property

listen to the pronunciation of property
الإنجليزية - التركية
{i} emlâk

Denize yakın emlak satın aldı. - He bought property near the sea.

Boston'da emlak satın almak istiyorum. - I want to purchase property in Boston.

mülkiyet

Tüm mülkiyetini oğluna bağışladı. - He handed over all his property to his son.

En büyük oğlan bütün mülkiyetin varisi oldu. - The eldest son succeeded to all the property.

{i} mülk

Her şahıs tek başına veya başkalarıyla birlikte mal ve mülk sahibi olma hakkına sahiptir. - Everyone has the right to own property alone as well as in association with others.

Hiç kimse keyfi olarak mal ve mülkünden mahrum edilemez. - No one shall be arbitrarily deprived of his property.

{i} özellik

Bu çok büyük bir özellik. - It's a very large property.

Aşırıiletkenlik fiziksel bir özelliktir. - Superconductivity is a physical property.

özellik/
{i} eşya

Eşyamı avukata teslim ettim. - I entrusted my property to the lawyer.

{i} varlık
{i} mal

O, benim mal varlığımı elimden aldı. - She defrauded me of my property.

Hiç kimse keyfi olarak mal ve mülkünden mahrum edilemez. - No one shall be arbitrarily deprived of his property.

{i} servet

Servet mirasçılar arasında eşit olarak bölündü. - The property was divided equally among the heirs.

Edward amcasının servetini miras olarak aldı. - Edward inherited his uncle's property.

(Ticaret) taşınmaz
hassa
(Felsefe) özgülük
(Ticaret) mülkiyet hakkı
sahiplik
mal-mülk
emtia
arazi

O ağaç Tom'un arazisinin üzerinde. - That tree is on Tom's property.

Arazi neredeyse tamamen yabani böğürtlen çalılarla kaplanmıştı. - The property was almost completely overgrown with wild blackberry bushes.

nitelik
iyelik
{i} (sahne dekorunda kullanılan) eşya, aksesuar
(Tıp) Özellik, özgüllük, hususiyet, hassa
{i} sahne elbiseleri
{i} sahne eşyaları
property man sahne eşyalarını temin eden kimse
(Askeri) MAL; ORDU MALI: 1. Sahip olunabilen herhangi bir şey. 2. Askeri anlamda kullanıldığı şekilde, bu terim gayrimenkul ve malzemeleri içine alan maddi mal ile sınırlıdır. 3. Özel amaçlar ve muayyen durumlardaki kullanım için, bu terim, kamu arazisi, belirli topraklar, muayyen kategorideki donanma gemileri ve Federal hükümetin kayıtlarını hariç tutabilir
property qualification bir kimseye oy hakkı sağlayan mülk sahipliği
aksesuar
(Askeri) ordu malı
property change
(Bilgisayar) özellik değişimi
property damage
(Sigorta) mal zararı
property editor
(Bilgisayar) özellik düzenleyici
property format
(Bilgisayar) özellik biçimi
property holding
mal varlığı
property ladder
(Ticaret) mülk kademesi
property law
kat mülkiyeti kanunu
property ledger
(Ticaret) gayrı menkul büyük defteri
property lien
(Kanun) gayrimenkul rehni
property losses
(Ticaret) mala gelen zararlar
property man
aksesuarcı
property man
(Tiyatro) donatımcı
property name
(Bilgisayar) özellik adı
property owner
(Kanun) mülk sahibi
property page
(Bilgisayar) özellik sayfası
property pages
(Bilgisayar) özellik sayfaları
property rent
(Ticaret) gayri menkul geliri
property set
(Bilgisayar) özellik kümesi
property sheet
(Bilgisayar) özellik tablosu
property sheet
(Bilgisayar) özellik sayfası
property tree
(Bilgisayar) özellik ağacı
property value
(Bilgisayar) özellik değeri
property insurance
eşya sigortası
property market
emlak piyasası
property owner
malsahibi
property register
tapu sicili
property right
mülkiyet hakkı
property tax
emlak vergisi
property acquired by fraud
sahtekârlıkla elde edilen mal
property assets
servet kıymetleri
property crime
mülkiyet suç
property department
mülkiyet departmanı
property law
Mülkiyet hukuku, gayrimenkul hukuku, eşya hukuku
property master
dekordan sorumlu olan kişi
property transactions
emlak alım-satım işleri
property tycoons
emlak kralı
property valuation specialist
gayrimenkul değerleme uzmanlığı
property account
(Askeri) mal hesabı
property account
(Askeri) MAL HESABI: Miktar ve/veya maliyet cinsinden yazılan, genellikle madde (kalem) ile ifade edilen malın veya mal değişiminin resmi kaydı. Devlet malının resmi kaydının muhafaza edilmesi gereklidir
property accountability
(Askeri) MAL SAYMANLIĞI: Bak. "accountability"
property accounting
(Askeri) MAL MUHASEBESİ: Mal hesaplarının - mal raporlarının tahlili de dahil olmak üzere - nakdi değer ve miktar olarak açılması veya tutulması
property book
(Askeri) EŞYA DEFTERİ: Bir bölük veya benzeri birlikte tutulan ve, erlerin giyecek ve teçhizatı hariç, birliğe ait teçhizatın miktar ve cinsini gösteren kayıt defteri
property book
(Askeri) eşya defteri
property book
(Askeri) mal defteri
property custodian
(Askeri) MAL SAYMANI: Bir askeri eğitim müessesesinde; komutanlığa ait veya komutanlığa gönderilmiş malların tedarikinde depolanmasında, dağıtımında ve hesaplarının tutulmasında müessesenin bir mümessili olarak hareket eden subay
property disposal officer
(Askeri) MAL SORUMLUSU: Bir tesiste, şahsi malların teslim alınması bakımı ve verilen yetki dahilinde son işlemi ile sorumlu şahıs. Bu şahıs; bir tesisteki bütün HEK mal ve kayıt silme faaliyetlerinden sorumludur. Buna eskiden (salvage officer) denirdi
property exchange
(Askeri) MAL MÜBADELESİ: Bir birliğe verilmiş ordu malı bir maddeyi başka bir birlikle değiştirme
property income
(Ticaret) emlak geliri
property list
Özellik Listesi
property market
emlâk piyasası
property officer
(Askeri) ORDU MALLARINI ALAN, DAĞITIMINI YAPAN VE HESABINI TUTAN SUBAY
property record
(Askeri) mal kaydı
property record
(Askeri) MAL KAYDI: Bir malzeme üzerinde sorumluluk esası teşkil etmek üzere, stok kayıtları da dahil, tutulan kayıt
property tax
(Ticaret) mülkiyet vergisi
property tax
emlak vergisi,gayrimenkul vergisi
property tax
emlâk vergisi
property tax
varlık vergisi
property voucher
(Askeri) MAL BELGESİ: Bir malın, herhangi bir stok kayıt hesabından çıkarılması veya bu hesaba alınmasını teşvik eden belge
property voucher
(Askeri) mal belgesi
private property
özel mülkiyet
private property
özel mülk
private property
kişisel mülk,özel mülkiyet
properties
oZELLiKLER
commutative property
değişme özelliği
acquire property
mal edinmek
acquisition of property
mülkiyet
alien property
yabancı mülkiyeti
approximation property
(Matematik) yaklaşım
buy property
gayrımenkul almak
division of property
malların bölüşümü
division of property
mal paylaşımı
division of property
malların paylaşımı
edit property
(Bilgisayar) özellik düzenle
excess property
(Askeri) fazla mal
extensive property
yaygın özellik
government property
(Askeri) devlet malı
government property
(Politika, Siyaset) kamu malı
inherent property
(Dilbilim) içkin özellik
intellectual property
(Kanun) entelektüel mülkiyet
investment property
(Ticaret) yatırım amaçlı gayrimenkul
landed property
akar
landed property
(Ticaret) taşınmaz mal
lost property found
(Kanun) lükata
marital property
evlilikte mal rejimi
personal property
özel mülkiyet
personal property
(Ticaret) kişisel mal
personal property
taşınır mallar
properties
(Ticaret) mülkler
properties
(Bilgisayar) özellikleri

O, yeşim taşının tıbbi özellikleri olduğuna inanmaktadır. - She believes that jade has medicinal properties.

real estate property
(Ticaret) gayri menkul mal
stolen property
(Ticaret) çalıntı mallar
trust property
(Ticaret) yediemine aktarılan mal
additive property
additif özellik
affine property
afin özellik
approximation property
yaklaşım özelliği
cancellation property of addition
toplamanın kısalma özelliği
cancellation property of multiplication
çarpmanın kısalma özelliği
chemical property
kimyasal özellik
closure property
kapalılık özelliği
common property
ortak mal
community property
ortak mülkiyet
commutative property of addition
toplamanın değişme özelliği
commutative property of multiplication
çarpmanın değişme özelliği
comparison property
karşılaştırma özelliği
constitutive property
oluşumsal özellik
continuity property
süreklilik özelliği
contractor acquired property
yükleniciden temin özelliği
damaged to property
mala verilen zarar
declaration of property
mal beyanı
declaration of property
mal bildirimi
dielectric property
dielektrik özelliği
distinctive property
ayırt edici özellik
distributive property
dağılma özelliği
family property
kodak malları
industrial property
sınai mülkiyet
injury to property
mala zarar
intensive property
entensif özellik
joint property
müşterek mülkiyet
joint property
ortak mülkiyet
landed property
arazi
landed property
emlak
left distributive property
soldan dağılma özelliği
left property
bırakılmış eşya
lifting property
kaldırma özelliği
lipschitz property
lipschitz özelliği
lost property
kayıp eşya
lost property office
kayıp eşya bürosu
man of property
mal mülk sahibi adam
mechanical property
mekanik özellik
movable property
taşınır mallar
movable property
menkul mülkiyet
personal property
kişisel mülkiyet
personal property
taşınabilir mal
physical property
fiziki özellik
physical property
fiziksel özellik
physiological property
fizyolojik özellik
propertied
servet sahibi
propertyless
özelliği olmayan
public property
kamu mülkiyeti
public property
umumi mal
real estate property
gayrimenkul mal
real estate property
taşınmaz mal
real property
taşınmaz mal
real property
mülk
real property
varlık
right of property
mülkiyet hakkı
tactile property
dokunma özelliği
tangible property
maddi mallar
taste property
lezzet özelliği
temporal property
geçici mülkiyet
properties
{i} sahne eşyaları
properties
{i} sahne elbiseleri
exhibiting the property of a logophor
Bir logophor mali sergileyen
grouping of all property of a person
Bir kişinin tüm mal gruplama
immovable property
(Finans) Gayrimenkul mülk ya da mal
intellectual property
Fikrî mülkiyet. Akıl kullanılarak ortaya çıkarılan, telif hakları da alınabilen ticarî herhangi bir ürün
intellectual property rights
Fikri mülkiyet hakları
intellectual property.
fikri mülkiyet
intellectual-property
fikri-mülkiyet
lack of property, lack of assets
mülkiyet eksikliği, varlıkların olmaması
properties
özellikler

Tüm oyunlar tarafından paylaşılan ortak özellikler yoktur. - There are no common properties shared by all games.

O, yeşim taşının tıbbi özellikleri olduğuna inanmaktadır. - She believes that jade has medicinal properties.

right to property
mülk edinme hakkı
federal excess personal property; foreign excess personal property
(Askeri) federal genel fazla menkul (taşınabilir) ordu malı; yabancı genel fazla menkul (taşınabilir) ordu malı
propertied
{s} varlıklı
propertied
zengin
الإنجليزية - الإنجليزية
An object used in a dramatic production

Costumes and scenery are distinguished from property properly speaking.

The exclusive right of possessing, enjoying and disposing of a thing
Something that is owned

Leave those books alone! They are my property.

A piece of real estate, such as a parcel of land

Important types of property include real property (land), personal property (other physical possessions), and intellectual property (rights over artistic creations, inventions, etc.).

An attribute or abstract quality which is characteristic of a class of objects

Matter can have many properties, including color, mass and density.

An editable or read-only parameter associated with an application, component or class, or the value of such a parameter

You need to set the debugging property to verbose.

An attribute or abstract quality associated with an individual, object or concept

Charm is his most endearing property.

{n} a right of possession, quality, in the W. Indies and U. States, a plantation, estate
{v} to invest with qualities, to retain
An individual component of a logical representation of a scalar type Each property has an associated read and write accessor which allows the value of the property to be accessed and manipulated independently
something owned; any tangible or intangible possession that is owned by someone; "that hat is my property"; "he is a man of property"
Materials or supplies, equipment, facilities and services General prohibitions about improper use of property apply to all classifications of property
To invest which properties, or qualities
The exclusive right of possessing, enjoying, and disposing of a thing
a basic or essential attribute shared by all members of a class; "a study of the physical properties of atomic particles"
In legal terms, property defines anything that can be owned: either an object or a right
any movable articles or objects used on the set of a play or movie; "before every scene he ran down his checklist of props"
Windows can have associated properties that consist of a name, a type, a data format, and some data The protocol places no interpretation on properties They are intended as a general-purpose naming mechanism for clients For example, clients might use properties to share information such as resize hints, program names, and icon formats with a window manager
A property is a building and the land belonging to it. This vehicle has been parked on private property
An editable parameter associated with an application, or its value
A named style attribute or parameter for a markup element specified in a stylesheet declaration, e g color, background, font-family, margin etc , which is assigned a specific value Properties are always followed by a colon to separate them from their value pair
A characteristic of an object that is defined for a class Search Server/Search Engine An information retrieval system that enables you to search the Web pages scattered around the world for a home page you want to see The system is something like "telephone directory of home pages " By entering keywords of the information you want to get, a search engine looks for the home pages containing the keywords, and shows you the URL's and other information of those pages
a characteristic of an object; the properties of an object can define its appearance or behavior for example
* Very different sorts of things are regarded as property Individual rights to property (other than clothing and other personal effects), especially the right to own land, is a major innovation in so-called modern thought Land was one important kind of property, physical objects that constitute "the fruit of one's labor" was another It was a short step from physical property to intellectual property, the fruit of one's intellectual labor which was given some recognition in the U S Constitution See trademark, trade secret, copyright, patent (Notice that "ideas" cannot be owned by these means but only some "expression," design, or device ) The advent of electronic information has raised new issues and problems about intellectual property and rights to such property, because of the extreme ease with which electronic information can be copied and transmitted
Someone's property is all the things that belong to them or something that belongs to them. Richard could easily destroy her personal property to punish her for walking out on him Security forces searched thousands of homes, confiscating weapons and stolen property
Very different sorts of things are regarded as property Individual rights to property (other than clothing and other personal effects), especially the right to own land, is a major innovation in so-called modern thought Land was one important kind of property, physical objects that constitute "the fruit of one's labor" was another It was a short step from physical property to intellectual property, the fruit of one's intellectual labor which was given some recognition in the U S Constitution See trademark, trade secret, copyright, patent (Notice that "ideas" cannot be owned by these means but only some "expression," design, or device ) The advent of electronic information has raised new issues and problems about intellectual property and rights to such property, because of the extreme ease with which electronic information can be copied and transmitted
Properties are a data type of a C++Builder Object Properties really feel and act like data The fact is, they are methods that act like data members Confusing? A little, but very very powerful For example, if you had a property named NoLines, you could increment the property using NoLines++, just as if it was a data member The Builder calls the get and set methods and the value is incremented In a ANSI C++ scenario using data encapsulation, the ++ could not be used The only thing that you cannot do with a property that you can do to a data member is passing the property to an argument by reference See "Implementation of Tobject" for more information
A "property" is a piece of information about an element, for example structural information (e g , it is item number 7 in a list, or plain text) or presentation information (e g , that it is marked as bold, its font size is 14) In XML and HTML, properties of an element include the type of the element (e g , IMG or DL), the values of its attributes, and information associated by means of a style sheet In a database, properties of a particular element may include values of the entry, and acceptable data types for that entry
An acquired or artificial quality; that which is given by art, or bestowed by man; as, the poem has the properties which constitute excellence
That to which a person has a legal title, whether in his possession or not; thing owned; an estate, whether in lands, goods, or money; as, a man of large property, or small property
A property is a component of an object, similar to an element An object must have a value for each of its properties -- one and only one value For example, a certain folder object must have a name It may not have no name, nor may it have multiple names Perhaps its name is "", but understand that the name property still has a value
A uniquely named value in a vCard or a vCalendar, consisting of a property name, one or more property parameters (optional), and a property value
The stylistic features of an object (See also Attribute )
Information that is associated with an object In OLE, properties fall into two categories: run-time properties and persistent properties Run-time properties are typically associated with control objects or their containers For example, background color is a run-time property set by a control's container Persistent properties are associated with stored objects See also Persistent property and Run-time properties
(See character properties )
any movable articles or objects used on the set of a play or movie; "before every scene he ran down his checklist of props" a basic or essential attribute shared by all members of a class; "a study of the physical properties of atomic particles" a construct whereby objects or individuals can be distinguished; "self-confidence is not an endearing property" something owned; any tangible or intangible possession that is owned by someone; "that hat is my property"; "he is a man of property"
a construct whereby objects or individuals can be distinguished; "self-confidence is not an endearing property"
That which is proper to anything; a peculiar quality of a thing; that which is inherent in a subject, or naturally essential to it; an attribute; as, sweetness is a property of sugar
A named attribute, such as color or size, assigned to an Access object The properties of an object can be accessed by right-clicking on the object
A named attribute of an object Properties define object characteristics such as size, color, and screen location, or the state of an object, such as enabled or disabled
The properties of a substance or object are the ways in which it behaves in particular conditions. A radio signal has both electrical and magnetic properties. In law, something that is owned or possessed. Concepts of property vary widely among cultures. In the West, property is generally regarded as either tangible (e.g., land or goods) or intangible (e.g., stocks and bonds or a patent). Individual ownership of property is emphasized in Western societies, whereas in many non-Western societies property ownership is deemphasized or conceived on a more strictly communal basis. The use of property is extensively regulated throughout the West. Landowners injured by adjoining land uses may sue in nuisance in Anglo-American countries; similar actions exist in civil-law countries. Throughout the West, landowners may agree to allow others to use their land in ways that would otherwise be actionable, and such agreements may be made to bind those to whom the land is conveyed. Anglo-American law tends to divide these grants of use rights into categories that reflect their common-law origins: easements (such as rights of way), profits (such as the right to take minerals or timber), real covenants (such as a promise to pay a homeowners' association fee), and equitable servitudes (such as a promise to use the property for residential purposes only). The civil law has fewer categories, the general category "servitudes" tending to cover for them all, and is a bit more restrictive. A common means of acquiring property is by transfer from the previous owner or owners. Such transfers include sales, donations, and inheritance. See also adverse possession; community property; intellectual property; prescription; real and personal property. community property intellectual property property tax real and personal property
any area set aside for a particular purpose; "who owns this place?"; "the president was concerned about the property across from the White House"
An attribute or abstract quality associated with an object
Propriety; correctness
All the adjuncts of a play except the scenery and the dresses of the actors; stage requisites
Property includes all those things and rights which are the object of ownership Real property consists of land or anything attached to or a part of the land such as a house All other property such as stocks, insurance, jewellery, is called personal property
A parcel of land with a single owner
real property, equipment, intangible property and debt instruments
The exclusive right of possessing, enjoying, and disposing of a thing; ownership; title
a characteristic or a feature of an item (Items are said to 'instance' or 'exemplify' properties Thus, if Mr Clean is bald, we may say that the item, Mr Clean, instances or exemplifies the property of baldness Note, however, that he does not do so in the actual world )
One of the two principal characteristics of objects (the other is methods) Properties define the manifestation of the object-for example, its appearance Properties may be defined for an object or for the class of objects to which the particular object belongs, in which case they are said to be inherited
{i} possessions, belongings; estate, assets; ownership; characteristic, attribute; prop used on-stage during a performance (Theater)
To make a property of; to appropriate
Within the persistence system, Property is used as the global term to describe either an attribute or an association of an Object Type
Windows may have associated ``properties'', consisting of a name, a type, a data format, and some data The protocol places no interpretation on properties They are intended as a general-purpose naming mechanism for clients For example, clients might share information such as resize hints, program names, and icon formats with a window manager via properties
A named value denoting a characteristic of an element A property has semantic impact Certain properties are predefined in the UML; others may be user defined Synonym: property [OMA] See tagged value
prop

A popular way to describe buying your first home in English is to get a foot on the property ladder. - Getting a foot on the property ladder is a popular way to describe buying your first home.

- prop·
Property P
That no nontrivial Dehn surgery along k in the 3-sphere yields a simply connected manifold
property ladder
A family's lifetime progress from cheaper to more expensive housing

The higher house price volatility in the United Kingdom makes it optimal for those young households who expect to move up the property ladder to hold housing equity.

property law
The formal course in property law required of most first-year law school students in common-law systems
property law
the area of law concerned with the ownership and conveyance of property rights and title
property porn
Lusting after such properties
property porn
A genre of television programme or glossy magazine article showing desirable properties with luxurious interiors and idyllic locations
property rights
The exclusive right of possessing, enjoying, and disposing of a thing
property tax
An (usually) ad valorem tax charged on the basis of the fair market value of property. The scope of taxable property varies by jurisdiction and it may include personal property in addition to real estate
property valuation
Real estate appraisal, property valuation or land valuation is the practice of developing an opinion of the value of real property, usually its Market Value. The need for appraisals arises from the heterogenous nature of property as an investment class: no two properties are identical, and all properties differ from each other in their location - which is one of the most important determinants of their value. So there cannot exist a centralised Walrasian auction setting for the trading of property assets, as there exists for trade in corporate stock. The absence of a market-based pricing mechanism determines the need for an expert appraisal/valuation of real estate/property
property crime
violation of the laws regarding possessions and assets
property damage
Physical injury to, destruction of, or loss of use of tangible property
property damage
Physical injury to, destruction of, or loss of use of property
property damage
Damage to the property of others, not the insured's property
property damage
Means physical injury to, destruction of, or loss of use of tangible property
property damage
Damage to tangible property In insurance, people often refer to Property Damage as the coverage afforded for financial protection against damage to another’s property resulting from an accident
property damage
(Transportation) Damage to the residence or property of the employee by the carrier personnel while performing loading or unloading services in transporting household goods
property damage
This coverage will pay for the other party's car, yard or other damage which you have caused Limits are 25/50/25
property damage
costs to repair or replace damaged vehicles and property including the costs of damage compensation
property damage
An item of coverage in an Automobile Liability policy which agrees to indemnify the policyholder for loss incurred through legal liability for damage to property of others caused by accident arising out of ownership or operation of an automobile (See also Liability )
property damage
damage that is done to property alone
property damage
Type of loss covered under many liability contracts Includes the insured's liability for damage to the property of others or loss of use of another's property
property damage
Property Damage Liability is insurance coverage that pays to repair or replace other people's property that has been damaged by the insured or someone else who is covered in the policy Property Damage Liability coverage does not pay for damage to the vehicles Liability (BI) and Property Damage (PD) together are often referred to simply as Liability Insurance Most state laws require that all drivers carry liability insurance or offer other proof that they are financially able to pay any damage for which they might be found liable
property damage
Physical injury to, destruction of or loss of use of tangible property (of other party)
property damage
Insurance that protects against the loss or damage to property caused by perils listed in the policy
property damage
Coverage for damage you cause to objects (not including your own car) such as the other party's car, a utility pole, guardrail, residential fence, etc
property damage
Injury to or destruction of tangible property including the loss of use of property
property damage
Damage to another person's property The purpose of liability insurance is to cover property damage to a third party resulting from the negligent or intentional acts of an insured
property damage
Damage or destruction including loss of use of a Third Party's property Reduction in value is the measure of Property Damage
property damage
Physical injury to or destruction of tangible property covered by your policy including the loss of use of that property Back
property damage
Covers damage caused by the insured to someone else's property For example a vehicle, building, or guard rail
property damage
damage occurring to property through an accident, abuse, negligence, or act of God
property damage
Damage to the home, lawn, driveway, landscaping or other property of the customer by the driver during the loading or unloading of the shipment or damage to property due to an accident
property damage
Damage to or destruction of property, including loss of use of the property
property damage
Damage to any form of property •Motor Vehicles
property damage
Coverage for damage to the property (in auto insurance, usually a motor vehicle) of another, caused by the negligence of the insured
property damage
(Dommages aux biens or Dommages matériels) In insurance this generally refers to damage to physical property of others as distinct from personal injuries to others It is commonly written in conjunction with such public liability or personal injury insurance
property damage insurance
Liability insurance for claims brought against a person who causes damage to another's property, as by an automobile accident
property department
department responsible for maintains the assets for the association it works for
property developer
someone who makes money by buying land and building on it
property insurance
Insurance written to cover the loss, by damage or theft, to specified objects of value owned, possessed, or held by the insured Sometimes called physical damage in case of automobile insurance
property insurance
Insurance which indemnifies a person with an interest in physical property for its loss or the loss of its income-producing ability
property insurance
Covers injuries to firms resulting from physical damage to or loss of real estate or personal property
property insurance
Covers an insured's property against damage, destruction or loss by a covered peril top
property insurance
Provides financial protection against physical loss or damage caused by fire, windstorm, vandalism or other covered incidents to many kinds of business property that you own Covered business property can include your building, equipment, tools, supplies, furniture, fixtures and improvements
property insurance
Provides financial protection against loss or damage to the insured's property caused by such perils as fire, windstorm, hail, explosion, aircraft, motor vehicles, vandalism, malicious mischief, riot and civil commotion and smoke
property insurance
A type of insurance that provides a benefit if insured items are damaged or lost because of fire, theft, accident, or other cause described in the policy
property insurance
First party insurance of real and personal property against physical loss or damage
property insurance
- Property Insurance indemnifies an insured whose property is stolen, damaged, or destroyed by a covered peril The term property insurance includes direct or indirect property losses covered in several lines of insurance
property insurance
Covers the risk of damage or loss to property Property includes building, equipment and stock or contents It also includes related and contingent losses such as business interruption
property insurance
Insurance which protects the physical (tangible) property of an individual   Fire insurance is one example
property insurance
Covers accidental losses resulting from damage to property of the member
property insurance
This coverage is applicable to your real property and personal property on your premises The coverage form is termed "all risk", i e a "named exclusion contract This form of coverage is customer friendly because it will provide coverage unless an event or circumstance is specifically excluded Other coverages that are within this format include "loss of income" and "extra expense" Loss of income provides income dollars lost due to an insured event while extra expense provides cash to fund the additional dollars required to remain in business after the insured event
property insurance
Insurance which indemnifies a person with an interest in physical property for its loss or the loss if its income-producing ability
property insurance
A type of insurance that covers you for loss or damage to possessions
property insurance
http: //home insweb yahoo com/homerent/ref/property-default htm
property insurance
Line of Insurance that includes many types of coverages designed to handle the risk that a person will suffer financial loss because something he or she owns is damaged or destroyed
property insurance
Insurance that indemnifies a person with an interest in physical property for its loss or the loss of its income producing abilities This definition encompasses all lines of insurance written by Property and Inland Marine insurers and can also include certain kinds of insurance written by Casualty insurers, e g , Burglary and Plate Glass coverages
property insurance
Covers an insured's property against damage, destruction or loss by a covered peril
property insurance
Insurance that provides a benefit payable if a specified property belonging to the insured is damaged, destroyed, or lost as the result of the occurrence of a specified risk, such as fire, theft, accident, or other cause described in the policy
property insurance
Property Insurance that indemnifies a person with an interest in physical property for its loss or the loss of its income producing abilities   This definition encompasses all lines of insurance written by Property and Inland Marine Insurers and can also include certain kinds of insurance written by Casualty insurers, e g , Burglary and Plate Glass coverages
property insurance
Insurance that protects against losses from fire, theft, storm, explosion, and neglect 530
property insurance
insurance that guards against damage or destruction of property
property line
the boundary line between two pieces of property
property man
member of the stage crew in charge of properties
property manager
Work for real estate and development companies and are responsible for the leasing, operations, accounting, and labor management of individual buildings
property manager
The specific individual assigned by the Customer or their designated Management Company (Bentall) to make decisions regarding the operations of a Building The Property Manager establishes and controls the Rules, including the selection and modification of Service Providers, Technicians, Deadlines, etc
property manager
Many developers do their own property management Property managers are responsible for the care and upkeep of the premises and often coordinate leasing activities either directly or through the designated leasing agent
property manager
(F6/Cmnd-6) an mvDesigner tool that lets you view and change an object’s properties
property manager
A person employed by the owner to collect rents, negotiate leases, maintain the property and provide other similar services
property manager
The company and/or person responsible for the day‑to‑day operations of a building, such as cleaning, trash removal, etc The property manager also makes sure that the various systems within the building, such as the elevators, HVAC, and electrical systems, are functioning properly
property owner
landowner: a holder or proprietor of land
property right
the right of ownership
property rights
Cases involving land and items attached to land
property rights
The broad powers individuals have to use, sell, rent, dispose of, or enhance the value of their goods
property rights
Social arrangements that govern the ownership, use, and disposal of property
property rights
Property rights include fee simple and leasehold Fee simple is the highest form of ownership and is the most common form of ownership or property right If you need further explanation on the types before making this selection, please review the definitions in the glossary
property rights
The false belief that you can do anything you want, including destroying streams, animals and their habitat, on land you buy
property rights
Rights of individuals and companies to own and use property as they see fit and to receive the stream of income that their property generates
property rights
rights over the use, sale and proceeds from a good or resource (chapters 2 and 15)
property rights
refer to a bundle of entitlements defining the owner's rights, privileges, and limitations for use of a resource
property rights
the rights of an owner of private property; these typically include the right to use the property as she sees fit (subject to certain restrictions, such as zoning) and the right to sell it when and to whom she sees fit
property rights
(a) Cable customers have very limited property rights to cable equipment and material in or on their premises, while telephone customers own their inside wiring All Connecticut cable companies have a condition of service clause similar to the following
property rights
Any type of right to specific property
property rights
the rights of an individual to own property and keep the income earned from it
property settlement
(matrimonial law) the division of property owned or acquired by marriage partners during their marriage
property squad
police squad that deals with issues of lost or stolen property
property tax
A tax, paid by a landowner, based on the government's estimate of the land's value
property tax
The local tax on the value of real property, land, buildings and homes Major revenue source for funding local services such as schools, libraries, health services, public works and parks
property tax
The sum of money collected from an ad valorem tax levied against the taxable value of property
property tax
a tax based on the value of property
property tax
a tax levied on the value of property Some towns tax only the land, while others tax land and improvements
property tax
A levy on the owners of real property It is the main source of revenue for local governments in some parts of the United States In Oklahoma, property taxes fund primarily schools and county governments
property tax
A tax levied against the owner of real or personal property. Levy imposed on real estate (land and buildings) and in some jurisdictions on personal property such as automobiles, jewelry, and furniture. Some countries also levy property taxes on farm equipment, business equipment, and inventories as well as intangibles such as stocks and bonds. Property taxes are usually levied by local or state governments rather than national governments, and they are a major source of tax revenue. Property taxes existed in the ancient world first as land taxes and later as taxes on farmhouses, livestock, and so on. The administration of a property tax involves identifying the property to be taxed, assessing its value, determining the appropriate tax rate, and collecting the requisite sum of money. Though sometimes burdensome to the poor, property taxes generally tend to redistribute the benefits of wealth from higher to lower income groups, since they often pay for schools and other services used by low-income groups. See also capital-gains tax; consumption tax; income tax; progressive tax; regressive tax
property tax
A tax levied on real property based on its use and its assessed value
property tax
tax that is collected on real estate and personal property
property tax
A government levy based on the market value (as assessed by the county assessor's office) of the property
property tax
Money levied by the government against personal or real property
property tax
a capital tax on property imposed by municipalities; based on the estimated value of the property
property tax
Taxes paid to local governments Calculated at about 1 5% of the assessed property value
property tax
The primary source of revenue for local governments The property tax is a tax on the assessed value of property The tax rate times the assessed value owned by a taxpayer is what the taxpayer owes to the government; the tax rate times the total assessed value of the government is the total tax levy The state government also collects a very small part of the property tax, at a rate of one cent per $100 assessed value The property tax is administered on the state level by the State Board of Tax Commissioners, and on the local level by the county and township assessors, the county auditor and the county treasurer
property tax
A government tax based on the market value of the property
property tax
Taxes due each year by various municipal bodies based on an assessed value of the property
property tax
The sum of money collected from a tax levied against the value of property
property tax
The amount which the state and/or locality assesses as a tax on a piece of property
property tax
Tax paid on privately owned property Property taxes are usually paid semiannually, or monthly if the lender requires The amount is based on local tax rates and assessed property value
property tax
In general, tax levied on both real and personal property
property tax
Property taxes are levied on both real and personal property according to the property's valuation and the tax rate
property tax
A tax levied by the local municipality or county on real and personal property
property tax
Generally, tax levied on both real and personal property
property tax
Taxes from local government that are based on the market value of a property
property tax
Tax assessed against a property by local governments One of the four basic housing costs (PITI)
property tax
Taxes derived from all non-exempt real and personal property located within the county Property taxes are computed on the basis of multiplying the millage rate by the value of real or personal property divided by one thousand
property tax
An annual or semi-annual tax paid to one or more governmental jurisdictions based on the amount of the property assessment Generally paid as part of the mortgage payment
property tax
A tax levied on land and buildings (real estate) and on personal property
private property
Belongings, assets, land, information, etc owned by individuals or corporations, as opposed to being under the ownership of the state or other public organisations
private property
In Windows Installer, a type of Setup property in the package (MSI file) Private property names are a mix of uppercase and lowercase letters, and can be specified only on the Modify Setup Properties panel of the Custom Installation Wizard
private property
private area, privately-owned goods, property belonging to the owner only
private property
things belonging to individuals as opposed to public ownership
private property
movable property (as distinguished from real estate)
private property
Everything subject to ownership, not denominated as real estate; an individual's right or interest in things, either corporeal, meaning moveable and tangible things such as animals, furniture, merchandise, etc , or incorporeal, meaning rights to intangible things such as personal annuities, stocks, shares, patents, copyrights, etc
private property
Property which is owned privately and to which the public does not have access or has access only on limited conditions with the consent of the owner/occupier •Police Procedures
private property
ownership of property (or other assets) by individuals or corporations; under a system of private property, owners have certain property rights, but there may also be legal restrictions on the use of property
private property
The right to buy, own, use, and sell an item
private property
Real estate owned by individuals in contrast to public property owned by the government
Archimedean property
The property of the set of real numbers, that for any real number there is always a natural number greater than that real number
abandoned property
Property that is found in such a state as to make it likely that the original owner has intentionally given up all dominion and control over the property, with no intent of returning to or recovering the property
accountable property officer's bond
A bond executed by an individual who is charged with the responsibility of protecting and maintaining Government property or keeping records for such property
chemical property
Any of a material's properties that becomes evident during a chemical reaction
chemical-property
Attributive form of chemical property, noun
intellectual property
Any product of someone's intellect that has commercial value, especially copyrighted material, patents, and trademarks
lost property
A help desk or department in a store, mall, or other such facility where customers who have lost an item can inquire as to whether it has been found and turned in; a lost and found
lost property
Property that is found in such a state as to make it likely that the original owner unintentionally ceased to be in possession of the property, and would be unable to locate the property
mislaid property
Property that is found in such a state as to make it likely that the original owner intentionally placed it somewhere, but then forgot to retrieve it from that place, and would be able to locate the property
personal property
Any property that is movable, that is, not real estate
propertied
That owns property; especially that owns land or real estate and derives income from it
propertyless
Having no properties—attributes or abstract qualities associated with an object
propertyless
Without property—things owned

How is it, then, that they are obliged to remain homeless, landless, propertyless, resourceless?.

public property
Property, assets or information directly owned by or under the control of the state
qualified property
ownership that is not absolute and complete
qualified property
property the subject matter of which by nature is not permanent (as wild animals reduced to possession but not in captivity)

A famous example of qualified property can be found in most wildlife preserves.

real property
: property in the form of land as opposed to personal possessions; real estate
universal property
A definition of a mathematical object, up to isomorphism, in terms of abstract maps between it and other objects of the same category
World Intellectual Property Organization
The World Intellectual Property Organization (WIPO) (French: Organisation mondiale de la propriété intellectuelle or OMPI) is one of the specialized agencies of the United Nations. WIPO was created in 1967 with the stated purpose "to encourage creative activity, [and] to promote the protection of intellectual property throughout the world"
intellectual property
A product of the intellect that has commercial value, including copyrighted property such as literary or artistic works, and ideational property, such as patents, appellations of origin, business methods, and industrial processes
intellectual property rights
Property rights over intellectual material (such as literature, music, patents, brand names, trademarks, etc.)
right to property
Article 17 of the 1948 Universal Declaration of Human Rights declares: Everyone has the right to own property alone as well as in association with others. No one shall be arbitrarily deprived of his property
propertied
Propertied people own land or property. the propertied classes. owning a lot of property or land
propertied
{s} owning property
propertied
Possessing property; holding real estate, or other investments of money
propertied
owning land or securities as a principal source of revenue
properties
Essentially these are the attributes of any given object You can see a Zope object's properties by clicking on the Properties Tab in the ZMI when you are Viewing that particular object Properties is also used on objects in the Plone interface to describe properties an object might have, such as keywords
properties
The settings and values that characterize an item on the web, such as the title and URL of a web, the file name and path of a file, or the name and initial value of a form field
properties
A menu item used to set characteristics of an item, such as its date or name, or display identifying characteristics of an item, such as typefaces
properties
In FrontPage, the characteristics of an item in the current web, such as the title and URL of a web, or the name and initial value of a form field You can also specify properties for page elements such as tables, graphics, and active elements
properties
The characteristics of an object For example, the background design is a property of the desktop
properties
Abbrev to Props Any item or article used by the actors other than scenery and costumes
properties
The settings and values that characterize an item in a web, such as the title and URL of a web, the file name and path of a file, or the name and initial value of a form field
properties
Properties can be attibutes, components and associations Together they describe the object's state It is usually represented by instance variables and their values (Using Objects - Slide 4)
properties
For file properties, see attributes Properties are used extensively in the Windows operating system From many locations in Windows, right clicking on an item will call up a pull-down menu with Properties at the bottom For example, clicking on a desk-top icon will show the location of the file associated with the icon, as well as information about the attributes of the file
properties
The characteristics by which a substance may be identified Physical properties describe its state of matter, color, odor, and density; chemical properties describe its behavior in reaction with other materials
properties
A property is a quality possessed by only one class and convertible of that class Rationality is a property of man because only people are rational and any occurrence of rationality must be caused by man
properties
A characteristic of the toolbox or the hardware driver that you can configure to suit your needs The property types supported by the toolbox include base properties, device-specific properties, common properties, and channel or line properties
property
المفضلات