kişi

listen to the pronunciation of kişi
التركية - الإنجليزية
person

The reason I prefer to go to Japan is that the people in Japan are hardworking and have honest personalities. - Japonya'ya gitmek istemeyi tercih etmemin sebebi onların çalışkan ve dürüst kişilikleridir.

Bilal is a person of knowledge. - Bilal bilgili bir kişidir.

persona

I bought a new personal computer yesterday. - Dün yeni bir kişisel bilgisayar satın aldım.

Weight increase is the easiest method for personal development. - Kilo almak, kişisel gelişimin en kolay metodudur.

self

Tom is a very selfish person. - Tom çok bencil bir kişi.

Many people suffer from low self-esteem. - Birçok kişi kendine saygı azlığından muzdarip.

wallah
dramatis persona
soul

Tom is a very brave soul. - Tom çok cesur bir kişidir.

You're a brave soul if you want to climb the Urals. - Urallara tırmanmak istiyorsan sen cesur bir kişisin.

gram. person
Wight
person, human being
individual

Changes in society come from individuals. - Toplumdaki değişiklikler kişilerden gelir.

We are currently looking for individuals who have experience in customer service. - Bugünlerde, müşteri hizmetlerinde deneyimi olan kişiler arıyoruz.

one

That's one small step for a man, one giant leap for mankind. - Bu, bir kişi için küçük bir adımdır ama insanlık için dev bir sıçramadır.

One hundred and fifty people entered the marathon race. - Yüz elli kişi maraton yarışına girdi.

cad
head

If you want to have an attractive personality, you need to have a good head on your shoulders. - Eğer çekici bir kişiliğe sahip olmak istiyorsanız, omuzlarınızda iyi bir kafaya sahip olmalısınız.

More than 50 people died from the recent eruption. Volcanic rocks struck some victims in the head. - Son püskürmede 50'den fazla kişi öldü. Volkanik kayalar bazı kurbanların başına çarptı.

poll
person, individual; dramatis persona
(Bilgisayar) contact

I'm the only one still in contact with Tom. - Tom'la hala temas halinde olan tek kişiyim.

I've lost all the contacts from my address book. - Adres defterimden tüm kişileri kaybettim.

figure

A strange figure suddenly came through the door. - Garip bir kişi aniden kapıdan girdi.

How did you figure out Tom was the one who did it? - Onu yapan kişinin Tom olduğunu nasıl öğrendin?

thing

Tom isn't the kind of person who hides things from his parents. - Tom ebeveynlerinden bir şeyler saklayan kişi türü değildir.

I thought you'd be the last person to do such a thing. - Böyle bir şey olacak son kişi olduğunuzu düşündüm.

cove
man

That's one small step for man, one giant leap for mankind. - Bu, bir kişi için küçük bir adımdır ama insanlık için dev bir sıçramadır.

There were two people in it, one of her girl students and a young man. - Onun içinde iki kişi vardı, onun kız öğrencilerinden birisi ve genç bir adam.

bird

Fine feathers make fine birds. - Güzel giysiler kişiyi güzel gösterir.

fellow
character

José showed himself to be a person of bad character. - Jose kendini kötü karakterli bir kişi olarak gösterdi.

He's a man of very good character. - O çok iyi kişilikli bir adamdır.

bod

The police drew up a list of persons of interest after the discovery of Mary's body. - Polis Mary'nin vücudunun keşfinden sonra ilgi kişilerin bir listesini hazırladı.

Every person in this community is like a cell in the immune system of a healthy human body. - Bu toplumda her kişi sağlıklı bir insan vücudunun bağışıklık sisteminde bir hücre gibidir.

people

One hundred and fifty people entered the marathon race. - Yüz elli kişi maraton yarışına girdi.

Only a few people understood me. - Sadece birkaç kişi beni anladı.

life

You are the most important person in my life. - Hayatımda en önemli kişi sizsiniz.

What is most important in life differs from person to person. - Hayatta neyin en önemli olduğu kişiden kişiye değişir.

capita

The per capita consumption of rice of Japanese people is about half of what it was fifty years ago. - Japon halkının kişi başına düşen pirinç tüketimi yaklaşık elli yıl önce olanın yarısı.

At least four were killed in the explosion of a car bomb outside a police station in the capital, Nairobi. - Başkent Nairobi'de bir polis karakolunun dışındaki bir araba bombası patlamasında en az dört kişi öldü.

ünlü kişi
celebrity

Mary enjoys being a celebrity. - Mary bir ünlü kişi olmaktan hoşlanır.

tüzel kişi
legal entity
kişi-saat
(Ticaret) man-hour
kişi başına düşen milli gelir
Per capita income
kişi adılı
personal pronoun şahıs zamiri
kişi adılı gram
personal pronoun
kişi arkadaşından bellidir
(Atasözü) A person is known by the company he keeps
kişi başı
head
kişi başına
per head
kişi başına
per capita
kişi başına
a head, per head
kişi başına düşen
capitation
kişi başına düşen gelir
per capita income
kişi başına düşen pay
per capita quota
kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla
(Hukuk) GDP per head
kişi başına tüketim
per capita consumption
kişi başına yapılan yardım
capitation grant
kişi dokunulmazlığı
(Hukuk) personal inviolability
kişi dokunulmazlığı
personal inviolability, immunity from arrest or prosecution
kişi eki gram
personal ending
kişi farkı gözetmemek
be no respecter of persons
kişi ve hizmet dolaşımı
(Hukuk) movement of persons and principles
kişi ver yer adlarının uydurulduğu roman
roman a clef
kişi özelliği
selfhood
kişi-yıl
(Tıp) person-year
kimsenin enayisi olmayan kişi
nobody's fool
kira geliri sağlayan kişi
(Ticaret) rentier
neslinden olan kişi
descendant
bir başkasıyla aynı amaca hizmet eden kişi
(Hukuk) counterpart
borsada halka satılmayan yeni senetleri alan kişi
underwriter
girişken kişi
go getter
güzel kişi
beauty
bilgili kişi
(Argo) egghead
bilir kişi
consultant
bilir kişi
(Ticaret) referee
bilir kişi
expert witness
birinci kişi
(Dilbilim) first person
birçok kişi
many people
dengesiz kişi
chameleon
doktora yapmış kişi
doctor
dürüst kişi
salt of the earth
dürüst olmayan kişi
a bad egg
etkili kişi
(Ticaret) power
garip bir kişi
eccentric
güvenilir kişi
trust
güvenilir kişi
salt of the earth
güvenilir kişi
trustee
iki kişi
twosome
ipotek alan kişi
(Ticaret) mortgagee
irtibat kurulacak kişi
(Politika, Siyaset) contact person
iyi kişi
(deyim) good egg
kendisine ödenecek olan kişi
(Ticaret) payee
kişiler
(Bilgisayar) persons

Tom's was the first name on the list of persons of interest after Mary's murder. - Mary'nin cinayetinden sonra Tom'unki ilgi kişiler listesinde ilk isimdi.

The police drew up a list of persons of interest after the discovery of Mary's body. - Polis Mary'nin vücudunun keşfinden sonra ilgi kişilerin bir listesini hazırladı.

kişiler
people

Generosity is innate in some people. - Cömertlik bazı kişilerde doğuştandır.

Tom was looking for some people to help him move his piano. - Tom piyanosunu taşımak için ona yardım edecek bazı kişiler arıyordu.

kişiler
(Bilgisayar) users
korkak kişi
chicken
lehine ipotek verilen kişi
(Ticaret) mortgagee
profesyonel kişi
professional person
sorumlu kişi
contact person
sorumlu kişi
individual responsible
tahsil edecek kişi
(Ticaret) payee
tasdik eden kişi
(Kanun) affirmative
yeni kişi
(Bilgisayar) new contact
yerinden edilmiş kişi
(Askeri) displaced person
yetkili kişi
authority
yetkili kişi
contact
önemli kişi
personality
ünlü (kişi)
eminent
ünlü kişi
lion
ünlü kişi
name

All the streets in this area are named after famous people. - Bu bölgedeki tüm sokaklar ünlü kişilerin adını taşır.

bilgisayar sistemine gizlice giren kişi
hacker
gözüpek kişi
daredevil
11 kişi
eleven people
Geveze kişi ya işinden kalır ya da yolundan
(Atasözü) Jabbering causes loss of time and money
Türkiye Cumhuriyeti Gümrük bölgesinde yerleşik kişi
(Ticaret) person established in the customs territory of the Turkey
arada kalan kişi
initiand
evine düşkün kişi
addicted to house people
evlenen kişi, gelin veya damat(frs.)
who married the bride or groom (frs.)
garip kişi
strange people
gerçek kişi
(Ticaret) natural person
kaynak kişi
resource persons
korkak, zayıf kişi
cowardly, weak people
ragga müziği yapan kişi
raggant
tüzel kişi
(Ticaret) legal person
Schengen Bilgi Sisteminde yardım teklifine konu kişi hakkında uyarı konusu
(Hukuk) issue an alert for the requested person in the Schengen Information System (SIS) (to)
acele gönderen kişi
expeditor
acemi kişi
lubber
acılara katlanan kişi
stoic
aksi kişi
(deyim) awkward customer
aksi kişi
(deyim) ugly customer
alenen tanınmış kişi
public figure
alternatif ödenecek kişi
(Ticaret) alternative payee
ana gösterge kodu; nakit ödeme; kişi tanımlama kodu; uçağı idare eden pilot
(Askeri) parent indicator code; payment in cash; person identification code; pilot in command
aptal kişi
foolish person
aptal kişi
wally
arzu eden kişi
desirer
askere çağrılan kişi
selectee
aynı kişi
the same
azimli kişi
go-getter
becerikli kişi
go getter
beceriksiz kişi
clumsy person
bin kişi başına maliyet
(Ticaret) cost per thousand
bir yerde borusu öten kişi
(deyim) cock of the walk
birkaç kişi
several persons
dalavereci kişi
designer
dağıtım yapan kişi
deliverer
dindar kişi
religious person
dinlenen kişi / konu
(Hukuk) subject of the interception
direk olarak ceset kalıntılarının işlemini yapmaya yetkili kişi
(Askeri) person authorized to direct disposition of remains
disipline eden kişi
discipliner
diyet uygulayan kişi
dieter
doyurucu kişi ya da şey
saturater
duygusal kişi
sentimentalist
duygusuz kişi
laodicean
döviz işlemleri yapma yetkisi almış kişi veya kurumlar
(Hukuk) authorized dealers in foreign exchange
düzenbaz kişi
designer
düşünceli kişi
philosopher
emanet veren kişi
(Ticaret) bailer
en fazla radyasyon alan kişi
(Çevre) maximally exposed individual
en önemli kişi
the most important person
en önemli kişi
pivot man
en önemli kişi
pillar
enerjik kişi
energetic person
enerjik kişi
demon
er kişi
1. man, adult. 2. a manly man
esir alan kişi
captor
esmer (kişi/ten)
swarthy
etki altında kalmaya müsait kişi
(Askeri) person eligible to receive effects
evli kişi
married person
evsiz kişi
homeless person
ezilen kişi
underdog

Luciano, the underdog in the match, will be trying to make the champ eat humble pie. - Luciano, maçtaki ezilen kişi, şampiyona mutevazı pasta yedirmeye çabalıyor olacak.

eziyet eden kişi
persecutor
eşyalarına haciz konan kişi
distrainee
fakir kişi
pauper
falanca kişi
John Doe
farklı düşünen kişi
deviationist
fedakar kişi
altruist
filan kişi
such a one
gerçek kişi
law natural person
gerçek kişi
(Ticaret) natural entity
gezgin kişi
wanderer
gezgin kişi
(Konuşma Dili) bird of passage
göz hapsinde tutulan kişi
probationer
gözaltında tutulan kişi
(Hukuk) person held in custody
gözetim altındaki kişi
probationer
gözünü budaktan sakınmaz kişi
daredevil
güvendiği kişi olmak
be in smb.'s confidence
hatun kişi
ladylike woman
herkesin eleştirisine uğrayan kişi
aunt sally
hukuki yardımda bulunan kişi
(Latin) advocatus
ihmalkâr kişi
derelict
iki kişi
the two

Love began to grow between the two. - Aşk iki kişi arasındaki büyümeye başladı.

It is likely that the police confused the two individuals as they both had similar facial features. - Benzer simaları olduğu için polisin iki kişiyi birbiriyle karıştırmış olması muhtemel.

iki kişi
Twain
iki kişi
two people
iki kişi arasında
a deux
iki kişi ile oynanan oyun
twosome
iki sevgilinin arasındaki üçüncü kişi olmak
play gooseberry
ikinci kişi
second person
ikinci kişi gram
the second person
ikram servisi yapan kişi veya kuruluş
caterer
ilgisi olmayan kişi
outsiderness
ilgisiz kişi
laodicean
isim veren kişi
namer
istenen kişi
persona grata
istenmeyen kişi
persona non grata
isteyen kişi
wanter
iyi niyetli üçüncü kişi
(Hukuk) bone fide third party
iyiliksever kişi
philanthropist
karşı çıkan kişi
deprecator
keski kullanan kişi
chiseler
konuşulan kişi
interlocutor
kurtarıcı kişi
deliverer
kutsal kişi
sadhu
köle alan kişi
enslaver
kötü kişi
bad character
kötü kişi
bad person
kötü kişi olmak
to become the target of someone's/others' dislike, be regarded as the person who's in the wrong
kışkırtıcı kişi
disorderly person
lehine mal bırakılan kişi
(Ticaret) legatee
marjinal kişi
marginal person
mide bulandırıcı kişi
whoreson
miras bırakan kişi
legator
moral bozan şey ya da kişi
demoraliser
moral bozan şey ya da kişi
demoralizer
mormon olmayan kişi
gentile
muaf tutulmayan (kişi)
nonexempt
muziplik yapılmış kişi
larked
mücâdeleye davet eden kişi
challenger
nefret eden kişi
detester
obsesif-kompulsif kişi
obsessive-compulsive person
olsa gerek he/she/it must be: O kişi yabancı olsa gerek
That person must be a foreigner
oyundaki olayları arada açıklayan kişi
chorus
paniğe yol açan kişi
panicmonger
الإنجليزية - الإنجليزية

تعريف kişi في الإنجليزية الإنجليزية القاموس.

dört kişi
four man

dogru.

التركية - التركية
Bir eserde (oyun, roman, hikâye) yer alan kimse
Eş, koca: "Kişiyi vezir eden de karısı, rezil eden de."- Atasözü
İnsan, kimse, şahıs
Eş, koca
İnsan, kimse, şahıs: "Dilenciler de sayıda olduğu hâlde, yirmi otuz kişi kadardık."- M. Ş. Esendal
Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse. Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs
Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs
Erkek
zeyd
şahıs
kimse
zeyt
nüfus
kişi eki
Fiil çekimlerinde kullanılan ve kişiyi gösteren ek, şahıs eki: Geldi-m, gelmiş-sin gibi
kişi zamiri
Kişilerin yerine kullanılan zamir
TÜZEL KİŞİ
(Hukuk) Başlı başına varlığı olmak üzere kurulan dernek ve ortaklıklarla,kendilerine özgü bir varlığı veya belirli bir amacı bulunan kurumlar
gerçek kişi
Hakikî şahıs
istenmeyen kişi
İyi karşılanmayan kişi (Persona non grata)
kaynak kişi
Sağlam, güvenilir, doğru bilgiler edinilen kimse
tüzel kişi
Hukuk bakımından tek bir kişi sayılan birçok kişilerin veya malların topluluğundan doğan, tek bir kişi sayılan varlık, hükmî şahıs
üçüncü kişi
Fiil çekiminde teklik ve çokluk üçüncü şahıs biçimi
kişi
المفضلات