brief

listen to the pronunciation of brief
الإنجليزية - التركية
kısa

Ben onu öyle kısa bir sürede yapamam. - I cannot do it in such a brief time.

Çok kısa bir uyarı veya açıklama akıllı bir kişi için yeterlidir. - A very brief warning or explanation is enough for an intelligent person.

{s} kısa ve öz

Kısa ve özlü olacağım. - I'll be brief and concise.

Mümkün olduğu kadar kısa ve öz olmaya çalışacağım. - I'll try to be as brief as possible.

{i} özet

Bana planın kısa bir özetini verdi. - He gave me a brief outline of the plan.

Tom, Mary'ye planının kısa bir özetini verdi. - Tom gave Mary a brief outline of his plan.

{i} avukat tutma
(Politika, Siyaset) görev talimatı
hulasa
kısaca

Gazeteye kısaca göz attı. - She glanced briefly at the newspaper.

Bana kısaca ne olduğunu anlat. - Tell me, briefly, what happened.

(Kanun) davanın özeti
talimat bilgi
don
gerekli bilgiyi vermek
ç.külot
{f} özetle

Toplantıda ne söylendiğini kısaca özetleyebilir misin? - Can you briefly sum up what was said at the meeting?

son talimatı vermek
dava özeti
{f} avukat tutmak
{i} evrak

Evrak çantam kağıtlarla doludur. - My briefcase is full of papers.

Para evrak çantasından çalındı. - The money was stolen from his briefcase.

{f} brifing yapmak
{s} özlü

Kısa ve özlü olacağım. - I'll be brief and concise.

{i} belge

Tom evrak çantasını açtı ve birkaç belge çıkardı. - Tom opened his briefcase and pulled out a couple of documents.

(Askeri) AYDINLATMAK, YÖN, ETMEK: Bak. "orient"
{f} talimat veya bilgi vermek
{s} kısa. i., huk. davanın özeti
{f} özetlemek
talimat
kısa kısa
briefly
kısaca

O bana kısaca ne olduğunu anlattı. - She told me briefly what happened.

Kısaca söylemek gerekirse, o, onun önerisini geri çevirdi. - To put it briefly, she turned down his proposal.

briefs
külot
brief and to the point
(deyim) açık seçik
brief and to the point
(deyim) son derce belirgin
brief description
kısa açıklama
brief description
kısa tasvir
brief encounter
şöyle bir rastlaşma
brief encounter
şöyle bir karşılaşma
brief history
kısa tarihçe
brief psychotherapy
(Tıp,Pisikoloji, Ruhbilim) kısa süreli psikoterapi
brief reactive psychosis
(Pisikoloji, Ruhbilim) kısa süreli tepkisel psikoz
brief speech
kısa konuşma
brief visit
kısa ziyaret
brief introduction
kısa takdim
brief moment
kısa bir süre
brief paper
kısa kağıt
brief title
kısa başlık
brief but to the point
kısa ve özlü
in brief
özet olarak
in brief
Kısacası

Kısacası, parti müthişti. - In brief, the party was splendid.

Kısacası, Sherlock yaşıyor. - In brief, Sherlock lives.

briefing
kısa toplantı
briefer
kısa
briefing
(Havacılık) bilgilendirme
briefing
özetleyerek
in brief
velhasıl
in brief
özetle
briefer
{f} daha kısa
briefest
en kısa
briefing
brifing

Kaptan hava brifing almak için meteoroloji ofisine gidecek. - The captain will go to the meteorological office to get a weather briefing.

Lütfen brifing odasına rapor verin. - Please report to the briefing room.

briefing
{f} özetle
briefness
kısa oluş
hold no brief
başı boş olmamak
in brief
kısaca

O kısaca gerekçelerini gösterdi. - He gave his reasons in brief.

Kısacası, o yanılıyordu. - In brief, he was wrong.

legal brief
kanuni dava özeti
boxer brief
boksör külot
briefly
icmali
briefly
Kısa bir süre için
briefness
kısalık
engage in a brief and petty quarrel
kısa ve küçük kavga meşgul
glimpse, brief view, glance
anlık, kısa görüntüsü, bakış
watching brief
kısa izliyor
abandon one's brief
davayı bırakmak
be brief
kısa kesmek
briefing
avukat tutma
briefing
gerekli bilgileri ver
briefing
brifing,n.brifing: v.özetle: prep.özetleyerek
briefing
(Askeri) BRİFİNG: Kısa, özel talimat veya bilgi verilmesi işlemi
briefing
bir işe başlamadan evvel kesin ve ayrıntılı bilgi vermek için yapılan kısa toplantı
briefly
z. kısaca
briefly
(zarf) kısaca
briefness
{i} özlük
briefs
bikini altı
briefs
slip külot
briefs
{i} don
briefs
i., çoğ. slip (erkek külotu)
briefs
slip
company brief
şirket hakkında kısa bilgi
give up one's brief
davayı bırakmak
hold a brief for smb
mahkemede savunmak
hold a brief for smb
savunma avukatlığını yapmak
hold no brief for
(deyim) savunmaktan kaçınmak
hold no brief for
-in savunucusu olmamak, -in taraftarı olmamak
hold no brief for
-in savunucusu olmamak
hold no brief for
taraftarı olmamak
in brief
uzun sözün kısası
inner brief
(Tekstil) iç slip
significant military exercise brief
(Askeri) önemli askeri tatbikat brifingi
space tactical awareness brief
(Askeri) uzay taktik bilgilendirme brifingi
الإنجليزية - الإنجليزية
To write a legal argument and submit it to a court
Occupying a small distance, area or spatial extent; short

On the beach he always wore a straw hat with a red band and a brief pair of leopard print trunks.

To knowledgeably summarize a recent development to some person with decision-making power

The U.S. president was briefed on the military coup and its implications on African stability.

A summary, précis or epitome; an abridgement or abstract

A survey of their follie, a briefe of their barbarisme.

Concise; taking few words
A short news story or report
An attorney's legal argument in written form for submission to a court
Of short duration; happening quickly
To make an abstract or abridgment of; to shorten; as, to brief pleadings
{a} short, concise, narrow, common, rise
{n} short extract or instructions, letters patent
A letter patent, from proper authority, authorizing a collection or charitable contribution of money in churches, for any public or private purpose
See Breve, n
An abridgment or concise statement of a client's case, made out for the instruction of counsel in a trial at law
A written or printed document, prepared by counsel to serve as the basis for an argument upon a cause in an appellate court, and usually filed for the information of the court It embodies the point of law which the counsel desires to establish, together with the arguments and authorities upon which he rests his contention
of short duration or distance; "a brief stay in the country"; "in a little while"; "it's a little way away"
{s} short
If someone briefs you, especially about a piece of work or a serious matter, they give you information that you need before you do it or consider it. A Defense Department spokesman briefed reporters The Prime Minister has been briefed by her parliamentary aides. = fill in
a document specifying tasks to be addressed or undertaken in a specific context
Written instructions to a Barrister, to appear and present a party's case before a Court Distinct from Instructions to Counsel which are forwarded from Counsel to settle pleadings and to advise on evidence or in conference
a condensed written summary or abstract
A lawyer's written statement of a client's case filed in court It usually contains a summary of the facts in the case, the pertinent laws, and an argument of how the law applies to the facts supporting the client's position
If someone gives you a brief, they officially give you responsibility for dealing with a particular thing. customs officials with a brief to stop foreign porn coming into Britain. = responsibility see also briefer, briefing
A brief speech or piece of writing does not contain too many words or details. In a brief statement, he concentrated entirely on international affairs Write a very brief description of a typical problem. = short
Soon; quickly
A written or printed document prepared by counsel to file in court, usually setting forth both facts and law in support of a party's position in a case See also, cross-references 1, 2 and 3
Written statement explaining facts of case and laws that apply
A written statement submitted by the lawyer for each side in a case that explains to the judges why they should decide the case or a particular part of a case in favor of that lawyer's client
If you are brief, you say what you want to say in as few words as possible. Now please be brief -- my time is valuable = succinct
A written summary of relevant facts, applicable law, and reasons why a party contends the case should be decided in that party's favor
A writ; a breve
You can say in brief to indicate that you are about to say something in as few words as possible or to give a summary of what you have just said. In brief, take no risks
A short concise writing or letter; a statement in few words
{i} abstract, summary, concise report; instructions
A written argument by counsel arguing a case, which contains a summary of the facts of the case, pertinent laws, and an argument of how the law applies to the fact situation Also called a memorandum of law
give essential information to someone; "The reporters were briefed about the President's plan to invade"
The terms of understanding between you and, say your advertising agency on a particular job My advice is to put it in writing! This process firstly imposes on you the discipline of thinking about what is required and actually writing it down; secondly, if there are problems - then you are covered by the brief
a condensed written summary or abstract a document stating the facts and points of law of a client's case give essential information to someone; "The reporters were briefed about the President's plan to invade"
Something that is brief lasts for only a short time. She once made a brief appearance on television This time their visit is brief. = fleeting lengthy
The papers provided to the barrister by the solicitor in order for the barrister to perform the required service The brief usually contains a memorandum from the solicitor advising what service is required For example, it may be a brief to appear or a brief to advise or a brief to draft court documents
Written argument that supports a case; usually contains a statement of facts and a discussion of law
concise and succinct; "covered the matter in a brief statement"
Concise; terse; succinct
Written arguments prepared by an attorney that are presented to a court
Lawyer's written presentation of statutory and case law to support client's case
A written document that outlines a party's legal arguments in a case
Of short duration or distance
a paper written by a lawyer to serve as a basis for his or her later oral argument to the court Its use is largely to inform the court of the lawyer's argument, authorities on questions of law, and desired interpretation of the case
Men's or women's underpants can be referred to as briefs. A bra and a pair of briefs lay on the floor
Briefly
Short in duration
A "brief" is a written statement prepared a lawyer and submitted to an appellate court before oral arguments It contains a summary of the facts of the case, the pertinent laws, and an argument of how the law applies to the facts supporting counsel’s position Generally, a lawyer will argue that the lower court judge made mistakes when ruling on objections and that those mistakes were prejudicial and that the lawyer’s client should be given a new trial A brief can also be a summary of a published opinion of a case prepared by a law student who is studying the opinion in law school
An epitome
An attorneys legal argument in written form for submission to a court
A written statement that each side gives the court to say why the court should decide that they are right
A legal document, prepared by an attorney, which presents the law and facts supporting his or her client
A writ issuing from the chancery, directed to any judge ordinary, commanding and authorizing that judge to call a jury to inquire into the case, and upon their verdict to pronounce sentence
to give concise preparatory instructions, information or advice
This word is applied also to a statement of the heads or points of a law argument
emphasis You can describe a period of time as brief if you want to emphasize that it is very short. For a few brief minutes we forgot the anxiety and anguish. long
a document stating the facts and points of law of a client's case
of short duration or distance; "a brief stay in the country"; "in a little while"; "it's a little way away
{f} make a summary; give a report
A written statement prepared by one side in a lawsuit to explain to the court its view of the facts of a case and the applicable law
A short, legless undergarment; briefs
A written argument submitted to the court by counsel setting forth facts and/or law supporting his or her client's case
(of clothing) very short; "an abbreviated swimsuit"; "a brief bikini"
Rife; common; prevalent
A written document in which a party states what the party believes are the facts of the case and argues how the law should be applied
Concise
Brief Encounter
a British film by David Lean made in 1945, from a play by Noel Coward. It is a love story, about a housewife and a doctor, who fall in love but then decide to separate. It is remembered especially for the romantic scenes in a railway station and is known for its realism and artistic filming
brief Kaddish
shortened version of the Kaddish (traditional Jewish prayer)
brief against
If someone, especially a politician, briefs against another person, he or she tries to harm the other person's reputation by saying something unfavourable about them. Ministerial colleagues were briefing against him
brief description
This Java tool takes Tibetan language passages - which can be cut and pasted in, typed in Wylie transliteration, or typed in Tibetan script - and divides the passages up into their component phrases and words, and displays corresponding dictionary definitions
brief description
A multilingual lexicon of ethnobotanical terms covers the following languages: Colombian Spanish; Central American Spanish; Costa Rican Spanish; Darien Spanish; English; Jamaican; Nicaraguan Spanish; Panamanian Spanish; Spanish in general; and Western Panamanian Spanish
brief description
Word Ace! is a world-class translation dictionary available at the touch of a key or the click of a mouse It is also your instant reference to thousands of verb conjugations Always use the exact form with the verb conjugator-Word Ace! shows you the proper form for every tense and person, PLUS a complete explanation of how each tense is used and constructed Included are fun games which aid in building vocabulary and mastering verb tenses The verb game is a timed-response game that puts a real premium on your ability to properly conjugate a verb form The synonym game will help you to expand your vocabulary Bilingual Packages with sound: Spanish, French, German, Italian, Russian and Brazilian Portuguese Bilingual packages without sound: European-Portuguese, Danish, Finnish, Norwegian, Swedish and Dutch
brief description
Students study and determine what an ecosystem is through scientific investigation The new glossary words and their definitions are made into a slide show A final visual and oral presentation to another class is made
brief moment
split second, short instant, short period of time
briefer
One who provides a briefing
briefer
Comparative form of brief: more brief
briefing
A short and concise summary of a situation

The president received a briefing on the situation before going to the press conference.

briefing
Present participle of brief
briefing
A presentation of information or instruction; the meeting at which it is presented

Today's briefing of the press.

briefly
To be brief, in short

Briefly, I am not happy about what happened, but no one will be losing their job.

briefly
In a brief manner, summarily

He covered the subject briefly in his book.

briefly
For a brief period

He only worked here briefly.

briefs
Third-person singular simple present indicative form of brief
briefs
A short type of underpants worn by men or boys
briefs
plural form of brief
control brief
A type of pantie girdle with longer legs and a higher waist, normally worn by a woman to lift and shape her buttocks area while flattening the stomach area
in brief
briefly, concisely, using a few words to summarise
in brief
In short; to sum up
briefly
{a} shortly, concisely, in few words
briefness
{n} shortness, conciseness
Briefly
in summary

In summary, this book is a good introduction to bird watching.

A Brief History of Time
a book by Stephen Hawking in which he explains his ideas about how the universe and time began and how they have developed
Briefly
flickeringly
amicus curiae brief
a brief presented by someone interested in influencing the outcome of a lawsuit but who is not a party to it
amicus curiae brief
A "friend of the court" brief brief filed by a third party (not directly involved) in a case aimed at influencing a decision of the Supreme Court
briefed
past of brief
briefer
comparative of brief
briefer
A briefer is an official who has the job of giving information about something, for example a war. Military briefers say no planes were shot down today
briefer
More brief
briefest
most brief
briefing
1) the giving of preparatory instructions, information or advice; 2) a meeting at which such instructions, information or advice is presented; 3) a briefing document is one which contains such instructions, information or advice
briefing
Discussing how you will implement plans for the next shift or deal with an incident
briefing
Held immediately before the start of each class to enable the judge to announce the course time, identify the start/finish points and any special requirements for the course In special classes any variation from standard marking must be explained
briefing
{i} summarizing; reporting
briefing
A general overview of an operation (CIMS)
briefing
A briefing is a meeting at which information or instructions are given to people, especially before they do something. They're holding a press briefing tomorrow Security staff did not then receive any briefing before they started each shift. see also brief. information or instructions that you get before you have to do something
briefing
Typically the process of orienting data collection personnel (interviewers) on a new project
briefing
A meeting held by the Director for the purpose of giving instructions, and attended by competitors, officials and observers See GENERAL BRIEFING and TASK BRIEFINGS
briefing
A meeting in which a client and researcher discuss the client's information needs so that the most appropriate research methodology can be recommended
briefing
detailed instructions, as for a military operation
briefly
in a brief manner
briefly
Something that happens or is done briefly happens or is done for a very short period of time. He smiled briefly Guerillas captured and briefly held an important provincial capital
briefly
If you say or write something briefly, you use very few words or give very few details. There are four basic alternatives; they are described briefly below
briefly
You can say briefly to indicate that you are about to say something in as few words as possible. Briefly, no less than nine of our agents have passed information to us
briefly
for a short time; "she visited him briefly"; "was briefly associated with IBM
briefly
Concisely; in few words
briefly
in short, in an abbreviated manner
briefly
for a short time; "she visited him briefly"; "was briefly associated with IBM"
briefly
in a concise manner; in a few words; "the history is summed up concisely in this book"; "she replied briefly"; "briefly, we have a problem"; "to put it shortly"
briefness
{i} quickness; brevity; shortness
briefness
The characteristic of being brief
briefness
The quality of being brief; brevity; conciseness in discourse or writing
briefness
the temporal property of being very short
briefs
{i} underpants, short and close-fitting underwear
briefs
plural of brief
briefs
Women's tight-fitting pants
briefs
short tight-fitting underpants (trade name Jockey)
briefs
third-person singular of brief
briefs
Legal documents submitted by lawyers to courts which set forth the facts of a case, summarize any lower court decisions on the case, give the arguments for the side repre-sented by the lawyer filing the brief, and discuss decisions in other cases that bear on the issue
briefs
Tighter-fitting style of underclothing covering groin area Elastic waistband and leg closure Fabric ends at top of thigh
for a brief moment
for a little instant, during a small period of time
in brief
in a concise manner; in a few words; "the history is summed up concisely in this book"; "she replied briefly"; "briefly, we have a problem"; "to put it shortly"
in brief
in short, in few words
sea brief
Same as Sea letter
verb brief 3
to give someone all the information about a situation that they will need brief sb on sth
watching brief
instructions to someone to watch a situation carefully but not to become involved in it
· in brief
concisely: in a concise manner; in a few words; "the history is summed up concisely in this book"; "she replied briefly"; "briefly, we have a problem"; "to put it shortly"
brief
المفضلات