regards

listen to the pronunciation of regards
الإنجليزية - التركية
{i} selamlar

Lütfen ailenize selamlarımı yollayın. - Please give my regards to your family.

Lütfen babanıza selamlarımı iletin. - Please give my regards to your father.

saygılar

Lütfen anne babanıza saygılarımı iletin. - Please give my kind regards to your parents.

Erkek kardeşim sana saygılarını yolluyor. - My brother sends you his regards.

dilek

Babana en iyi dileklerimle. - Best regards to your father.

Lütfen Tom'a en iyi dileklerimi iletin. - Please give my best regards to Tom.

{i} hürmetler

Ailene hürmetlerimi ilet. - Give my best regards to all your family.

Ebeveynlerinize hürmetlerimi iletin. - Give my regards to your parents.

iyi dilekler

Babana en iyi dileklerimle. - Best regards to your father.

Ebeveynlerim size en iyi dileklerini gönderdi. - My parents send you their best regards.

selam

Ona selamlarımı gönder. - Give my regards to him.

Lütfen, eşinize selamlarımı iletin. - Please send my regards to your wife.

regard
hesaba katmak
regard
saymak
regards of
ile ilgili
regard
saygı

Lütfen ebeveynlerinize saygılarımı iletin. - Please give my regards to your parents.

Ailenize saygılarımı iletin. - Give my regards to your family.

regard
önemseme
regard
selam

Onu görürsen, ona selamlarımı ilet. - In case you see him, give him my regards.

Lütfen, eşinize selamlarımı iletin. - Please send my regards to your wife.

regard
itibar etmek
regard
{f} saymak, ... gözüyle bakmak: I regard him as a friend. Onu arkadaş sayıyorum
best regards
saygılarımızla
regard
{f} dikkate al

O, tavsiyemi nadiren dikkate alır. - She seldom pays regard to my advice.

Herkes uyarıları dikkate almadan harabeye doğru gitti. - Everyone has gone towards the ruin regardless of warnings.

regard
itibar
regard
{i} beğeni

Onun planları bazı beğenilmemelere rağmen kabul edildi. - His plans were regarded with some disfavor.

regard
{f} takdir etmek
as regards
ile ilgili olarak
kind regards
içten dileklerimle
kind regards
iyi çalışmalar
regard
dikkat

Benim talimatlarımı dikkate almadan geldi. - He came regardless of my instructions.

O, yarasını dikkate almadan dövüşüyordu. - He was fighting regardless of his wound.

regard
bakım
regard
dikkate almak
regard
{f} çok beğenmek
regard
gözüyle bakmak
regard
olarak görmek

Herkes onu dürüst olarak görmektedir. - Everybody regards him as honest.

regard
{f} ait olmak
regard
{f} önem vermek
regard
as regards hakkında
regard
{f} ilgili olmak
regard
gözetmek
regard
ile ilgili olmak
regard
{f} saygı duymak
(my) best regards
sevgilerimle
as regards
münasebetle
as regards
hususunda
best regards
saygılarımla
convey one's regards to
-ne iyi dileklerini iletmek
convey one's regards to
-ne hürmetlerini iletmek
convey one's regards to
-ne selamlarını iletmek
regard
görmek

Herkes onu dürüst olarak görmektedir. - Everybody regards him as honest.

regard
kulak vermek
regard
gibi görmek
regard
ilgilendirmek
regard
yön
regard
olarak ele almak
regard
(deyim) el üstünde tutmak
Give my regards
Selam söyleyin
regard
aldırış
regard
kulak asmak
regard
umursamak
regard
göz önünde tutmak
regard
ç.selam
regard
iyi dilekler

Babana en iyi dileklerimle. - Best regards to your father.

Lütfen Tom'a en iyi dileklerimi iletin. - Please give my best regards to Tom.

regard
bakış
regard
gözü ile bakmak
regard
önemsemek
regard
saygınlık
regard
{f} dikkatle bakmak
as regards
konusunda
best regards
en iyi bakmak
best regards
en iyi dileklerimle

Babana en iyi dileklerimle. - Best regards to your father.

give my kind regards
benim gibi şöyle
greeting, warm regards
Sıcak karşılama konusunda
having foresight as regards the future
sahip öngörü olarak geleceğe ilişkin
in regards of
in ilgili
in regards to
ile ilgili olarak
in regards to
ile ilgili
in regards to
-e gelince
kind regards
iyi dilekler
kind regards
saygılarımla
kind regards
Hürmetler!
kind regards.
saygılarımızla
plural of regard
açısından çoğul
with best regards
en iyi bakmak ile
with regards to
ile ilgili olarak
with warmest regards
sıcak bakmak ile
Give her my regards
Ona benden selam söyle
as regards
hakkında
as regards
dair
as regards
nazaran
as regards/to
-e gelince: as to him ona gelince
best wishes and kind regards
dilek ve temennilerimiz
give him my best regards
selam söyle

Eğer onu görürsen ona selam söyle. - If you happen to see him, please give him my best regards.

give smb. one's best regards
selâmını iletmek
my best regards to
(eşinize) sevgiler
my best regards to
(eşinize) hürmetler
please give my kind regards to your father
babanıza selamlar söyleyin
regard
{i} ilgi

Hey! Bu doğru yer değil. Sen bununla ilgili bilgi için gerçek milli takım antrenörüyle temas kurmalısın. - Hey! This is not the right place. You should contact the actual national coach for information regarding this.

Aile üyelerinin ordudan alınan açıklama ile ilgili ciddi şüpheleri vardı. - The members of the family had grave doubts regarding the explanation they received from the army.

regard
{f} göz önüne almak
regard
bakış/saygı
regard
{i} anlamlı bakış
regard
{i} ilişki

Bu soruna ilişkin ne söylemek zorundasın? - What do you have to say with regard to this problem?

Konuya ilişkin hiçbir şey bilmiyorum. - As regards the matter, I know nothing.

regard
{i} önem

Onu önemli bir insan olarak görüyoruz. - We regard him as an important man.

Bilim adamları keşfe önemli gözüyle bakıyor. - Scientists regard the discovery as important.

regard
{i} hürmet

Lütfen eşinize hürmetlerimi iletin. - Please give my best regards to your husband.

Ebeveynlerinize hürmetlerimi iletin. - Give my regards to your parents.

regard
hususunda
regard
takdir
regard
hürmet etmek
regard
{f} bakmak
regard
nazar
regard
aldırmak
with kind regards from
den selamlarla
الإنجليزية - الإنجليزية
plural form of regard
Third-person singular simple present indicative form of regard
A greeting at the end of a letter or e-mail communication

regards, John. Kind regards, Peter.

A greeting to pass on to another person

Give my regards to your brother when you next see him.

plural of regard
{i} sentiments, wishes, greetings
third-person singular of regard
rgds
as regards
regarding, concerning
best regards
Used as a polite closing of a letter
regard
To consider, look upon (something) in a given way etc

I always regarded tabloid journalism as a social evil.

regard
One's concern for another; esteem
regard
To have to do with, to concern

I'd like to talk to you regarding your last email.

regard
To take notice of, pay attention to
regard
To set store by (something), to hold (someone) in esteem; to consider to have value, to respect

There was a Judge in a certaine cite, which feared not god nether regarded man.

regard
To look at; to observe

She regarded us warily.

warm regards
Used as a polite way to finish a letter
regard
Matter for consideration; account; condition
regard
{v} to esteem, respect, attention, look, view
as regards
In regard to
as regards
about, concerning, regarding
best regards
all the best, hearty wishes, deepest blessings
give regards to
send one's greetings or best wishes to
kind regards
warm wishes, friendly greetings
regard
To look upon, as in a certain relation; to hold as an popinion; to consider; as, to regard abstinence from wine as a duty; to regard another as a friend or enemy
regard
You can use as regards to indicate the subject that is being talked or written about. As regards the war, Haig believed in victory at any price
regard
To look attentively; to consider; to notice
regard
connect closely and often incriminatingly; "This new ruling affects your business"
regard
To take into consideration; to take account of, as a fact or condition
regard
You can use with regard to or in regard to to indicate the subject that is being talked or written about. The department is reviewing its policy with regard to immunisation. = regarding
regard
deem to be; "She views this quite differently from me"; "I consider her to be shallow"; "I don't see the situation quite as negatively as you do"
regard
To look closely at; to observe attentively; to pay attention to; to notice or remark particularly
regard
look at attentively
regard
the condition of being honored (esteemed or respected or well regarded); "it is held in esteem"; "a man who has earned high regard"
regard
If you have regard for someone or something, you respect them and care about them. If you hold someone in high regard, you have a lot of respect for them. I have a very high regard for him and what he has achieved The Party ruled the country without regard for the people's views
regard
an attitude of admiration or esteem; "she lost all respect for him"
regard
{f} gaze at, look at; concern, relate to; esteem, appreciate; consider; pay heed to; take notice, pay attention; have an opinion about a person
regard
That view of the mind which springs from perception of value, estimable qualities, or anything that excites admiration; respect; esteem; reverence; affection; as, to have a high regard for a person; often in the plural
regard
paying particular notice (as to children or helpless people); "his attentiveness to her wishes"; "he spends without heed to the consequences"
regard
You can use in this regard or in that regard to refer back to something that you have just said. In this regard nothing has changed I may have made a mistake in that regard
regard
(usually plural) a polite expression of desire for someone's welfare; "give him my kind regards"; "my best wishes" a feeling of friendship and esteem; "she mistook his manly regard for love"; "he inspires respect" look at attentively
regard
If you regard someone in a certain way, you look at them in that way. She regarded him curiously for a moment The clerk regarded him with benevolent amusement
regard
(usually preceded by `in') a detail or point; "it differs in that respect"
regard
Ones concern for another; esteem
regard
Supervision; inspection
regard
If you regard someone or something as being a particular thing or as having a particular quality, you believe that they are that thing or have that quality. He was regarded as the most successful Chancellor of modern times I regard creativity both as a gift and as a skill
regard
The Victorians loved romantic symbols, and rings or brooches set with a Ruby, Emerald, Garnet, Amethyst, Ruby, and a Diamond so that the first letter of each gemstone spelled out "Regard" were given as a token of affection in early Victorian times
regard
aspect; detail; manner; respect; sense
regard
idiomatic usage requires "with [or "in"] regard to" but "as regards "
regard
a long fixed look; "he fixed his paternal gaze on me"
regard
To look at, gaze at
regard
To keep in view; to behold; to look at; to view; to gaze upon
regard
The Victorians loved romantic symbols, and rings or broochs set with a Ruby, Emerald, Garnet, Amethyst, Ruby, and a Diamond so that the first letter of each gemstone spelled out "Regard" were given as a token of affection in early Victorian times
regard
(usually plural) a polite expression of desire for someone's welfare; "give him my kind regards"; "my best wishes"
regard
To consider and treat; to have a certain feeling toward; as, to regard one with favor or dislike
regard
If you regard something or someone with a feeling such as dislike or respect, you have that feeling about them. He regarded drug dealers with loathing
regard
a feeling of friendship and esteem; "she mistook his manly regard for love"; "he inspires respect"
regard
Consideration; thought; reflection; heed
regard
A look; aspect directed to another; view; gaze
regard
Attention of the mind with a feeling of interest; observation; heed; notice
regard
To pay attention to
regard
{i} esteem, respect; thought, consideration; look, glance; outward appearance; reference, relation; care, attention
regard
A sentimental piece of jewelry containing six gemstones, in which the first letter of each gemstone spells the word regard
regard
To pay respect to; to treat as something of peculiar value, sanctity, or the like; to care for; to esteem
regard
formulae Regards are greetings. You use regards in expressions such as best regards and with kind regards as a way of expressing friendly feelings towards someone, especially in a letter. Give my regards to your family
regard
To have relation to, as bearing upon; to respect; to relate to; to touch; as, an argument does not regard the question; often used impersonally; as, I agree with you as regards this or that
regard
Object of sight; scene; view; aspect
regard
To hold esteem, value
regard
State of being regarded, whether favorably or otherwise; estimation; repute; note; account
regard
Hence, to look or front toward; to face
regard
Respect; relation; reference
sent his regards
told someone to send someone else his regards
warm regards
sending a blessing to one whom you love
with best regards
with blessings, sincerely (polite closing of a letter)
with kind regards
with friendly emotions (when ending a letter)
regards
المفضلات