covering

listen to the pronunciation of covering
الإنجليزية - التركية
{i} kaplama
(İnşaat) döşeme
mahfaza
kapsayarak
(İnşaat) çatı örtüsü
(Kanun) şümul
kapsayan
{f} kapsa
örtü

Fadıl basitçe kendi izlerini örtüyordu. - Fadil was simply covering his own tracks.

Bu gelin yüzünü bir peçe ile örtüyor. - This bride is covering her face with a veil.

kat
{i} tabaka
{s} örten

Kapıyı örten bir perde vardı. - There was a curtain which was covering the door.

{i} kapama
covering letter evrak ile gönderilen ve evrakın mahiyetini anlatan mektup
{i} kabuk
{s} kaplayan
{i} sığınak
{i} koruma
(Tıp) Kaplama, örtme
cover koru/gözle/git/ört
{s} üst
hodbin
kılıf
(Kanun) kapsam
cover
{f} örtmek

Leyla izlerini örtmek için evi yaktı. - Layla torched the house to cover her tracks.

Ben seni örtmekten yorgunum. - I'm tired of covering for you.

cover
kılıf

Tom arabasının üstüne bir kılıf koydu. - Tom put a cover over his car.

Ben gece motosikletimin üstüne bir kılıf koyduğumu sağlama alırdım. - I used to make sure I put a cover over my motorcycle at night.

cover
örtü

O, arabasının üzerine bir örtü koydu. - He put a cover over his car.

Kadınlar gerçekten oldukça tehlikeliler. Bu konuda ne kadar çok düşünürsem, o kadar çok yüz örtüsünün arkasındaki nedeni anlayabileceğim. - Women really are quite dangerous. The more I think about this, the more I'm able to understand the reasoning behind face covering.

cover
kaplamak

Su, yeryüzünün yaklaşık %70'ini kaplamaktadır. - Water covers about 70% of the earth.

Bu halı bütün yeri kaplamak için yeterince büyük. - This carpet is big enough to cover the whole floor.

cover
{i} kapak

Onun kolunun altında yırtık kapaklı kitap vardı. - She had the book with a torn cover under her arm.

Sonbaharda, fanlar üzerine kapaklar konur. - In the fall, covers are put over the fans in trains.

covering letter
(Ticaret) irsalat mektubu
covering letter
(Ticaret) açıklayıcı mektup
covering note
(Sigorta) sigorta zeyilnamesi
covering stitch
(Tekstil) reçme
covering with ashes
külleme
covering letter
teyit mektubu
covering power
örtme gücü
covering space
örtü uzayı
covering warrant
hazine bonosu
covering letter
kapak
covering plough
pulluk kaplama
covering transaction
kuvertür işlemi
covering varnish
örtü vernigi
covering-law model
kapsayan-law model
covering barrier
(Askeri) ÖRTME ENGELİ: Bir tümen veya daha büyük birliğin cephesi boyunca yerleştirilmiş bir engel. Ayrıca bakınız: "barrier"
covering charge
(Askeri) çukur imla hakkı
covering charge
(Askeri) ÇUKUR İMLA HAKKI: Etrafında bulunan toprağı veya maddeleri satıhtan itibaren açtığı derinlikten daha fazla mesafeye kadar parçalayan paralama hakkı. Bu eşit infilakta barut hakkı yukarı doğru tesir ederek huni şeklinde bir çukur meydana getirir. Çukur imla hakkı toprak üstü tesislerin tahribinde kullanılır. Buna " cratercharge" da denir
covering detachment
(Askeri) ÖRTME MÜFREZESİ: Bknz. "covering Force
covering detachment
(Askeri) örtme müfrezesi
covering fibres
(Tekstil) örtücü lifler
covering fire
(Askeri) himaye ateşi
covering fire
(Askeri) Koruma ateşi
covering fire
(Askeri) örtme ateşi
covering fire
(Askeri) ÖRTME ATEŞİ: 1. Düşmanın hafif silahları menzilindeki birlikleri korumak için açılan ateş. 2. Amfibik kullanımda çıkarılmadan önce sualtı tahribi veya mayın tarama gibi hazırlık harekatlarını örtmek için açılan ateş. Ayrıca bakınız: "fire"
covering force
(Askeri) ÖRTME KUVVETİ: 1. Düşmanın örtülen kuvvete karşı taarruza geçmesinden önce onu önlemek, oyalamak, düzenini bozmak, aldatmak ve onunla çarpışmaya girmek üzere asıl kuvvetten ayrı olarak hareket eden bir kuvvet. 2. Gözetleme, keşif, taarruz veya savunma yaparak veya bu yöntemlerden bir kaçını birlikte kullanarak daha büyük bir kuvvetin güvenliğini sağlayan bir birlik veya müfreze. Ayrıca bakınız: "force (s) "
covering force area
(Askeri) ÖRTME KUVVETİ SAHASI: Muharebenin başında örtme kuvvetlerine tahsis edilmiş muharebe alanının ileri kenarındaki ileri konumda bulunan ileri saha. Örtme kuvvetleri kendilerine verilen görevleri burada yaparlar
covering force area
(Askeri) örtme kuvveti sahası
covering force/party
(Askeri) Örtme kuvveti
covering letter
kapak sayfası
covering letter
İng., bak. cover letter
covering material
örtü gereci
covering of ceiling
(İnşaat) tavan kaplaması
covering party
(Askeri) örtme kuvveti
covering plate
(İnşaat) dilatasyon derzi kapağı
covering position
(Askeri) örtme mevzi
covering position
(Askeri) ÖRTME MEVZİİ: Asıl kuvvetin harekatını örtmek maksadıyla örtme kuvvetleri tarafından tutulan mevzi
covering power
(Tekstil) örtme güce (boya)
covering power
(Havacılık) kaplama gücü
covering power
örtme kuvveti
covering purchase
(Ticaret) kuvertür alımı
covering troops
(Askeri) Bknz. "covering force"
covering varnish
örtü verniği
covering warrant
(Ticaret) hazine bonosu belgesi
covering works
(Çevre) örtme çalışmaları
cost covering
maliyeti karşılayan
cover
(Tekstil) 1. örtmek, kaplamak 2. muhafaza 3. kapak
cover
{f} kapamak
cover
{f} kapsamak

Devriye arabaları alanının tamamını kapsamaktadır. - The patrol cars cover the whole of the area.

Deniz dünya yüzeyinin yaklaşık dörtte üçünü kapsamaktadır. - The sea covers nearly three-fourths of the earth's surface.

cover
korumak
cover
{f} içermek
cover
(Hukuk) ele almak
cover
{i} paket
cover
{i} kaplık
cover
gömlek
cover
{f} yetmek
cover
üzerini örtmek
cover
{f} üzerini kapatmak
cover
katetmek (yolu)
cover
{f} kapatmak

Tom izlerini kapatmak için elinden geleni denedi böylece yüzünü kurtarabildi. - Tom tried his best to cover his tracks so he could save face.

Sami izlerini kapatmak istedi. - Sami wanted to cover his tracks.

covering letter
ön yazı
wall covering
(Mukavele) duvar kaplaması
cover
(Askeri) Ateşten koruma(k), koruma(k), örtme(k)
cover
kaplama

Arap Baharından sonra kış geldi ama kar harabeleri kaplamadı. - After the Arab Spring came the winter, but the snow hasn't covered the ruins.

Bu halı bütün yeri kaplamak için yeterince büyük. - This carpet is big enough to cover the whole floor.

cover
sarmak
cover
kabuk
cover
giydirmek
cover
siper
cover
kın
cover
muhafaza
cover
istila etmek
cover
kitap kabı
cover
bitirmek
cover
(Kanun,Sigorta,Ticaret) teminat
cover
üst kapak
cover
bastırmak
cover
barınak
cover
paspayı
cover
paravana

Burada boy hedefiyiz. Bir paravana bulmamız gerekiyor. - We're sitting targets here. We need to find cover.

cover
(Avcılık) sütre
cover
ateşle korumak
cover
supap kapağı
cover
sığmak
cover
gövde
cover
tefriş etmek
cover
maske
cover
almak
cover
kılıf geçirmek
cover
perde

Kapıyı örten bir perde vardı. - There was a curtain which was covering the door.

covering letter
kapak yazısı
bed covering
yatak örtüsü
cover
koruyucu
cover
gözlemek
cover
tıkamak
cover
kap

Normal aşınma ve yıpranma garanti kapsamında değildir. - The warranty doesn't cover normal wear and tear.

Hayvanların derisi kıllarla kaplı. - The skin of animals is covered with hair.

cover
{f} kapsa

Bin dolar, parti için tüm masrafları kapsayacak. - One thousand dollars will cover all the expenses for the party.

Devriye arabaları alanının tamamını kapsamaktadır. - The patrol cars cover the whole of the area.

cover
(yol) katetmek
cover
-e silah tutmak/doğrultmak
cover
silahla korumak
cover
(ayrıntıları/vb.) aktarmak
cover
sigorta

Bu sigorta her şeyi kapsar. - This insurance covers everything.

Sanırım sigorta bunu karşılar. - I think insurance will cover it.

cover
sigortalamak
cover
zarf
cover
karşılamak

O, masrafları karşılamak için yeterli paradır. - That's enough money to cover the expenses.

Onun kaybını karşılamak zorundayım. - I have to cover his loss.

cover
rapor etmek
cover
göz altında tutmak
floor covering
yer kaplaması
floor covering
döşeme
lap covering
kucak örtüsü
lead bath covering
kurşun banyosu örtüsü
leg covering
pantalon
protective covering
koruyucu kap
boiler covering
kazan kaplaması
cover
kuver
cover
(Muzik) Düzenleme, aranjman: Belirli sesler, çalgılar veya topluluklar için yazılmış bir eserin, başka sesler, çalgılar veya topluluklar tarafından söylenip çalınabilmesi için o eserde yapılan değişiklik, aranjman
cover
(Muzik) İn popular music, a cover version or cover song, or simply cover, iş a new performance or recording of a contemporary or previously recorded, commercially released song or popular song
cover
(Muzik) Cover versiyon, cover şarkı ya da kısaca Cover: Popüler müzik alanında önceden plağı çıkmış bir şarkının yeni bir yorumla farklı şarkıcılar tarafından yeniden icra edilmesi veya plağının çıkartılması anlamına gelmektedir
feathery covering; plumage
tüylü kapsayan; tüyleri
four needle covering chain stitch
(Tekstil) Sahte karyoka dikiş
having a covering of small knobs
küçük topuzlar bir kaplama olan
head covering
başını örten
take off covering, remove muffle
kapsayan kaldırmak mufla kalkış
acoustic covering
(Mimarlık) akustik kaplama
advance covering post
(Askeri) İLERİ ÖRTME KUVVETİ: Bak. "covering force"
by covering the costs
bedeli kendi karşılayarak
cement covering
(İnşaat) çimento sıva
close covering force
(Askeri) YAKIN ÖRTME GRUBU/KUVVETİ: Uçak ve su üstü gemilerinin taarruzuna karşı koruma sağlayan bir özel görev teşkili. Bu teşkil; çokluk, muharebe gemilerinden, kruvazörlerden, destroyerlerden ve icabında, uçak taşıt gemilerinden mürekkeptir
cover
with ile örtmek; ile kapatmak/kapamak: Cover the bread with a cloth. Ekmeği bir bezle ört. Cover that pan with a lid. O tencereyi bir
cover
sığınak
cover
saklanmaya yarayan ağaçlık ve çalılık
cover
av yeri
cover
aba
cover
bahane
cover
(Askeri) (INTELLIGENCE) Bknz. "cover" madde 6
cover
{i} cilt, kapak
cover
{f} 1. with ile örtmek; ile kapatmak/kapamak: Cover the bread with a cloth. Ekmeği bir bezle ört. Cover that pan with a lid. O tencereyi bir
cover
cover charge giriş ücreti
cover
{i} tic. karşılık
cover
batlaniye
cover
cover crop toprağı muhafaza etmek için kışın ekilen ekin
cover
(Askeri) (AMERİKAN SAVUNMA KURULU) İSTİKAMETE BAK !: İstikamete bakılması için verilen emir veya komut. Ayrıca bakınız: "cover off". COVER (NATO, AMERİKA SAVUNMA BAKANLIĞI): ÖRTME: Kara, hava veya deniz kuvvetleri tarafından, taarruz, savunma, bunlardan biri veya her ikisinin birden tehdidiyle yapılan koruma. COVER (NATO, AMERİKA SAVUNMA BAKANLIĞI): ÖRTÜ: Bir bireyi, planı, harekatı, birliği veya tesisi düşman istihbarat çabalarından ve bilgi sızmasından korumak için alınması gereken önlemler. COVER (NATO, AMERİKA SAVUNMA BAKANLIĞI): DİNLEME: Almaçla sürekli dinleme durumunda olmak. Bu esnada göndermeç kalibre edilmiş durumda bulundurulur ancak derhal kullanılmak üzere hazır olması gerekmez. COVER (NATO, AMERİKA SAVUNMA BAKANLIĞI): ÖRTÜ: Tabii veya suni olarak yapılmış sığınak veya korunma yeri. COVER (NATO, AMERİKA SAVUNMA BAKANLIĞI): ARAZİ FOTOĞRAFI: Belirli bir arazi parçasını gösteren fotoğraf veya diğer görüntü kayıtları. COVER (NATO, AMERİKA SAVUNMA BAKANLIĞI): "BELİRTİLEN MEVKİYE GEÇ": "Avcıları kuvvet/üs ile temas noktası tayin edilen uzaklıkta tut" anlamına gelen bir kod. Ör. B mevkiine geç yirmi yedi ila otuz mil
floor covering
halı
protective covering
(Askeri,Teknik) koruyucu örtü
resillient floor covering
(İnşaat) elastik yer döşemesi
vinyl floor covering
marley
الإنجليزية - الإنجليزية
Action of the verb to cover
That which covers something
Present participle of cover
{n} any thing that covers, dress, clothes
the work of applying something; "the doctor prescribed a topical application of iodine"; "a complete bleach requires several applications"; "the surface was ready for a coating of paint"
the act of concealing the existence of something by obstructing the view of it; "the cover concealed their guns from enemy aircraft"
{s} concealing, hiding, sheltering
{i} something that covers (i.e. blanket, coat, etc.)
The exterior metal roof and wall paneling of a metal building system
A mapping of toplogical spaces, p: X -> Y such that for any y in Y there is an open set containing y whose pre-image (i e , set of points that map to it) is a union of open sets of X
Buying a security previously sold short
The operation of covering a binding in cloth, leather, vellum or other material
the act of protecting something by covering it an artifact that covers something else (usually to protect or shelter or conceal it) a natural object that covers or envelops; "under a covering of dust"; "the fox was flushed from its cover
The covering of an aircraft is the skin which is applied to the airframe, closing it in On R/C aircraft it is commonly a fabric or plastic film which is heat applied with an iron Plastic covering, once applied, gives a durable, shiny finish and requires no further treatment Fabric covering usually requires a layer of paint to finish it and make it resistant to the exhaust of the engine Covering materials come on a roll and in many different colors and may be cut to ruff shape before being ironed onto the airframe
The lightweight, self-adhesive, plastic material used to cover a model Monokote is a popular brand covering, and comes in a large variety of colors Other types of covering, include cloth, fiberglass, tissue and dope, brown paper, paint, metal, or any combination of materials
A covering is a layer of something that protects or hides something else. Leave a thin covering of fat Sawdust was used as a hygienic floor covering
the act of protecting something by covering it
an artifact that covers something else (usually to protect or shelter or conceal it)
A transaction in the forward foreign exchange market or money market which protects the value of future cash flows Covering is another term for hedging See Hedge
a natural object that covers or envelops; "under a covering of dust"; "the fox was flushed from its cover"
Anything which covers or conceals, as a roof, a screen, a wrapper, clothing, etc
on
covering letter
A cover letter
covering letters
plural form of covering letter
covering number
The number of vertices in a minimum vertex cover of a graph, often denoted as \tau = \tau(G)
covering space
A map from a topological space onto another by local homeomorphisms of disjoint preimages
covering space
The space so mapped
covering spaces
plural form of covering space
covering letter
A cover letter or covering letter or motivation letter or motivational letter or letter of motivation is a letter of introduction attached to, or accompanying another document such as a résumé or curriculum vitae
covering force
military unit whose function it is to afford protection for another force
covering letter
a letter sent along with other documents to provide additional information
covering letter
A covering letter is a letter that you send with a parcel or with another letter in order to provide extra information. a letter that you send with documents or a package that gives information about its contents American Equivalent: cover letter
covering material
a material used by builders to cover surfaces
covering one's ass
protecting oneself, saving oneself
covering oneself
place a covering over oneself; protect oneself
covering tracks
concealing tracks, hiding a trail, concealing traces of oneself
covering-law model
Model of explanation according to which to explain an event by reference to another event necessarily presupposes an appeal to laws or general propositions correlating events of the type to be explained (explananda) with events of the type cited as its causes or conditions (explanantia). It is rooted in David Hume's doctrine that, when two events are said to be causally related, all that is meant is that they instantiate certain regularities of succession that have been repeatedly observed to hold between such events in the past. This doctrine was given more rigorous expression by the logical positivist Carl Hempel (1905-1997)
cover
The top sheet of a bed
cover
An insurance contract; coverage by an insurance contract
cover
To be enough money for

Ten dollars should cover lunch.

cover
To be upon all of, so as to completely conceal

Regular hexagons can cover the plane.

cover
To protect using an aimed firearm and the threat of firing; or to protect using continuous, heaving fire at or in the direction of the enemy so as to force the enemy to remain in cover; or to threaten using an aimed firearm
cover
To deal with

Richard Morgan covers science for The Economist, The New York Times, Scientific American, and Wired.

cover
A rerecording of a previously recorded song; a cover version; a cover song
cover
A setting at a restaurant table

We need to set another cover for the Smith party.

cover
In commercial law, a buyer’s purchase on the open market of goods similar or identical to the goods contracted for after a seller has breached a contract of sale by failure to deliver the goods contracted for
cover
A solid object, including terrain, that provides protection from enemy fire
cover
To fill a role

Can you cover the morning shift tomorrow? I'll give you off next Monday instead.

cover
To be over or upon, as to conceal or protect

The blanket covered the baby.

cover
A cover charge

There's a $15 cover tonight.

cover
To provide insurance coverage for

Does my policy cover accidental loss?.

cover
A set (more often known as a family) of sets, whose union contains the given set

The open intervals are a cover for the real numbers.

cover
A fielding position on the off side, between point and mid off, about 30° forward of square; a fielder in this position
cover
To place something over or upon, as to conceal or protect

When the pot comes to a boil, cover it and reduce the heat to medium.

cover
To discuss thoroughly, to provide good coverage of

The magazine covers such diverse topics as politics, news from the world of science, and the economy.

cover
To set upon all of, so as to completely conceal

You can cover the plane with regular hexagons.

cover
a persona maintained by a spy or undercover operative, cover story
cover
To copulate with (said of certain male animals such as dogs and horses)

The stallion has not covered the mare yet.

ducking and covering
Present participle of duck and cover
edge covering number
the number of edges in a minimum edge cover of a graph, often denoted as \rho = \rho(G)
cover
If one thing covers another, it has been placed over it in order to protect it, hide it, or close it. His finger went up to touch the black patch which covered his left eye His head was covered with a khaki turban
cover
{v} to overspread, hide, save
cover
{n} concealment, screen, shelter, pretence
A covering
overlay
A covering
contection
body covering
any covering for the body or a body part
cloth covering
a covering made of cloth
cover
To brood or sit on; to incubate
cover
To extend over; to be sufficient for; to comprehend, include, or embrace; to account for or solve; to counterbalance; as, a mortgage which fully covers a sum loaned on it; a law which covers all possible cases of a crime; receipts than do not cover expenses
cover
If you are under cover, you are under something that protects you from gunfire, bombs, or the weather. `Get under cover!' shouted Billy, and we darted once more for the tables
cover
the table furniture for the use of one person at a meal; as, covers were laid for fifty guests
cover
If journalists, newspapers, or television companies cover an event, they report on it. Robinson was sent to Italy to cover the 1990 World Cup
cover
If you break cover, you leave a place where you have been hiding or sheltering from attack, usually in order to run to another place. They began running again, broke cover and dashed towards the road
cover
Any of several types of cover that wildlife require to stay alive and reproduce, including to stay warm or cool (thermal cover), to escape from enemies (escape cover), or to hide from perceived danger (hiding cover) Many animals will more readily cross an open area if hiding cover is available nearby to enable them to survey for danger before crossing Cover is usually vegetation, but it can be structural such as boulders or other topographical features
cover
To make a cover version of (a song that was originally recorded by another artist)
cover
To spread a table for a meal; to prepare a banquet
cover
{i} casing; lid; wrapper; binding; shelter; insurance
cover
(1) Purchasing futures to offset a short position Same as Short Covering See Offset, Liquidation; (2) To have in hand the physical commodity when a short futures or leverage sale is made, or to acquire the commodity that might be deliverable on a short sale
cover
A wrapper made of material different from that used throughout the rest of the publication Covers may be made of vellum, paper, fabric, plastic, etc If paper, the wrapper differs in thickness, texture, color, or type compared to the paer on which the score is printed Covers may or may not feature lettering or illustrations Despite the popular usage of this term among collectors, most sheet music does not have covers, but rather decorative title pages See also ILLUSTRATED TITLE PAGE and TITLE PAGE
cover
hold within range of an aimed firearm protect or defend (a position in a game); "he covered left field"
cover
To cover a song originally performed by someone else means to record a new version of it. He must make a decent living from other artists covering his songs
cover
a fixed charge by a restaurant or night club over and above the charge for food and drink
cover
make up for shortcomings or a feeling of inferiority by exaggerating good qualities; "he is compensating for being a bad father"
cover
maintain a check on; especially by patrolling; "The second officer covered the top floor"
cover
If one thing covers another, it forms a layer over its surface. The clouds had spread and nearly covered the entire sky The desk was covered with papers
cover
Something that is a cover for secret or illegal activities seems respectable or normal, and is intended to hide the activities. They set up a spurious temple that was a cover for sexual debauchery As a cover story he generally tells people he is a freelance photographer. = front
cover
help out by taking someone's place and temporarily assuming his responsibilities; "She is covering for our secretary who is ill this week"
cover
Cover is protection from enemy attack that is provided for troops or ships carrying out a particular operation, for example by aircraft. They said they could not provide adequate air cover for ground operations. = protection
cover
deal with verbally or in some form of artistic expression; "This book deals with incest"; "The course covered all of Western Civilization"; "The new book treats the history of China"
cover
which shelter and conceal game; covert; as, to beat a cover; to ride to cover
cover
the act of concealing the existence of something by obstructing the view of it; "the cover concealed their guns from enemy aircraft"
cover
The area of ground covered by the vertical projection of the aerial parts of plants of one or more species (FGDC, 1997)
cover
The total net profit a company has available for distribution as dividend, divided by the amount paid, gives the number of times that the dividend is covered
cover
A tablecloth, and the other table furniture; esp
cover
Vegetation used by wildlife for protection from predators, or to mitigate weather conditions, or to reproduce May also refer to the protection of the soil and the shading provided to herbs and forbs by vegetation
cover
If a law covers a particular set of people, things, or situations, it applies to them. The law covers four categories of experiments
cover
To envelop; to clothe, as with a mantle or cloak
cover
To provide enough money for
cover
provide with a covering or cause to be covered; "cover her face with a handkerchief"; "cover the child with a blanket"; "cover the grave with flowers"
cover
To cover someone or something means to protect them from attack, for example by pointing a gun in the direction of people who may attack them, ready to fire the gun if necessary. You go first. I'll cover you
cover
If you cover your back or cover your rear, you do something in order to protect yourself, for example against criticism or against accusations of doing something wrong. The canny Premier covered his back by pointing out that he was of Scottish stock
cover
spread over a surface to conceal or protect; "This paint covers well"
cover
To invest (one's self with something); to bring upon (one's self); as, he covered himself with glory
cover
An insurance policy that covers a person or thing guarantees that money will be paid by the insurance company in relation to that person or thing. Their insurer paid the £900 bill, even though the policy did not strictly cover it You should take out travel insurance covering you and your family against theft
cover
If you cover for someone who is ill or away, you do their work for them while they are not there. She did not have enough nurses to cover for those who went ill or took holiday
cover
Cover is trees, rocks, or other places where you shelter from the weather or from an attack, or hide from someone. Charles lit the fuses and they ran for cover. = shelter
cover
To overspread the surface of (one thing) with another; as, to cover wood with paint or lacquer; to cover a table with a cloth
cover
  The technique of concealing or altering the characteristics of communications patterns for the purpose of denying an unauthorized receiver information that would be of value   Note:  Cover is a process of modulo two addition of a pseudorandom bit stream generated by a cryptographic device with bits from the control message   (188)
cover
{f} encase; review; conceal completely underneath; protect; include; insure
cover
be sufficient to meet, defray, or offset the charge or cost of; "Is this enough to cover the check?"
cover
If you take cover, you shelter from gunfire, bombs, or the weather. Shoppers took cover behind cars as police marksmen returned fire. = shelter
cover
To feature, discuss, or mention
cover
A lid
cover
copulate with a female, used especially of horses; "The horse covers the mare"
cover
be responsible for guarding an opponent in a game play a higher card than the one previously played; "Smith covered again"
cover
put something on top of something else; "cover the meat with a lot of gravy"
cover
form a cover over; "The grass covered the grave"
cover
a recording of a song that was first recorded or made popular by somebody else; "they made a cover of a Beatles' song"
cover
span an interval of distance, space or time; "The war extended over five years"; "The period covered the turn of the century"; "My land extends over the hills on the horizon"; "This farm covers some 200 acres
cover
Of or pertaining to the front cover of a book or magazine
cover
To hide sight; to conceal; to cloak; as, the enemy were covered from our sight by the woods
cover
hold within range of an aimed firearm
cover
The cancellation of a short position in any futures contract by the purchase of an equal quantity of the same futures contract (see liquidation)
cover
Any feature that conceals wildlife or fish Cover may be dead or live vegetation, boulders, or undercut streambanks Animals use cover to escape from predators, rest, or feed
cover
a covering that serves to conceal or shelter something; "they crouched behind the screen"; "under cover of darkness"
cover
cover as if with a shroud; "The origins of this civilization are shrouded in mystery"
cover
protect by insurance; "The insurance won't cover this"
cover
fire that makes it difficult for the enemy to fire on your own individuals or formations; "artillery provided covering fire for the withdrawal" the act of concealing the existence of something by obstructing the view of it; "the cover concealed their guns from enemy aircraft" a false identity and background (especially one created for an undercover agent); "her new name and passport are cover for her next assignment" a recording of a song that was first recorded or made popular by somebody else; "they made a cover of a Beatles' song" clothe, as if for protection from the elements; "cover your head!" protect by insurance; "The insurance won't cover this" maintain a check on; especially by patrolling; "The second officer covered the top floor" deal with verbally or in some form of artistic expression; "This book deals with incest"; "The course covered all of Western Civilization"; "The new book treats the history of China" hold within range of an aimed firearm protect or defend (a position in a game); "he covered left field" be responsible for guarding an opponent in a game play a higher card than the one previously played; "Smith covered again" form a cover over; "The grass covered the grave" provide with a covering or cause to be covered; "cover her face with a handkerchief"; "cover the child with a blanket"; "cover the grave with flowers" spread over a surface to conceal or protect; "This paint covers well" hide from view or knowledge; "The President covered the fact that he bugged the offices in the White House" be sufficient to meet, defray, or offset the charge or cost of; "Is this enough to cover the check?" to take an action to protect against future problems; "Count the cash in the drawer twice just to cover yourself" help out by taking someone's place and temporarily assuming his responsibilities; "She is covering for our secretary who is ill this week" invest with a large or excessive amount of something; "She covered herself with glory" make up for shortcomings or a feeling of inferiority by exaggerating good qualities; "he is compensating for being a bad father" provide for; "The grant doesn't cover my salary" span an interval of distance, space or time; "The war extended over five years"; "The period covered the turn of the century"; "My land extends over the hills on the horizon"; "This farm covers some 200 acres
cover
To cover something with or in something else means to put a layer of the second thing over its surface. The trees in your garden may have covered the ground with apples, pears or plums
cover
bedding that keeps a person warm in bed; "he pulled the covers over his head and went to sleep"
cover
include in scope; include as part of something broader; have as one's sphere or territory; "This group encompasses a wide range of people from different backgrounds"; "this should cover everyone in the group"
cover
The cover of a book or a magazine is the outside part of it. a small spiral-bound booklet with a green cover I used to read every issue from cover to cover
cover
To position oneself between an opposing player and the ball
cover
a false identity and background (especially one created for an undercover agent); "her new name and passport are cover for her next assignment"
cover
Shelter; protection; as, the troops fought under cover of the batteries; the woods afforded a good cover
cover
If you cover a particular topic, you discuss it in a lecture, course, or book. The Oxford Chemistry Primers aim to cover important topics in organic chemistry = deal with
cover
Act of purchasing futures contracts to offset a short position, or shorting futures to offset a long position (See "Covered Option")
cover
To blow someone's cover means to cause their true identity or the true nature of their work to be revealed. The young man looked embarrassed, as if he were a spy whose cover had been blown
cover
To protect using an aimed firearm and the threat of firing; or to protect using continuous, heaving fire at or in the direction of the enemy so as to force the enemy to remain in cover; or to threaten using an aimed firearm and the threat of firing
cover
travel across or pass over; "The caravan covered almost 100 miles each day"
cover
Overhanging or instream structures (such as tree roots, undercut streambanks, or boulders) that offer protection from predators, shelter from strong currents, and/or shading
cover
clothe, as if for protection from the elements; "cover your head!"
cover
sit on (eggs); "Birds brood"; "The female covers the eggs"
cover
An envelope complete with stamps and postmarks etc
cover
the front and back covering of a book; "the book had a leather binding"
cover
protect or defend (a position in a game); "he covered left field"
cover
fire that makes it difficult for the enemy to fire on your own individuals or formations; "artillery provided covering fire for the withdrawal"
cover
If a sum of money covers something, it is enough to pay for it. Send it to the address given with £1.50 to cover postage and administration
cover
a natural object that covers or envelops; "under a covering of dust"; "the fox was flushed from its cover"
cover
Anything which is laid, set, or spread, upon, about, or over, another thing; an envelope; a lid; as, the cover of a book
cover
the area on the ground covered by the combined aerial parts of plants expressed as a percent of the total area (See basal cover and foliar cover )
cover
invest with a large or excessive amount of something; "She covered herself with glory"
cover
The covers on your bed are the things such as sheets and blankets that you have on top of you. = bedclothes
cover
play a higher card than the one previously played; "Smith covered again"
cover
A device used to provide limited protection of the exterior surface of the bellows of an expansion joint from foreign objects or mechanical damage A cover is sometimes referred to as a shroud
cover
(1) Purchasing futures to offset a short position Same as Short Covering See Offset or Liquidate; (2) to have in hand the physical commodity when a short futures or leverage sale is made, or to acquire the commodity that might be deliverable on a short sale
cover
In commercial law, refers to a buyer's purchase on the open market of goods similar or identical to the goods contracted for after a seller has breached a contract of sale by failure to deliver the goods contracted for
cover
Any feature that conceals wildlife or fish Cover may be dead or live vegetation, boulders, or undercut stream banks Animals use cover to escape from predators, rest, or feed
cover
To place something over or upon to conceal or protect
cover
To remove from remembrance; to put away; to remit
cover
The rectangular cardboard or (rarely)wood part of a book binding that is centered over the first or last page Usually slightly larger than the page, to better protect the page edges Today, it nearly always made from heavy cardboard and finished with an outer covering of decorative cloth or paper See Cloth Boards
cover
A cover is something which is put over an object, usually in order to protect it. a family room with washable covers on the furniture. a duvet cover
cover
(a) Any plant that intercepts rain drops before they reach the soil or that holds soil in place (b) A hiding place or vegetative shelter for wildlife from predators or inclement weather
cover
The lap of a slide valve
cover
To put the usual covering or headdress on
cover
Anything which veils or conceals; a screen; disguise; a cloak
cover
Originally recorded by one artist, but later rerecorded by another artist
cover
A cover is the same as a cover version. The single is a cover of an old Rolling Stones song. see also covered, covering
cover
hide from view or knowledge; "The President covered the fact that he bugged the offices in the White House"
cover
be responsible for guarding an opponent in a game
cover
If you do something under cover of a particular situation, you are able to do it without being noticed because of that situation. They move under cover of darkness
cover
provide for; "The grant doesn't cover my salary"
cover
to take an action to protect against future problems; "Count the cash in the drawer twice just to cover yourself"
cover
(I) The distance that the boat has travelled past Bow's previous puddle at the time of the next catch - an estimate of how far the boat is moving per stroke
cover
If you cover a particular distance, you travel that distance. It would not be easy to cover ten miles on that amount of petrol
cover
To copulate with (a female); to serve; as, a horse covers a mare; said of the male
cover
The front and back of a book or magazine
cover
In the context of insurance, cover describes the specific risk a given policy protects you against Life cover protects your family against the financial consequences of your death, buildings cover against damage to the property that you live in
cover
The hiding from view
cover
be responsible for reporting the details of, as in journalism; "Snow reported on China in the 1950's"; "The cub reporter covered New York City"
cover
To shelter, as from evil or danger; to protect; to defend; as, the cavalry covered the retreat
cover
Of, pertaining to, or consisting of cover versions
cover
To buy back as a closing transaction an option that was initially written
cover
If you cover for someone who is doing something secret or illegal, you give false information or do not give all the information you have, in order to protect them. Why would she cover for someone who was trying to kill her?
cover
Thick paper that protects a publication and advertises its title Parts of covers are often described as follows: Cover 1=outside front; Cover 2=inside front; Cover 3=inside back, Cover 4=outside back
cover
(1) To take out a forward foreign exchange contract (2) To close out a short position by buying currency or securities which have been sold
cover
A cover version; a cover song
cover
covering for a hole (especially a hole in the top of a container); "he removed the top of the carton"; "he couldn't get the top off of the bottle"; "put the cover back on the kettle"
cover
Insurance cover is a guarantee from an insurance company that money will be paid by them if it is needed. Make sure that the firm's insurance cover is adequate. = protection
cover
The woods, underbrush, etc
cover
If you cover something, you place something else over it in order to protect it, hide it, or close it. Cover the casserole with a tight-fitting lid He whimpered and covered his face Keep what's left in a covered container in the fridge
cover
The outside covering of a publication Usually a thicker or different color paper than the inside pages
coverings
plural of covering
floor covering
a covering for a floor
floor covering
Finish material on floors, including wood strips, parquet, linoleum, vinyl, asphalt tile, rubber, cork, epoxy resins, ceramic tile, and carpeting. Wood-strip flooring, attached to a subfloor of plywood, is most popular, especially for residences. Vinyl tiles and sheets have displaced linoleum in most residential and commercial work. Nonslip rubber and cork are used for commercial and industrial applications. Terrazzo provides a hard, durable surface for public spaces. The Greeks used pebble mosaics as early as the 8th century BC. Tessellated pavement (mosaics of regularly shaped cubes) appeared in the Hellenistic Age and by the 1st century AD had come into popular use in and around buildings throughout the Roman empire. Inlaid stone, popular in Byzantine, Renaissance, and Gothic architecture, is now only occasionally applied in lobbies and entranceways of grand spaces
head covering
a garment that covers the head and face
protective covering
tough natural covering of some organisms a covering that is intend to protect from damage or injury; "they had no protection from the fallout"; "wax provided protection for the floors
sealed covering
covering that seals against something (air, water, etc.)
short covering
Used in the context of general equities Actual purchase of securities by a short seller to replace those borrowed at the time of a short sale
short covering
Trades that reverse, or close out, short-sale positions In the stock market, for instance, shares are purchased to replace the shares previously borrowed
short covering
The action taken by a trader or investor to buy securities previously sold short in order to deliver them and thereby close out a short position
short covering
Buying to unwind a shortage of a particular currency or asset
short covering
Buying stock to return stock previously borrowed to make delivery on a short sale
short covering
Trades that reverse, or close out, short-sale positions For instance, when a stock rises sharply in price, investors who shorted the stock, expecting it to fall, are often forced to purchase the shares they borrowed from their brokers That can push the price of the stock up even higher See "Short interest " BACK TO TOP
short covering
Buying stock in order to close out, or cover, a position previously created by a short sale
short covering
The process of buying back stock that has already been sold short
short covering
The act of closing a short sale by purchasing shares Sometimes stock rallies are explained as the result short covering by large numbers of investors
short covering
A short seller usually borrows shares from others for his operation; when he actually buys them to replace when he had borrowed at the time of short sale, he is covering his SHORT POSITION or short covering
short covering
The buying of securities, stocks, or commodities in order to close out a short sale
short covering
the purchase of securities or commodities by a short seller to close out a short sale
short covering
The purchase of securities by a short seller to replace those borrowed at the time of a short sale See also Selling Short
short covering
Purchasing futures to offset a short position
التركية - الإنجليزية

تعريف covering في التركية الإنجليزية القاموس.

çatı örtüsü roofing, the material covering
a roof
covering

  الواصلة

  co·ver·ing

  التركية النطق

  kʌvrîng

  المترادفات

  shelter, integument, housing, cover

  النطق

  /ˈkəvrəɴɢ/ /ˈkʌvrɪŋ/

  علم أصول الكلمات

  [ k&-v&r ] (verb.) 13th century. Middle English, from Old French covrir, from Latin cooperire, from co- + operire to close, cover.

  رصف المشتركة

  covering letter

  فيديوهات

  ... audrey covering surviving and going through struggles ...
  ... when it comes to covering his Commonwealth families our neighbors ...

  كلمة اليوم

  chaperon
المفضلات