biased

listen to the pronunciation of biased
الإنجليزية - التركية
önyargılı

Önyargılı bir fikrim olduğunu biliyorum. - I know I have a biased opinion.

O Hıristiyanlığa karşı önyargılı - He's biased against Christianity.

yanlı
etkilenmiş
{f} etkile
tarafgir
eğilimli
{s} etki altında kalmış
{s} taraflı

Bu taraflı bir makale. - This is a biased article.

{s} peşin hükümlü
eğilimli,v.etkile: adj.sapmalı
bias
önyargı

Bu önyargılı bir makale. - This is a biased article.

Tom önyargılı görünüyor. - Tom seems to be biased.

biased sample
(Bilgisayar,Teknik) yanlı örneklem
biased estimator
yanlı kestirici
biased question
yanlı soru
biased view
önyargılı görünüm
biased, slanted
Önyargılı eğimli
biased, so as to favour one party
önyargılı, böylece tek parti lehine
biased automatic gain control
esikli otomatik kazanc ayari
biased estimator
(Ticaret) sapmalı tahmin edici
biased fabric
(Havacılık) verev kumaş
biased fabric
(Havacılık) çapraz kumaş
biased sample
yanli orneklem
biased sampling
(Havacılık) çapraz örnekleme
bias
çapraz
bias
meyilli
bias
(Ticaret) yanlı
bias
{f} aleyhte etkilemek
biassed
peşin hükümlü
bias
(Ticaret) eğiklik
bias
fikrini yönlendirmek
bias
(Otomotiv) konvansiyonel
bias
(Ticaret) taraflı

Bu taraflı bir makale. - This is a biased article.

bias
verev
bias
(Tıp) bias
bias
(Ticaret) çarpıklık
bias
(İnşaat) etki
bias
tarafsızlığını bozmak
bias
taraflılık
bias
(Kanun) tarafgir
bias
(Ticaret) tarafgirlik
bias
bir tarafı tercih
bias
önyargılı kılmak
bias
(Otomotiv) çapraz katlı
bias
ön yargı

Tom'un ön yargılı olduğundan oldukça eminim. - I'm pretty sure Tom's biased.

İnsanlar diğerlerine ön yargı ile bakmak eğilimindedir. - People tend to look at others with bias.

be biased
yanlı olmak
bias
{f} etkile
bias
meyil
bias
önyargıyla hareket ettirmek
Bias
(Mitoloji) Amythaon'un oğlu. Melanpous'un kardeşi
be biased
önyargılı olmak
bias
sev
bias
eğilim

İnsanlar diğerlerine ön yargı ile bakmak eğilimindedir. - People tend to look at others with bias.

bias
taraf tutma
bias
meylettirmek, aleyhte tesir etmek
to be biased
önyargılı olmak
unjust, biased
Önyargılı haksız
bias
(fiil)rev, çapraz, meyilli
bias
meyilli olarak
bias
{i} yanılma
bias
eğilim,v.etkile: n.önyargı
bias
{f} etki altında bırakmak
bias
eğilim/önyargı
bias
şevli
bias
{f} önyargılı davranmasına neden olmak
bias
temayül
bias
önyargılı kıl
bias
{i} sapma
bias
bayas
bias
{f} 1. (birini) (belirli bir şekilde) etkilemek: They tried to bias me against him. Beni onun aleyhine
bias
{i} kıvrımlı yol (bowling)
bias
verev olarak
bias
çapraz olarak
bias
{f} aklını çelmek
bias
meylettirmek
bias
öngerilim
bias
yanlılık
bias
peşin hüküm
bias
(fiil)rev olarak, çapraz olarak, meyilli olarak
bias
sapmak
biassed
taraflı
biassed
etki altında kalmış
biassed
önyargılı
التركية - التركية

تعريف biased في التركية التركية القاموس.

BİAS
(Osmanlı Dönemi) Deprenmek, ıztırab
الإنجليزية - الإنجليزية
exhibiting bias; prejudiced

The newspaper gave a biased account of the incident.

angled at a slant

The table had a biased edge.

Simple past tense and past participle of bias

She biased them against him for no apparent reason.

favoring one person or side over another; "a biased account of the trial"; "a decision that was partial to the defendant
If something is biased towards one thing, it is more concerned with it than with other things. University funding was tremendously biased towards scientists
Past tense of bias
favoring one person or side over another; "a biased account of the trial"; "a decision that was partial to the defendant"
If someone is biased, they prefer one group of people to another, and behave unfairly as a result. You can also say that a process or system is biased. He seemed a bit biased against women in my opinion The judge was biased. = prejudiced
excessively devoted to one faction
{s} prejudiced, having preconceptions
With respect to generation of random or pseudo-random numbers, a process is biased if the occurrence of some numbers and/or patterns is more likely than others [x917-85][x919]
Favoring one attribute or characteristic more than another
biased view
prejudiced opinion, opinion which is partial
Bias
One of the Seven Sages of Greece from Priene living in the 6th century BC
bias
inclination towards something; predisposition, partiality, prejudice, preference, predilection

nature has pointed out a mixed kind of life as most suitable to the human race, and secretly admonished them to allow none of these biasses to draw too much.

bias
To place bias upon; to influence

Our prejudices bias our views.

bias
the difference between the expectation of the sample estimator and the true population value, which reduces the representativeness of the estimator by systematically distorting it
bias
In the game of crown green bowls: a weight added to one side of a bowl so that as it rolls, it will follow a curved rather than a straight path; the oblique line followed by such a bowl; the lopsided shape or structure of such a bowl
bias
The degree of correspondence between the mean forecast (<f>) and the mean observation (<x>) This type of bias is also known as overall bias, systematic bias, or unconditional bias The mean error is a measure of the overall forecast bias for continuous and probabilistic forecasts A measure of bias for categorical forecasts is equal to the total number of event forecasts (hits + false alarms) divided by the total number of observed events With respect to the 2x2 verification problem example outlined in the definition of contingency table, bias= (A+B)/(A+C)
bias
{v} to incline partially, prepossess, move
bias
{n} an inclination, bent, weight on one side
bias
A tendency to misrepresent The term bias is used in statistics to refer to how far the average statistic lies from the parameter it is estimating, that is, the error that arises when estimating a quantity Errors from chance will cancel each other out in the long run, those from bias will not
bias
Diagonal direction of cloth Ties should be cut on the bias (especially the blade) otherwise the tie will twist when worn
bias
slanting diagonally across the grain of a fabric; "a bias fold
bias
To bias someone means to influence them in favour of a particular choice. We mustn't allow it to bias our teaching. to unfairly influence attitudes, choices, or decisions
bias
In a slanting manner; crosswise; obliquely; diagonally; as, to cut cloth bias
bias
Bias occurs when problems in study design lead to effects that are not related to the variables being studied An example is selection bias, which occurs when study subjects are chosen in a way that can misleadingly increase or decrease the strength of an association Choosing experimental and control group subjects from different populations would result in a selection bias
bias
the systematic tendency of any factors associated with the design, conduct, analysis and evaluation of the results of a clinical trial to make the estimate of a treatment effect deviate from its true value Bias introduced through deviations in conduct is referred to as 'operational' bias The other sources of bias listed above are referred to as 'statistical'
bias
A wedge-shaped piece of cloth taken out of a garment (as the waist of a dress) to diminish its circumference
bias
Extent to which, over repeated samples, the mean of the sampling distribution differs from the true mean Bias is generally hard to quantify, but is likely to increase if the sampling frame is deficient and/or the response rate is low
bias
In a CCD camera system, the minimum intensity required for each exposure (equivalent to performing a zero-second exposure with the shutter closed) Without adding any light, the bias allows charge to be read out on the CCD while raising the intensity level high enough to ensure that the camera does not deliver a negative number to the A/D converter (The A/D converter only works in the set of positive numbers and has no instructions for processing negative numbers ) The bias, which is not user selectable, is set at the factory and remains stable over the lifetime of the camera system See CCD readout
bias
The systematic or persistent distortion of a measurement process, which causes errors in one direction (i e , the expected sample measurement is different from the sample's true value)
bias
Deviation of results or inferences from the truth It can occur at any stage of a study from its design to the application of the information obtained from the study Bias can be reduced by proper study design and execution and not by increasing sample size Almost all studies have bias, but to varying degrees The key question is whether or not the results could be due in large part to bias, thus making the conclusions invalid Observational study designs are inherently more susceptible to bias than are experimental study designs The main categories are
bias
a partiality that prevents objective consideration of an issue or situation cause to be biased influence in an unfair way; "you are biasing my choice by telling me yours"
bias
(1) a systematic tendency toward a lack of objectivity, fairness, or impartiality on the part of the assessor or evaluator, often based on personal preferences and inclinations (2) systematic error in the assessment instrument and procedures, or in the interpretation and evaluation process See Contamination, Differential Functioning, Error of Measurement, Fairness, Rater Effect
bias
Bias is a tendency to prefer one person or thing to another, and to favour that person or thing. Bias against women permeates every level of the judicial system There were fierce attacks on the BBC for alleged political bias. = prejudice
bias
A leaning of the mind; propensity or prepossession toward an object or view, not leaving the mind indifferent; bent; inclination
bias
cause to be biased
bias
This is any factor which might change the results of a study from what they would have been if that factor were NOT present The direction of bias may be unpredictable For example, giving a team a ten point advantage might seem to give that side an advantage but some teams actually play much better when they have to come from behind! The validity of a study is integrally related to the likelihood that the results have been biased by factors extraneous to the study design
bias
In a neural network, bias refers to the constant terms in the model (Note that bias has a different meaning to most data analysts ) Also see precision
bias
a line or cut across a fabric that is not at right angles to a side of the fabric
bias
A non-chance event arising from faults in study design or measurement or data collection Bias may prejudice results in that traditional statistical analysis may be precluded or unreliable Bias may be introduced into a study by many factors including subject selection, follow-up, study factor choice, unmasked data collection, temporal trends in disease, co-management of disease if not concurrent in time, ecological fallacy, retrieval methods, play of chance, publication choice or prejudice of investigators
bias
Cut slanting or diagonally, as cloth
bias
(refers to statistical bias): Inaccurate representation that produces systematic error in a research finding Bias may result in overestimating or underestimating certain characteristics of the population It may result from incomplete information or invalid collection methods, and may be intentional or unintentional
bias
{i} prejudice; tendency, leaning
bias
When the evaluation design fails to capture the true population and implementation characteristics, thus rendering the results un-generalizable
bias
Bias is a concern with or interest in one thing more than others. The Department has a strong bias towards neuroscience
bias
To incline to one side; to give a particular direction to; to influence; to prejudice; to prepossess
bias
influence in an unfair way; "you are biasing my choice by telling me yours"
bias
Deviation of results or inferences from the truth, or processes leading to such systematic deviation Any trend in the collection, analysis, interpretation, publication, or review of data that can lead to conclusions that are systematically different from the truth
bias
A systematic tendency of a sample to misrepresent the population Biases may be caused by improper representation of the population in the sample, interviewing techniques, wording of questions, data entry, etc
bias
a voltage or current applied for example to a transistor electrode
bias
systematic distortion that may be due to measurement error, method of selecting the sample
bias
In a sampling context, the difference between the conceptual weighted average value of an estimator over all possible samples and the true value of the quantity being estimated An estimator is said to be unbiased if that difference is zero The "systematic or persistent distortion of a measurement process which deprives the result of representativeness (i e , the expected sample measurement is different than the sample's true value) A data quality indicator" (QAMS 1993, 3)
bias
The existence of a selective factor that will operate to determine the content of the sample in a particular way Generally, bias is an effect which deprives a statistical result of representatives by systematically distorting it, as compared to a random error which may distort on any one occasion, but which tends to balance on the average An example of the possibility of introducing a bias in sample results is to take a sample from a purchase journal where every tenth line is a utility bill A systematic sample with a sampling interval of (10) or some multiple of (10) will include either all utility bills or none Another example would be the selection for testing only those items which are simple to test or easy to locate
bias
A characteristic of a test that could reduce the chances for identifiable sub-populations to receive scores that accurately reflect their abilities to respond to the skill being measured Common sources of bias may be related to language, cultural, or gender differences Example: A mathematics word problem that contains difficult language may be biased against English language learners Inadequate performance may not be due to a lack of mathematical ability, but rather a lack of English language skills
bias
Deviation of results or inferences from the truth, or processes leading to such deviation
bias
slanting diagonally across the grain of a fabric; "a bias fold"
bias
Any difference between the true value and that actually obtained due to all causes other than sampling variability
bias
{f} prejudice, influence opinions
bias
a false association that results from to the failure to account for some skewing or influencing factor, or a tendency for the observed results to deviate from the "true" results Bias distorts results in a particular direction For example, if an investigator in a clinical trial believes the drug under study to be effective and knows which participants are receiving the drug, bias may influence his/her observations in favor of positive results
bias
a partiality that prevents objective consideration of an issue or situation
bias
(Ticaret) A set of results consistently above or below an established centerline that indicates the need for corrective action
bias
A slant; a diagonal; as, to cut cloth on the bias
bias
Inclined to one side; swelled on one side
bias
the diagonal line between warp and weft in a woven fabric
bias
A weight on the side of the ball used in the game of bowls, or a tendency imparted to the ball, which turns it from a straight line
bias
In feedforward and some other neural networks, each hidden unit and each output unit is connected via a trainable weight to a unit (the bias unit) that always has an activation level of -1 This has the effect of giving each hidden or output a trainable threshold, equal to the value of the weight from the bias unit to the unit
biassed
{s} prejudiced, having preconceptions
التركية - الإنجليزية

تعريف biased في التركية الإنجليزية القاموس.

bias
(Tıp) bias
bias
biase
biased
المفضلات