etkin

listen to the pronunciation of etkin
التركية - الإنجليزية
active

Currently in this area there are no active hostilities. - Şu anda, bu alanda etkin silahlı çatışma yok.

Tom lives an active life. - Tom etkin bir yaşam sürüyor.

efficient

The Japanese telephone system is highly efficient. - japon telefon sistemi hayli etkindir.

real
hard-core
vigorous
binding
(Bilgisayar) on
active homing
efficiently
(Bilgisayar) enabled
(Bilgisayar) activated

She activated the account. - O, hesabı etkin hale getirdi.

He activated nothing. - O hiçbir şeyi etkinleştirmedi.

(isim) Effective, active
ascendent
active, functioning
active, dynamic, taking part in activities
ascendant
phil., chem. active
active, effective aktif
effectual
effective

That book is helping you write effectively. - O kitap etkin biçimde yazmana yardım ediyor.

Many fear that cuts in the defense budget will undermine the military's effectiveness. - Birçokları, savunma bütçesindeki kesintilerin ordunun etkinliğini baltalayacağından korkuyorlar.

prepotent
operative
active , effective
hard core
forceful
hardcore
etkin olarak
effectively
etkin alma
(Bilgisayar) active receive
etkin alma
(Bilgisayar) active acquire
etkin bölge
(Biyokimya) active site
etkin bölge
(Biyokimya) catalytic site
etkin değer
rms value
etkin değer
(Bilgisayar) root-mean
etkin değer
(Bilgisayar) root mean
etkin değer
root mean square value
etkin değil
(Bilgisayar) inactive
etkin değil
(Bilgisayar) not activated
etkin değil
(Bilgisayar) not active
etkin değil
disabled
etkin düşük
(Bilgisayar) active low
etkin form
(Bilgisayar) active form
etkin grafik
(Bilgisayar) active chart
etkin güç
real power
etkin hatlar
(Bilgisayar) active lines
etkin hücre
(Bilgisayar) active cell
etkin kayıt
(Bilgisayar) active record
etkin kesit
cross-section
etkin kişiler
(deyim) big guns
etkin kontrol
(Bilgisayar) active control
etkin kömür
activated charcoal
etkin liste
(Bilgisayar) hot list
etkin madde
(Tıp) drug substance
etkin madde
(Kimya) agent
etkin mi?
(Bilgisayar) enabled?
etkin nokta
(Bilgisayar) hot spot
etkin olmayan
idle
etkin olmayan
dormant
etkin olmayan
nonoperating
etkin olmayan
(Kimya) ineffective
etkin oy
(Politika, Siyaset) casting vote
etkin printer
(Bilgisayar) activeprinter
etkin rol
active role
etkin sayfa
(Bilgisayar) active page
etkin sunu
(Bilgisayar) active presentation
etkin sıklık
critical frequency
etkin taşınım
(Biyokimya) active transport
etkin tehdit
(Bilgisayar) active threat
etkin tehdit
(Bilgisayar) active menace
etkin yazıcı
(Bilgisayar) active printer
etkin yüksek
(Bilgisayar) active high
etkin özgüdüm
(Bilgisayar) active homing
etkin öğe
(Bilgisayar) active element
etkin öğrenme
active learning
etkin şekilde
actively
etkin şekilde
efficiently
etkin olma
(Biyokimya) activity
etkin olmak
to be active
etkin olmayan
non dominant
etkin adres
effective address
etkin akım
active current
etkin alan
effective area
etkin alan
active area
etkin arama
(Bilgisayar) active call
etkin ayarla
(Bilgisayar) set active
etkin basınç
(Biyokimya,Gıda) fugacity
etkin bağ
(Bilgisayar) active hyperlink
etkin belge
(Bilgisayar) active document
etkin bir şekilde savaşmak
wage effective war against
etkin biçimde
effectively

That book is helping you write effectively. - O kitap etkin biçimde yazmana yardım ediyor.

Effectively, that happens from time to time. - O, etkin biçimde, zaman zaman olur.

etkin bölgesel politika
(Hukuk) effective regional policy
etkin değer
effective value
etkin direnç
effective resistance
etkin doz
(Aydınlatma) effective dose
etkin düğme
(Bilgisayar) active button
etkin emme
active absorption
etkin fay
(Jeoloji) active fault
etkin gerilim
active voltage
etkin görüntü
(Bilgisayar) active view
etkin güç
active power
etkin güç
powerhouse
etkin harita
clickable map
etkin hasar
(Askeri) effective damage
etkin hat
(Bilgisayar) active line
etkin hatve
(Havacılık) effective pitch
etkin kanal
(Bilgisayar) active channel
etkin karbon
(Jeoloji) activated carbon
etkin karışım
(Kimya) activated compound
etkin karşı önlem
(Bilgisayar) active countermeasures
etkin karşı önlem
active countermeasure
etkin komut
effective instruction
etkin kopma
active failure
etkin koruma
(Ticaret) effective promotion
etkin kuşak
(Jeoloji) active zone
etkin kömür
activated carbon
etkin kütle
effective mass
etkin madde
active matter
etkin makro
(Bilgisayar) active macro
etkin matris
(Bilgisayar) active matrix
etkin modem
(Bilgisayar) active modem
etkin nesne
(Bilgisayar) active object
etkin odunkömürü
activated charcoal
etkin oksijen
active oxygen
etkin olan
in the ascendent
etkin olan
determinant
etkin olan
in the ascendant
etkin olmamak
lie dormant
etkin olmayan
ineffective, dormant
etkin pencere
(Bilgisayar) active window
etkin rapor
(Bilgisayar) active report
etkin renk
(Bilgisayar) active colour
etkin risk
(Bilgisayar) active risk
etkin seçim
(Bilgisayar) active selection
etkin sinyal
(Bilgisayar) active signals
etkin su
activated water
etkin sıcaklık
effective temperature
etkin sınır
(Bilgisayar) active border
etkin sığa
active capacity
etkin uygulamalı önlemler
(Hukuk) effective practical measures
etkin v açısı
(Havacılık) effective dihedral angle
etkin web
(Bilgisayar) active web
etkin yanardağ
active volcano
etkin yarılanma süresi
effective half-life
etkin yazılım
(Bilgisayar) proactive software
etkin yetke
active capacity
etkin yönetim
(Ticaret) management effectiveness
etkin yüze tutma
activated adsorption
etkin yüzerme
activated adsorption
etkin zaman
effective time
etkin çamur
activated sludge
etkin öğretim
active teaching
etkin şablon
(Bilgisayar) active template
Yerin etkin çapı
effective radius of the Earth
maliyet etkin
cost-effective
izlanda'da etkin bir yanardağ
an active volcano in Iceland
-e kadar etkin
as effective as
ekonomide etkin olan
corporative
en fazla etkin
(Bilgisayar) max active
faal / etkin
(Hukuk) active
gösterge etkin
(Bilgisayar) display enable
hız etkin
(Bilgisayar) speed enable
ipucu sihirbazı etkin
(Bilgisayar) tipwizard active
kolektif etkin doz
(Çevre) collective effective dose
kolon etkin boyu
column effective length
kuyruk etkin
(Bilgisayar) queue active
sohbet etkin
(Bilgisayar) chat is active
stereo etkin
(Bilgisayar) stereo enable
sınıf etkin
(Bilgisayar) class is active
ödül etkin
(Bilgisayar) bonus activated
التركية - التركية
Aktif
Fiilde bulunan, etkinlik gösteren, edilgin karşıtı
Hareketli, işleyen, çalışan, faal, aktif
Kimyasal tepkimelere katılma yatkınlığı gösteren (molekül, atom)
faal
etkin okul
Eğitim etkinliklerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi konularında öğrencilere geniş çapta katılma imkânı sağlayan okul
etkin öğretim
Ele alınan bir sorunun çözümünde, geleneksel öğretim yöntemlerinden yararlanmak yerine, ilgili birkaç bilgi alanında araştırma, deneme ve inceleme yapmaya önem veren öğretim
Etkin olmak
konuşmak
etkin
المفضلات