heating

listen to the pronunciation of heating
الإنجليزية - التركية
ısıtan
{i} ısıtma

Merkezi ısıtma kışın yeterince ısıtıyor mu? - Is the central heating warm enough in the winter?

Bu okulun ısıtması yok. - This school has no heating.

kızdırma
tesisatçılık
ısıtarak
tesisatçı
{f} ısıt

Bizim yurdun ısıtma sistemi düzgün çalışmıyor. - Our dorm's heating system isn't working properly.

Onlar ısıtma sistemini onarmak için buradalar. - They're here to fix the heating system.

ısıtma jüyesi
{i} ısınma
{i} kızışma
ısın/ısıt
heating coil rezistans
tahrik edici
Isıtma sistemi

Dışarısı eksi altı derece ve ısıtma sistemi de sizlere ömür. - It's minus six outside and the heating's on the blink.

İyi bir ısıtma sistemimiz var. - We have a good heating system.

heat
ısı

Merkezi ısıtma kışın yeterince ısıtıyor mu? - Is the central heating warm enough in the winter?

4. Susam yağını wokta ısıtın ve tereyağını eritin. - 4. Heat the sesame oil in the wok and melt the butter.

heat
sıcaklık

Bu sıcaklık dayanılmaz. - This heat is unbearable.

Bu sıcaklıkta çalışmayı sevmiyorum. - I don't like studying in this heat.

heat
ısıtmak

Güneşe göre bir evin yönünü değiştirerek evi ısıtmak ya da soğutmak için gerekli ya da boşa harcanmış enerjinin yüzde otuzunu tasarruf edebilirsiniz. - By simply changing the orientation of a house in relation to the sun, you can save up to thirty percent of the energy required or wasted for heating or cooling it.

Indüksiyon ocakları doğrudan tencere ve tavalar ısıtmak için mıknatıslar kullanır. - Induction cookers use magnets to directly heat pots and pans.

heating coil
rezistans
heating element
(İnşaat) direnç
heating load
ısıtma yükü
heating mantle
(Tıp) ısıtma mantosu
heating plant
ısıtma tesisi
heating season
ısıtma sezonu
heating system
ısıtma yöntemi
heating unit
ısıtma tertibatı
heating up
ön ısıtma
heating up
ısınma
heating boiler
ısıtma kazanı
heating boiler
kalorifer kazanı
heating inductor
ısıtma bobini
heating oil
ısıtma yağı
heating pad
ısıtma yastığı
heating power
ısıtma gücü
heating power
ısıtma kuvveti
heating rate
ısıtma hızı
heating surface
ısınma yüzeyi
heating time
ısıtma süresi
heating boiler
kalorifer kazanı, ısıtma kazanı
heating chamber
ısıtma kamarası
heating curve
ısıtma eğrisi
heating depth
ısınma derinliği
heating flue
ısıtma geçidi
heating jacket
ısıtma ceketi
heating limit
termik limit, ışıl sınır
heating of bearings
yatakların ısınması
heating radiation
ısıtma radyasyon
heating steam
ısıtma buhari
heating system
ısıtma sistemi
heating temperature
ısıtma sıcaklığı
heating tube
ısıtma borusu
heating value
(Mühendislik) ışıl değer
heating air
ısıtma havası
heating air
yeniden ısıtma havası
heating and batching chamber
(Tekstil) termo bekletme odacığı
heating battery
ısıtıcı grubu
heating boiler
sofaj kazanı
heating circuit
ısıtma devresi
heating coil
elek. rezistans
heating coils
kaloriferler
heating coils
ısıtma kangalları
heating costs
ısıtma masrafları
heating coupling
madeni yarım aküplöman
heating cycle
ısıl çevrim
heating cycle
ısıtma çevrimi
heating duct
ısıtma kanalı
heating energy
ısıtma enerjisi
heating flange
(Otomotiv) ısıtıcı manifold
heating fluid
ısıtıcı akışkan
heating jacket
ısı gömleği
heating limit
termik limit
heating limit
ısıl sınır
heating medium
ısıtma maddesi
heating medium
sıvı akaryakıt
heating method
ısıtma metodu
heating muff
(Havacılık) ısıtma manşonu
heating output
termal çıkış
heating pad
ısıtıcı yatak
heating panel
(İnşaat) ısıtıcı pano
heating panel
ısıtma paneli
heating pipe
ısıtma borusu
heating plants
ısıtma tesisatı
heating plate
(Tıp) ısıtma plakası
heating pump
(Ticaret) ısıtma pompası
heating resistor
(Otomotiv) ısıtıcı direnç
heating spiral
ısıtma spirali
heating spiral
rezistans teli
heating steam
ısıtma buharı
heating surface
ısıtma alanı
heating surface
ısıtma yüzeyi
heating switch
ısıtma şalteri
heating systems
(Nükleer Bilimler) ısıtma sistemleri
heating toil
ısıtma serpantini
heating toil
sarnıç sofaj serpantini
heating toil
ısıtma serpanteni
heating toil
ısıtma rezistansı
heating up time
ön ısıtma zamanı
heating value
kalorifik değer
heating value
ısıtma değeri
heating value
ısı değeri
heating voltage
(Elektrik, Elektronik) ısıtma gerilimi
heating wire
ısıtma teli
heating zone
ısıtma bölgesi
heating, ventilation, and air conditioning
(Askeri) ısıtma, havalandırma ve klimalandırma
heat
hararet

Hararetli bir tartışmadan sonra,uzlaşma sağlandı.Sigara içme köşesinde sigara içenlerin sigara içmesine izin verilecek. - After a heated discussion, a compromise was adopted. Smokers will be allowed to smoke in the smoking corner.

Onun hakkında hararetli bir tartışma yaptık. - We had a heated discussion about it.

heat
ısınmak
dielectric heating
dielektrikli ısıtma
district heating
bölgesel ısıtma
district heating
(Çevre,Teknik) bölge ısıtması
district heating
uzaktan ısıtma
district heating main
uzaktan ısıtma ana hattı
district heating station
uzaktan ısıtma santralı
district heating station
uzaktan ısıtma ile besleme
district heating supply
uzaktan ısıtma ana hattı
district heating supply
uzaktan ısıtma ile besleme
district heating system
uzaktan ısıtma sistemi
domestic heating
konut ısıtması
heat
sühunet
heat
(Spor) eleme koşusu
heat
hareret
heat
bunaltıcı
heat
(Spor) ısınma turları
heat
daralmak
heat
(Spor) eleme koşusu/yarışı
heat
(Spor) eleme
induction heating
(Elektrik, Elektronik,Teknik) indüksiyon ısıtma
induction heating
(Tıp) indüksiyonla ısıtma
solar heating
güneşle ısıtma
air heating
havayı ısıtma
billet heating furnace
ham demir ısıtma fırını
cathode heating time
katot ısınma süresi
central heating
kalorifer
central heating
merkezi ısıtma
central heating
merkezi ısıtma (tesisatı)
change by heating
ısıtarak değiştir
continuous heating furnace
sürekli ısıtma fırını
controlled heating
kontrollü ısıtma
dielectric heating
dielektrik ısınması
differential heating
diferansiyel ısıtma
electric heating
çıngıyla ısıtma
electrical heating
elektriksel ısınma
electronic heating
elektronik ısıtma
heat
sıcak

Tom sıcaklıktan dolayı neredeyse bayılacaktı. - Tom almost passed out from the heat.

Tom sıcaktan bayıldı. - Tom passed out because of the heat.

heat
ateşli/azgın dönem
heat
eleme yarışı
heat
(dişi ve memeli hayvanlarda) çiftleşme isteği
heat
{f} ısıt

Merkezi ısıtma kışın yeterince ısıtıyor mu? - Is the central heating warm enough in the winter?

Elektrikli ısıtıcımız iyi çalışmıyor. - Our electric heater does not work well.

high frequency heating
yüksek frekans enerjisiyle ısıtma
high frequency induction heating
yüksek frekanslı indükleme ile ısıtma
hot water heating
sıcak sulu ısıtma
induction heating
endüksiyonla ısıtma
induction heating equipment
endüksiyonlu ısıtma cihazı
ionic heating
iyonik ısınma
localized heating
yerel ısıtma
low pressure steam heating
alçak basınçlı buharla ısıtma
panel heating
panel radyatörle ısıtma
shock heating
şokla ısıtma
steam heating
buharlı kalorifer
Heat
işi
floor heating
yerden ısıtma,döşemeden ısıtma
heat
{f} işit
heat
{i} işi
heat
işit(mak)
high heating value
(Mühendislik) üst ışıl değer
higher heating value
(Mühendislik) sabit basınç altında tam yanma oluştuğu, yanma ürünlerinin yakıtın ve havanın ilk sıcaklığına soğutulduğu ve yanma sırasında oluşan buharın yoğuşturulması halinde birim yakıtın tam yanması ile üretilen işi. Üst ışıl değer
intermittent heating
(Mühendislik) Kesintili ısıtma
low heating value
(Mühendislik) alt ışıl değer
oil heating
yağ ısıtma
over heating
ısınma üzerine
radiofrequency heating
radyofrekans ısıtması
resistance heating
dirençle ısıtma
scanning heating
taramali ısıtma
submerged heating
daldirmali ısıtma
transverse heating
enine ısıtma
HEAT
(Askeri) helikopter harici hava ulaştırması; yüksek güçte tanksavar patlayıcı madde (helicopter external air transport; high explosive antitank)
aerodynamic heating
(Askeri) AERODİNAMİK ISINMA (HV.): Yüksek hızda hava sürtünmesinin, bir füze cidarı hararetinde meydana getirdiği artış. Füze ana parçalarının ısınmasıyla daha da artan aerodinamik ısınma, ayrıca füze için hararetin aşırı derecede artmasına yol açar ve ana parçaların çalışmasını etkiler. Ayrıca bakınız: "re-entry"
aggregate heating
agrega ısıtma
air heating
hava ile ısıtma
apartment heating
kat ısıtması
background heating
arkadan ısıtma
billet heating furnace
takoz ısıtma fırını
ceiling heating
(İnşaat,Teknik) tavandan ısıtma
central heating
merkezden ısıtma döşeme
choke heating element
(Otomotiv) jikle ısıtıcı elemanı
compressor heating effect
kompresörün ısıtma etkisi
concealed heating
gizli ısıtma
conduction heating
iletimle ısıtma
continued heating
sürekli ısıtma
controlled heating
denetimli ısıtma
convection heating
konveksiyonla ısıtma
differential heating
ayrımlı ısıtma
diffusion heating
(Nükleer Bilimler) difüzyonla ısınma
direct heating
doğrudan ısıtma
district heating
merkezi ısıtma
finned heating coil
kanatlı ısıtma serpanteni
flame heating
alazlı ısıtma
flame heating
alevli ısıtma
fresh air heating system
(Otomotiv) dış hava ısıtıcısı
gas heating
gazla ısıtma
gravity circulation heating
(Fizik,Teknik) tabii sirkülasyonlu ısıtma
heat
{i} ateş

John odaya girdiğinde Tom ve Marry ateşli bir tartışmanın ortasındaydı. - Tom and Mary were in the middle of a heated argument when John walked into the room.

Tom'un Mary ile ateşli bir tartışması vardı. - Tom had a heated argument with Mary.

heat
tur/ısı/sıcaklık
heat
bir kere kızdırılma
heat
{f} kızdırmak
heat
{i} ısınma
heat
{i} baskı
heat
{f} kızmak
heat
{i} kızgınlık
heat
{i} hiddet, öfke
heat
{i} tav

Demir tavında dövülür. - Roast the bhakri while the pan is heated.

Indüksiyon ocakları doğrudan tencere ve tavalar ısıtmak için mıknatıslar kullanır. - Induction cookers use magnets to directly heat pots and pans.

heat
şehvet galeyanı
heat
çiftleşme isteği
heat
{i} vücut ısısı
heat
{i} acılık
heat
{f} kızıştırmak
heat
ısın/ısıt
heat
{i} kızışma
heat
{i} spor eleme, eleme koşusu/yarışı
heat
{i} öfke
heat
{f} kızışmak
heat
{i} kızgınlık dönemi
الإنجليزية - الإنجليزية
A system that raises the temperature of a room or building. Confer heater
Present participle of heat
Causing heat
On average, the efficiency rate is 80-82% with natural gas, oil or propane
Ah! If only life were as easy as in the halcyon days of year 7, where one could simply bung your beaker-load of 'stuff' over a Bunsen and hope for the best If heating is required, this should be stated, with suitable temperature if this is critical 'Reflux' is not taken to imply heating Think about what else you need to add to that to make the conditions clear The use of room temperature should be explicitly (clearly) stated if this is the correct condition
Heating is the system and equipment that is used to heat a building. I wish I knew how to turn on the heating. see also central heating. a system for making a room or building warm American Equivalent: heat central heating. Process of raising the temperature of an enclosed space. Heat can be delivered by convection, radiation, and thermal conduction. With the exception of the ancient Romans, who developed a form of central heating, most cultures relied on direct heating methods such as fireplaces and stoves. Central heating, adopted for use again in the 19th century, is a method of indirect heating: heat is produced away from the occupants and then conveyed to them. In warm-air heating, air heated by a furnace rises through ducts to rooms above, where it is emitted through grills. In hot-water systems, a pump circulates water from a boiler through a system of pipes to radiators or convectors in rooms. In steam systems, steam is generated in the boiler and led to radiators through pipes. The high temperature of the steam makes it hard to control, and steam heating has been largely superseded. A common type of electric heating system converts electric current to heat by means of resistors that emit radiant energy. See also radiant heating, solar heating. induction heating radiant heating solar heating
{i} process of warming, becoming hot
serving to heat; "a heating pad is calefactory"
Detail Inventory Table category including: andirons, fenders, miscellaneous, stoves, and tools
Present participle of "to heat
the process of becoming warmer; a rising temperature
Type of heating in a dwelling
Heat is usually transferred by radiation, conduction, or convection In air drying wood, some heat is provided by direct radiation from the sun but the major heat source is by convection of the surrounding air In conventional kiln drying, heat is transferred to the wood by forced convection by means of a fan system
Heating is the process of heating a building or room, considered especially from the point of view of how much this costs. You can still find cottages for £150 a week, including heating. heating bills
That heats or imparts heat; promoting warmth or heat; exciting action; stimulating; as, heating medicines or applications
utility to warm a building; "the heating system wasn't working"; "they have radiant heating"
This identifies the type of heating
Includes central heating system, kerosene heater, gas heater, electric heater, coal or firewood heater or any combination of these
heating oil
A petroleum product used as fuel in a heating system, that does not require preheating for use
heating up
Present participle of heat up
heating value
The heating value or calorific value of a substance, usually a fuel or food, is the amount of heat released during the combustion of a specified amount of it. The calorific value is a characteristic for each substance. It is measured in units of energy per unit of the substance, usually mass, such as: kcal/kg, kJ/kg, J/mol, Btu/m³. Heating value is commonly determined by use of a bomb calorimeter
heating element
the component of a heater or range that transforms fuel or electricity into heat
heating flame
fire used for heat, flame that is used to produce heat
heating gas
gas used for heating
heating oil
Oil use for residential heating
heating oil
Synonymous with No 2 fuel oil, a distillate fuel oil for domestic heating use, or in moderate capacity commercial-industrial burners
heating oil
is the term for a liquid fuel based on crude oil, coal or lignite tars and shale oil for firing purposes According to DIN and substance classes certain limit criteria must be observed, e g
heating oil
a petroleum product used for fuel
heating oil
No 2 fuel oil, a distillate fuel oil used either for domestic heating or in moderate capacity commercial-industrial burners
heating pad
heater consisting of electrical heating elements contained in a flexible pad
heating system
utility to warm a building; "the heating system wasn't working"; "they have radiant heating
HEAT
High Explosive Anti-Tank — antitank munition using a high explosive shaped charge to breach armour
central heating
Any of various heating systems in which a central source of heat is used to distribute heat (and sometimes hot water) throughout a building in a controlled manner
dielectric heating
The heating of an electrically insulating material by a rapidly fluctuating electric field
district heating
a system for distributing heat generated in a centralized location for residential and commercial heating requirements
heat
One or more firearms
heat
The police

The heat! Scram!.

heat
An attribute of a spice that causes a burning sensation in the mouth

The chili sauce gave the dish heat.

heat
A hot spell

The children stayed indoors during this year's summer heat.

heat
A condition where a mammal is aroused sexually or where it is especially fertile and therefore eager to mate

The male canines were attracted by the female in heat.

induction heating
the heating of an electrical conductor by eddy currents induced by a varying magnetic field
isobaric heating
the heating of something at constant pressure
space heating
Heating of rooms within buildings
heat
{v} to make hot, warm, put into a passion
heat
{n} warmth, glow, flush, passion, rage
heat
{n} heyday!
heat
(Silahlar) (abbr.) High explosive anti-tank (HEAT)
Heat
fervour
Heat
estuance
Heat
fervor
Heat
calidity
Heat
ardency
central heating
Central heating is a heating system for buildings. Air or water is heated in one place and travels round a building through pipes and radiators. a system of heating buildings in which water or air is heated in one place and then sent around the rest of the building through pipes etc
central heating
a heating system in which air or water is heated at a central furnace and sent through the building via vents or pipes and radiators
central heating
single heating unit which spreads warm air throughout an entire house
dielectric heating
heating of an insulator by a high-frequency electric field
dielectric heating
The heating of electrically nonconducting materials by a rapidly varying electromagnetic field
heat
Indication of high temperature; appearance, condition, or color of a body, as indicating its temperature; redness; high color; flush; degree of temperature to which something is heated, as indicated by appearance, condition, or otherwise
heat
When you heat something, you raise its temperature, for example by using a flame or a special piece of equipment. Meanwhile, heat the tomatoes and oil in a pan. heated swimming pools
heat
A condition where a mammal is aroused sexually or where it is especially fertile and therefore eager to engage in sexual intercourse
heat
An undesirable amount of attention
heat
intense passion or emotion
heat
a preliminary race in which the winner advances to a more important race
heat
or the communication of heat; as, the iron or the water heats slowly
heat
when a project/script generates a great deal of interest from the filmmaking community This generally leads to high sale price for the material as companies and studios attempt to outbid one another for the rights An individual can also be in high demand based on the selling success of their projects or a recently produced project
heat
Utmost violence; rage; vehemence; as, the heat of battle or party
heat
{i} calor
heat
the sensation caused by heat energy
heat
capacity - Ratio of heat absorbed or released to the corresponding temperature rise or fall Also called thermal capacity Highlights - Areas of bright tone on an image High-pass filter - A filter, which selectively enhances contrast variations with high spatial frequencies in an image It improves the sharpness of images and is a method of edge enhancement I
heat
Heat is defined as energy in the process of being transferred from one object to another because of the temperature difference between them In the atmosphere, heat is commonly transferred by conduction, convection, advection and radiation
heat
utility to warm a building; "the heating system wasn't working"; "they have radiant heating"
heat
provide with heat; "heat the house"
heat
a form of energy that causes a rise in temperature, or changes the object from solid to liquid or from liquid to gas
heat
a form of energy that is transferred by a difference in temperature
heat
Sexual excitement in animals
heat
Agitation of mind; inflammation or excitement; exasperation
heat
{i} warmth, high temperature; excitement, passion; early part of a race; state of being prepared for sexual activity (in female animals)
heat
Energy transfer which is not associated with the performance of macroscopic work, but occurs on the atomic scale
heat
A single complete operation of heating, as at a forge or in a furnace; as, to make a horseshoe in a certain number of heats
heat
Thermal energy in the process of being added to or removed from, a substance
heat
energy transferred between two objects because of a temperature difference; the thermal motion of atoms and molecules For chemical systems the sign for heat flow into the system is positive, because this process increases the internal energy of the system Heat flowing out of the system is defined to be negative, since this process decreases the internal energy of the system
heat
The transfer of energy from one object at a higher temperature to another object at a lower temperature Heat can be transferred by conduction, convection, or radiation Although technically incorrect, the word heat is often used to mean "thermal energy "
heat
In the cgs system, one calorie is the amount of heat needed to raise the temperature of one gram of water by one degree Celsius In mks units, the amount of heat to raise the temperature of one kilogram of water by one degree Celsius is equal to one kilocalorie The SI system uses the joule as a unit of heat as well as a unit of work In English units, the British thermal unit (Btu) is the amount of heat needed to raise the temperature of one pound of water by one degree Fahrenheit The Btu is the larger unit, as 1 Btu equals 252 calories The fact that heat is a form of energy can be seen from the use of the joule; 1 calorie is equivalent to 4 19 J One joule equals 0 24 calorie
heat
To make hot; to communicate heat to, or cause to grow warm; as, to heat an oven or furnace, an iron, or the like
heat
Animation, as in discourse; ardor; fervency
heat
It was formerly supposed to be a subtile, imponderable fluid, to which was given the name caloric
heat
intense passion or emotion the sensation caused by heat energy a preliminary race in which the winner advances to a more important race a form of energy that is transferred by a difference in temperature make hot or hotter; "heat the soup"
heat
A form of energy transferred between two systems by virtue of a difference in temperature The first law of thermodynamics demonstrated that the heat absorbed by a system may be used by the system to do work or to raise its internal energy
heat
The average number of cells that change state per generation Oscillizer also calculates the "minimum heat" (and "maximum heat"), which is the minimum (maximum) number of cells that change state in one generation See also temperature
heat
thermal energy
heat
Energy that causes molecules to be in motion and to raise the temperature of a substance
heat
To excite or make hot by action or emotion; to make feverish
heat
A preliminary race, used to determine the participants in a final race
heat
{f} become hot; make hot
heat
make hot or hotter; "heat the soup"
heat
n a high temperature; a form of energy associated with the rapid motion of atoms in a substance
heat
The sensation caused by the force or influence of heat when excessive, or above that which is normal to the human body; the bodily feeling experienced on exposure to fire, the sun's rays, etc
heat
the energy of a material which is stored in the form of sensible heat (kinetic energy of rotational, vibrational and translational thermal motion of constituent atoms and molecules) and/or latent heat
heat
Fermentation
heat
A violent action unintermitted; a single effort; a single course in a race that consists of two or more courses; as, he won two heats out of three
heat
A period of intensity, particularly of emotion
heat
A heat is one of a series of races or competitions. The winners of a heat take part in another race or competition, against the winners of other heats. the heats of the men's 100m breaststroke. see also dead heat
heat
becomes directly known to us through the sense of feeling
heat
the reverse of cold
heat
to arouse, to excite (sexually)
heat
applies to nonhuman mammals: a state or period of heightened sexual arousal and activity
heat
To grow warm or hot by fermentation, or the development of heat by chemical action; as, green hay heats in a mow, and manure in the dunghill
heat
gain heat or get hot; "The room heated up quickly"
heat
One cycle of bringing metal to maximum temperature and working it until it is too cool to work further
heat
Energy that flows between bodies because of a difference in temperature; same as thermal energy
heat
The heat of a particular activity is the point when there is the greatest activity or excitement. Last week, in the heat of the election campaign, the Prime Minister left for America
heat
Heated; as, the iron though heat red- hot
heat
arouse or excite feelings and passions; "The ostentatious way of living of the rich ignites the hatred of the poor"; "The refugees' fate stirred up compassion around the world"; "Wake old feelings of hatred"
heat
The energy that flows into or out of system because of a difference in temperature
heat
The heat of something is the temperature of something that is warm or that is being heated. Adjust the heat of the barbecue by opening and closing the air vents
heat
A process, by which the internal energy of a system can be changed At the same time, may, but must not, be changed, too
heat
The form of energy that is transferred by virtue of a temperature difference or a change in state of a material
heat
To grow warm or hot by the action of fire or friction, etc
heat
provide with heat; "heat the house
heat
To excite ardor in; to rouse to action; to excite to excess; to inflame, as the passions
heat
A form of energy that flows between two samples of matter because of their differences in temperature
heat
When a female animal is on heat in British English, or in heat in American English, she is in a state where she is ready to mate with a male animal, as this will probably result in her becoming pregnant. to make something become warm or hot = warm up. Energy transferred from one body to another as the result of a difference in temperature. Heat flows from a hotter body to a colder body when the two bodies are brought together. This transfer of energy usually results in an increase in the temperature of the colder body and a decrease in that of the hotter body. A substance may absorb heat without an increase in temperature as it changes from one phase to another that is, when it melts or boils. The distinction between heat (a form of energy) and temperature (a measure of the amount of energy) was clarified in the 19th century by such scientists as J.-B. Fourier, Gustav Kirchhoff, and Ludwig Boltzmann. heat capacity heat exchanger heat exhaustion heat prostration heat pump heat treating latent heat reaction heat of specific heat induction heating radiant heating solar heating
heat
The heat is very hot weather. As an asthmatic, he cannot cope with the heat and humidity
heat
A force in nature which is recognized in various effects, but especially in the phenomena of fusion and evaporation, and which, as manifested in fire, the sun's rays, mechanical action, chemical combination, etc
heat
A gun
heat
In its nature heat is a mode of motion, being in general a form of molecular disturbance or vibration
heat
Relating to heating or the use of heat for space heating and to produce other forms of energy
heat
A form of energy associated with the random motion of the elementary particles in matter
heat
Means both thermal energy and thermal energy transfer
heat
To cause an increase in temperature of an object or space; to cause something to become hot; often with "up"
heat
You use heat to refer to a source of heat, for example a cooking ring or the heating system of a house. Immediately remove the pan from the heat
heat
In common usage, the term is generally applied to the storage of thermal energy in a body as internal energy, both potential and kinetic More specifically, it is defined as energy in transition due to a temperature difference
heat
As defined in thermodynamics, heat is the energy that flows between two systems as a result of °temperature differences (a system contains neither heat nor °work, but can produce heat or do work) Heat thus differs from °thermal energy
heat
The condition or quality of being hot
heat
You use heat to refer to a state of strong emotion, especially of anger or excitement. It was all done in the heat of the moment and I have certainly learned by my mistake
heat
A fastball
heat
High temperature, as distinguished from low temperature, or cold; as, the heat of summer and the cold of winter; heat of the skin or body in fever, etc
heat
That which is transferred from a hot body to a cold body It is important not to think of heat as a form of energy but as a transfer of energy from one place to another See the First Law By convention, heat entering the system from the environment is positive, heat leaving the system to the environment is negative
heat
Heat is warmth or the quality of being hot. The seas store heat and release it gradually during cold periods
heat
the presence of heat
induction heating
the heating of a conducting material caused by an electric current induced in it
induction heating
Heating a conducting material by placing it in a rapidly changing magnetic field the changing field induces electric currents in the material and I2R losses account for the resultant heat
induction heating
Heating a conducting material by placing it in a rapidly changing magnetic field The changing field induces electric currents in the material and IR losses account for the resultant heat
induction heating
Method of raising the temperature of an electrically conductive material by subjecting it to an alternating electromagnetic field. Energy in the electric currents induced in the object is dissipated as heat. Induction heating is used in metalworking to heat metals for soldering, tempering, and annealing, and in induction furnaces for melting and processing metals. The principle of the induction-heating process resembles that of the transformer. A water-cooled coil (inductor), acting as the primary winding of a transformer, surrounds the material to be heated (the workpiece), which acts as the secondary winding. Alternating current flowing in the primary coil induces eddy currents in the workpiece, causing it to become heated. The depth to which the eddy currents penetrate, and therefore the distribution of heat within the object, depend on the frequency of the primary alternating current and the magnetic permeability, as well as the resistivity, of the material
induction heating
Heating a conducting material by placing it in a rapidly changing magnetic field The changing field induces electric currents in the material and dissipation accounts for the resulting heat
induction heating
Heating by combined electrical resistance and hysteresis losses induced by subjecting a metal to the varying magnetic field surrounding a coil carrying alternating current
induction heating
A process of heating by electrical induction
panel heating
heating system consisting of wall or floor or baseboard or ceiling panels containing electric conductors or heating pipes
radiant heating
A method of heating, usually consisting of a forced hot water system with pipes placed in the floor, wall, or ceiling; or with electrically heated panels
radiant heating
Heating system in which heat is transmitted by radiation from a heated surface. Radiant heating systems usually employ either electric-resistance wiring or hot-water heating pipes, which may embedded in the floor, ceiling, or walls. Panel heating is a form of radiant heating characterized by very large surfaces (typically an entire ceiling or floor) containing electrical conductors, hot-water pipes, or hot-air ducts. With many such systems there is no visible heating equipment in the room
radiant heating
A method of heating, usually consisting of a forced hot water system with pipes placed in the floor, wall, or ceiling Also electrically heated panels
radiant heating
A method of heating rooms which consists of coils of electrically-heated wires or heated water pipes, embedded in the floor, wall or ceiling of a room
radiant heating
Method of heating whereby much of the heat transfer is accomplished by radiation through space from warm building surfaces such as floors, walls or ceilings
radiant heating
heating a building by radiation from panels containing hot water or electrical heaters
solar heating
heating water via the sun's rays, heating by solar power
solar heating
Use of solar radiation to heat water or air in buildings. There are two types: passive and active. Passive heating relies on architectural design; the building's siting, orientation, layout, materials, and construction are utilized to maximize the heating effect of sunlight falling on it. A well-insulated building with a large south-facing window, for instance, can trap heat on sunny days and reduce reliance on gas, oil, or electricity. Brick, stone, or tile capacity walls are often incorporated to absorb the sun's energy and radiate it into the interior, usually after a time lag of several hours. In active solar heating, mechanical means are used to collect, store, and distribute solar energy. In liquid-based systems, a blackened metal plate on the exterior absorbs sunlight and traps heat, which is transferred to a carrier fluid. Alternatively, fluid may be pumped through a glass tube or volume of space onto which sunlight has been focused by mirrors. After picking up heat from the collector, the warm fluid is pumped to an insulated storage tank. The system can supply a home with hot water from the tank or provide space heating with the warmed water flowing through tubes in floors and ceilings
solar heating system
water boiler that uses the energy of the sun in order to heat the water
steam heating
A heating system in which steam is generated in a boiler and piped to radiators
underfloor heating
a heating system that is designed to go under the floor in a building
heating
المفضلات