bekle

listen to the pronunciation of bekle
التركية - الإنجليزية
hold on

Hold on a minute, please. - Bir dakika bekle,lütfen.

Can you hold on a little longer? - Biraz daha bekler misiniz?

hang on

Hang on a minute. There's quite a few black chess pieces over there. - Biraz bekleyin. Orada fazlasıyla siyah satranç taşı var.

Hang on a minute. I'll call Jimmy. - Bir dakika bekle. Jimmy'yi arayacağım.

(Konuşma Dili) not so fast
(Bilgisayar) wait

Carlos waited a moment. - Carlos bir müddet bekledi.

I'll wait here until she comes. - O gelene kadar burada bekleyeceğim.

(Bilgisayar) pause

Tom hit the pause button. - Tom bekletme butonuna bastı.

Tom put the key in the lock and paused a moment before he turned it. - Tom anahtarı kilide taktı ve onu çevirmeden önce bir süre bekledi.

(Bilgisayar) waitfor
hold your horses
expect

You can't expect me to always think of everything! - Her zaman her şeyi düşünmemi bekleyemezsin.

The math homework proved to be easier than I had expected. - Matematik ev ödevi beklediğimden daha kolay çıktı.

held on
{f} expected

It is expected that the tsunami surge will be ten meters or less. - Tsunami dalgalarının on metre ya da daha az olacağı beklenmektedir.

The number of students who were late for school was much smaller than I had expected. - Okula geç kalan öğrencilerin sayısı beklediğimden çok daha azdı.

look forward

I'll look forward to it. - Onu sabırsızlıkla bekleyeceğim.

If we are to judge the future of ocean study by its past, we can surely look forward to many exciting discoveries. - Okyanus araştırmasının geleceğini onun geçmişiyle tahmin edeceksek birçok heyecan verici keşifleri elbette dört gözle bekleriz.

{f} awaited

Maria awaited him, but he did not come. - Maria onu bekledi ama o gelmedi.

{f} biding
{f} bided
bode
wait for

Please wait for me at the station. - Lütfen beni istasyonda bekleyin.

Please wait for five minutes. - Lütfen beş dakika bekle.

watch to
bide

We need to bide our time. - Zamanımızı beklemeliyiz.

We just need to bide our time. - Sadece uygun zamanı beklemeliyiz.

await

Awaiting your quick response . . . - Hızlı yanıtın bekleniyor.

Maria awaited him, but he did not come. - Maria onu bekledi ama o gelmedi.

{f} waiting

He kept me waiting for more than an hour. - O beni bir saatten daha fazla bekletti.

Five patients were in the waiting room. - Bekleme salonunda beş hasta vardı.

watch for
look#forward
hold#on
beklemek
anticipate
beklemek
wait

All that is to be done is to wait. - Yapılması gereken bütün şey beklemektir.

All you can do is to wait. - Tüm yapabileceğin beklemektir.

beklemek
expect

Fadil had to expect and plan for the worst. - Fadıl en kötüsünü beklemek ve planlamak zorundaydı.

We have to expect the worst. - En kötüsünü beklemek zorundayız.

bekle de gör
wait and see
bekle de gör
wait and find out
bekle ve gör
wait and see
bekle ve gör politikası
(Hukuk) wait and see policy
beni bekle
wait me
beklemek
hope

All Sadako could do now was to make paper cranes and hope for a miracle. - Sadako'nun şimdi yapabileceği bütün şey kağıttan vinçler yapmak ve bir mücize beklemekti.

I hope that Emi will appear soon. I'm tired of waiting for her. - Emi'nin yakında ortaya çıkacağını umuyorum. Onu beklemekten usandım.

beklemek
await
beklemek
watch for
beklemek
look forward to
beklemek
wait for

We had no choice but to wait for a while until the store opened. - Mağaza açılıncaya kadar bir süre beklemekten başka seçeneğimiz yoktu.

All that you have to do is to wait for his reply. - Tüm yapmanız gereken, onun cevabını beklemek.

beklemek
bargain for
beklemek
hold on
beklemek
stay

We have to stay alert. - Tetikte beklemek zorundayız.

Tom and I left right away, but Mary stayed behind to wait for John. - Tom ve ben hemen çıktık, ancak Mary John'u beklemek için arkada kaldı .

beklemek
project
beklemek
(deyim) expect of
beklemek
(deyim) kick one's heels
beklemek
reckon on
beklemek
watch over
beklemek
count on
beklemek
think

How long do you think we'll have to wait? - Ne kadar süre beklemek zorunda kalacağımızı düşünüyorsun?

How much longer do you think we'll have to wait? - Daha ne kadar beklemek zorunda olacağımızı düşünüyorsun?

beklemek
be waiting
beklemek
guard
beklemek
(Dilbilim) bank on
beklemek
durer
beklemek
watch to
beklemek
let

Instead of waiting for Tom, let's eat now before the food gets cold. - Tom'u beklemek yerine, yemek soğumadan önce şimdi yiyelim.

beklemek
hang on
beklemek
bargain on
beklemek
anticipates
beklemek
look

Tom looks like he's tired of waiting. - Tom beklemekten bıkmış gibi görünüyor.

beklemek
bode
beklemek
wait upon
beklemek
held on
dakika bekle
(Bilgisayar) minutes
dur-bekle
(Bilgisayar) hold
beklemek
tarry
beklemek
hold out for
beklemek
stick around
beklemek
calculate upon
beklemek
watch
beklemek
wait in
beklemek
bide
beklemek
wait to
beklemek
to wait for
beklemek
{f} abide
beklemek
to wait (for); to expect, look (for)
beklemek
to expect (from)
beklemek
to guard, watch (over), attend. Bekle yârin köşesini. (Konuşma Dili) Don't build your hopes too high
beklemek
tarry; mark time
beklemek
look for
beklemek
stand by
beklemek
hang around
beklemek
mark time
beklemek
hang about
beklemek
have smth. in prospect
beklemek
to wait (for), to await, to hang on, to hold on, to stick around; to expect, to anticipate; to guard, to watch (over)
biraz bekle
wait a little
spor bekle
(Bilgisayar) sports wait
yolculuk bekle
(Bilgisayar) travel wait
التركية - التركية

تعريف bekle في التركية التركية القاموس.

Beklemek
aylamak
Beklemek
oyalanmak
beklemek
Bir iş oluncaya, biri gelinceye değin bir yerde kalmak, durmak: "Arkadaki tramvaylar dizi olmuş, bekliyorlardı."- H. Taner
beklemek
Aramak, istemek
beklemek
Aramak, istemek: "Bu tecrübeli deniz kurdunun muhakkak bir beklediği var."- F. F. Tülbentçi
beklemek
Bir şeyi, bir kimseyi gözetmek, korumak, muhafaza etmek
beklemek
Karşılaşma ihtimali bulunmak
beklemek
Süre tanımak, acele etmemek
beklemek
Ummak
beklemek
Bir iş oluncaya, biri gelinceye değin bir yerde kalmak, durmak
beklemek
Süre tanımak, acele etmemek: "Demin orada oturdum, senin uyanma saatini bekledim."- R. H. Karay
beklemek
Karşılaşma ihtimali bulunmak: "Sabri gittikten sonra Basire, ondan gebe kalmış olmaktan korkarak bekledi."- M. Ş. Esendal
beklemek
Ummak: "Nikâhtan bu kadar keramet bekleme!"- P. Safa
bekle
المفضلات