deathless

listen to the pronunciation of deathless
الإنجليزية - التركية
ölümsüz
baki
(sıfat) ölümsüz
unutulmaz
death
ölüm

İnsan ölümlerinin çoğuna, sigara dumanı neden olmuştur. - A lot of human deaths are caused by smoking cigarettes.

Bazen kardiyovasküler hastalığın ilk belirtisi ölümdür. - Sometimes the first symptom of cardiovascular disease is death.

death
{i} ecel
death
ölme

Teslim olmak zorundaysam, ölmeyi tercih ederim. - If I had to surrender, I'd rather choose death.

Çalmaktansa açlıktan ölmeyi tercih ederim. - I would rather starve to death than steal.

death
deathcup çok zehirli bir çeşit mantar
death
{i} tükeniş
death
(Tıp) ölü

İnsan ölümlerinin çoğuna, sigara dumanı neden olmuştur. - A lot of human deaths are caused by smoking cigarettes.

Kaza çok fazla ölüme neden oldu. - The accident has caused many deaths.

death
azrail
death
son

O, babasının ölümünden sonra işle ilgilendi. - He took care of the business after his father's death.

Kömür sobasıyla uyumamalısınız. Çünkü karbonmonoksit olarak adlandırılan çok zehirli bir gaz içerir. Kömür sobasıyla uyumak ölümle sonuçlanabilir. - You shouldn't sleep with a coal stove on because it releases a very toxic gas called carbon monoxide. Sleeping with a coal stove running may result in death.

death
yıkım

Savaş kente ölüm ve yıkım getirdi. - The war brought about death and destruction in the city.

Onlar söylenemeyecek miktarda ölüm ve yıkıma neden oldular. - They caused an untold amount of death and destruction.

death
ölümü

Oğlunun ölümü üzerine ağladı. - She wept over her son's death.

Kızının ölümü üzerine ağladı. - He wept over his daughter's death.

death
ölümden
death
fevt
death
defin ruhsatı
death
ölüme sebebiyet veren şey
death
death duty veras
death
deathblow öIdürücü darbe
death
death certificate ölüm ilmuhaberi
death
öIüm
death
deathbed ölüm döşeği
death
katil
death
(Tıp) Ölüm. mors, exitus
death
öIme
الإنجليزية - الإنجليزية
Undying or immortal
Of a work of art or literature: conspicuously excellent, of the highest order, guaranteed not to be lost or forgotten

Her novels are filled with unforgettable characters and deathless prose.

{a} never dying, immortal, perpetual
{s} eternal, everlasting, living forever
deathless prose/verse/lines etc writing that is very bad or boring - used humorously
Not subject to death, destruction, or extinction; immortal; undying; imperishable; as, deathless beings; deathless fame
never dying; "his undying fame"
never dying; "his undying fame
Death
The personification of death
death
The personification of death as a hooded figure with a scythe; the Grim Reaper

When death walked in, a chill spread through the room.

death
Tarot card
death
The cessation of life and all associated processes; the end of an organism's existence as an entity independent from its environment and its return to an inert, nonliving state

The death of my grandmother saddened the whole family.

death
{n} a extinction of life, mortality, damnation
Death
demise
Death
end
Death
mortis
Death
lethe
Death
When a person passes from the three-dimensional earthly plane, that one goes on to exist in a variety of dimensions and worlds
Death
defunction
death
1 birth of new thought, an awaking from the subconscious mind 2 the coming of a condition that will test one's abilities 3 trials and tribulations that provide lessons in spiritual truth 4 death of dreamer's brother; the death of the Christ, the Elder brother, and its significance to the world 5 loss of talent because of defects, imbalances, or weakness in physical body 6 the equalizer (that which brings all people of different social standing to one level) 7 one's own after death state; the consciousness and understanding you experience in the after death is available to you now as a way of understanding and comprehending in the physical plane 8 the loss of a characteristic from one's own life that is also a characteristic of the person who has died in the dream 9 the need for more attention, sympathy and love for the one who dies in the dream 10 transition or change
death
marana (q v ) - Contemplation of °: maranánussati (q v ) - As divine messenger: deva-dúta (q v )
death
Loss of spiritual life
death
the time when something ends; "it was the death of all his plans"; "a dying of old hopes
death
the act of killing; "he had two deaths on his conscience"
death
the permanent end of all life functions in an organism or part of an organism; "the animal died a painful death"
death
emphasis You use to death after an adjective or a verb to emphasize the action, state, or feeling mentioned. For example, if you are frightened to death or bored to death, you are extremely frightened or bored. He scares teams to death with his pace and power. programmed cell death Bataan Death March Black Death brain death death penalty dance of death Death Valley near death experience sudden infant death syndrome crib death
death
A particular kind of death is a particular way of dying. They made sure that he died a horrible death
death
You use to death after a verb to indicate that a particular action or process results in someone's death. He was stabbed to death. relief missions to try to keep the country's population from starving to death He almost bled to death after the bullet severed an artery
death
the time at which life ends; continuing until dead; "she stayed until his death"; "a struggle to the last"
death
Anything so dreadful as to be like death
death
To stop sinning suddenly Elbert Hubbard
death
the time when something ends; "it was the death of all his plans"; "a dying of old hopes"
death
For those aware of the world of Spirit, Death holds no fear or dread We live with the knowledge that our times on the physical plane are only learning experiences between stays in the Summerland, where we process, and come to understand, all the lessons learned in each incarnation We know that the Spirit is truly eternal, and that each Death is only another step toward our ultimate goal of unity with the Divine
death
part of the innings in which the participants are the most active
death
decease
death
{i} king of terrors
death
last sleep
death
shi
death
expiry
death
Death is the permanent end of the life of a person or animal. 1.5 million people are in immediate danger of death from starvation. the thirtieth anniversary of her death There had been a death in the family He almost bled to death after a bullet severed an artery. birth, life
death
Cessation of life; extinction of political existence
death
nirodha: destruction, cessation, annihilation In the third Noble Truth (the third part of the four-fold knowledge of the noble quest), it is synonymous with nibbâna (quenching) and thus refers to the active destruction, or final cessation, of the factors that lead to suffering in this life and renewed existence in a life after
death
the absence of life or state of being dead; "he seemed more content in death than he had ever been in life"
death
{i} end of life; dying; destruction
death
The word "death" is used in two main ways in the Bible First, it is used to describe the cessation of life Second, death is used in reference to the lost This refers to their eternal separation from God as a result of sin (Is 59: 2), in a conscious state of damnation without hope (1 Thess 4: 13; Rev 20: 10,14,15) Death to humans is unnatural When God created Adam and Eve, death was not part of the created order It was not until they sinned that death entered the scene (Rom 5: 12; 6: 23) Death will be destroyed when Christ returns and the believers receive their resurrected bodies
death
Cause of loss of life
death
The permanent end of physical life
death
a negative state when the body stops the process of life
death
Although the guardianship ceases at the death of a ward, the Public Administrator wants the guardian to finalize the work In cases where there is less than $15,000, after 30 days, file a probate wavier and finish up paying the bills and disbursing money to the heirs This should be filed with the Probate court in the Final Report to the guardianship case If the person has over $15,000 estate value, you will need to have an attorney probate the will This report can be filed in the Guardianship case as well as in the Estate case [Top of Page]
death
The cessation of life and all associated processes. The end of an organisms existence as an independent entity from its environment and its return to an inert, nonliving state
death
(In Animistic Melanesian Contexts): "Death in animistic Melanesian thought is never understood as the cessation of existence or annihilation of man It is better to view death as survival or "over-living": Humankind enters into the next form of existence, guaranteed through his spiritual double ("soul") by surviving or "living over" his own physical death At the time of death, man transitions from the visible realm of Life to the invisible realm of the after-life " (Adapted from Bachor 1999) Read also the definition for spiritual double
death
emphasis If you say that something is a matter of life and death, you are emphasizing that it is extremely important, often because someone may die or suffer great harm if people do not act immediately. Well, never mind, John, it's not a matter of life and death
death
The end of life; the total and permanent cessation of all vital functions of an animal or plant
death
Cessation of all vital functions without the capability of resuscitation
death
The cessation of all vital phenomena without capability of resuscitation, either in animals or plants
death
Total privation or loss; extinction; cessation; as, the death of memory
death
the personification of death; "Death walked the streets of the plague-bound city"
death
a final state; "he came to a bad end"; "the so-called glorious experiment came to an inglorious end"
death
The act of dying; termination of life The termination or extinction of something Generally understood to be the extinction of an organism's life Many doctrines assert some form of mental or spiritual survival of physical death
death
the act of killing; "he had two deaths on his conscience" the event of dying or departure from life; "her death came as a terrible shock"; "upon your decease the capital will pass to your grandchildren" the personification of death; "Death walked the streets of the plague-bound city" the permanent end of all life functions in an organism or part of an organism; "the animal died a painful death" the absence of life or state of being dead; "he seemed more content in death than he had ever been in life" the time at which life ends; continuing until dead; "she stayed until his death"; "a struggle to the last" the time when something ends; "it was the death of all his plans"; "a dying of old hopes
death
A spell domain composed of nine divine spells and a granted power themed around the concept of death Also a spell descriptor denoting spells and effects that slay living creatures Creatures slain by a death effect cannot be raised by raise dead Resurrection or true resurrection is required to revivify such a corpse See also dead
death
One For the AngelsA Passage For TrumpetNothing in the DarkNinety Years Without Slumbering
death
The death of something is the permanent end of it. It meant the death of everything he had ever been or ever hoped to be. = end
death
Danger of death
death
rate the number of deaths per 1,000 of the population of an area over the period of a year decentralization the dispersion of a population away from a central point deciduous forest woodland area consisting of broad-leaved trees (such as oak) which shed their leaves in winter to reduce water loss and conserve energy deforestation the cutting down of forest without planting new trees to replace those lost (reafforestation) or allowing the forest to regenerate itself naturally
death
Death was developed when working on my Tarot deck Though not a theme that I deal with often it is useful to have him around to dispatch estranged characters like the Second High Priestess and an Angel Death's appearance was inspired by motifs used by the band the Misfits He is stoic, focused and usually only in a scene to do a job at someone else request (often via a Tarot card)
death
If you say that someone is at death's door, you mean they are very ill indeed and likely to die. He told his boss a tale about his mother being at death's door
death
Personified: The destroyer of life, conventionally represented as a skeleton with a scythe
death
If someone is put to death, they are executed. Those put to death by firing squad included three generals
death
emphasis If you say that you will fight to the death for something, you are emphasizing that you will do anything to achieve or protect it, even if you suffer as a consequence. She'd have fought to the death for that child
death
the event of dying or departure from life; "her death came as a terrible shock"; "upon your decease the capital will pass to your grandchildren"
death
emphasis If you refer to a fight or contest as a fight to the death, you are emphasizing that it will not stop until the death or total victory of one of the opponents. He now faces a fight to the death to reach the quarter-finals
death
The physical body, through natural law, eventually dies The apparent purpose of life appears to be the creation of diverse types of individuals The individual, as an independent entity, is permanent as a set of memories linked to the Trinity and there is no reason to believe that it terminates along with the physical body
death
w-m: the final witness to the seeming reality of the body and the separation from our Creator, Who is life; if the body dies then it must have lived, which means its maker -- the ego -- must be real and alive as well; also seen by the ego as the ultimate punishment for our sin of separation from God r-m: the quiet laying down of the body after it has fulfilled its purpose as a teaching device
death
Our physical death brings us before God in His eternal kingdom At this point there will be a judgment of our lives - all we have thought, said or done "The second death" is a punishment for the unrepentant - a sentence of eternal separation from God (Revelation 20: 11-15 and 2 Thessalonians 1: 8-9) Faith in Christ in this life is our guarantee of our acquittal before God and the gift of eternal life Our actions will still be judged, but our inheritance in Christ is secure forever, based on the faith we die with (Colossians 1: 21-23)
death
n The state of existence which occurs after "life" as it is commonly defined according to the definitions of Western biology, ends Death is understood as part of the Circle Many Witches believe that the "dead" continue to exist on another plane and that it is possible to contact them, especially at Samhain, through a psychic connection We are all aware of our connections with our ancestors and of the fact that, in some sense, we will live in our descendants We sing: "What is remembered, lives " See Reincarnation
death
Manner of dying; act or state of passing from life
death
The expiration of a Federal employee
death
Murder; murderous character
deathless

  الواصلة

  death·less

  النطق

  علم أصول الكلمات

  [ 'deth-l&s ] (adjective.) 1589. death +‎ -less

  كلمة اليوم

  chaperon
المفضلات