card transaction for financial settlement Authorized credit card sales must be captured and settled in order for a merchant to receive funds for those sales Also see Settlement
the process by which the information in a credit card authorization is sent by the credit card processing system to the authorized cardholder’s bank to obtain money for goods and services delivered
If you capture someone or something, you catch them, especially in a war. The guerrillas shot down one aeroplane and captured the pilot The Russians now appear ready to capture more territory from the Chechens. the murders of fifteen thousand captured Polish soldiers. Capture is also a noun. the final battles which led to the army's capture of the town The shooting happened while the man was trying to evade capture by the security forces
The submission of credit card transaction to be processed by the merchant provider or merchant account holder This is used to check the funds availability on the credit card submitted
bring about the capture of an elementary particle or celestial body and causing it enter a new orbit; "This nucleus has captured the slow-moving neutrons"; "The star captured a comet
A process of describing your design Generally used to mean building a gate-level description
To take control of
to capture

  الواصلة

  to cap·ture

  التركية النطق

  tı käpçır

  النطق

  /tə ˈkapʧər/ /tə ˈkæpʧɜr/

  علم أصول الكلمات

  [ t&, tu, 'tü ] (preposition.) before 12th century. Middle English, from Old English tO; akin to Old High German zuo to, Latin donec as long as, until.

  فيديوهات

  ... does affect capture rates and so forth. ...
  ... necessarily capture the value of the nascent Internet. ...

  كلمة اليوم

  recondite
المفضلات