as soon as

listen to the pronunciation of as soon as
الإنجليزية - التركية
-er -mez
ince
de en kısa zamanda
ister istemez
en kısa zamanda

En kısa zamanda buradan ayrılmak istiyorum. - I want to leave here as soon as possible.

Lütfen bunu en kısa zamanda yapın. - Please do it as soon as possible.

ile birlikte
yapar yapmaz

Bunu yapar yapmaz akşam yemeği hazırlığına başlamanı istiyorum. - As soon as you have done that, I would like you to start preparing supper.

O telefon görüşmesi yapar yapmaz eve gitti. - He went home as soon as he got the phone call.

ile beraber
mümkün olduğu kadar çabuk
hemen

Bu e-postayı görür görmez lütfen hemen cevapla. - As soon as you see this E-mail please reply right away.

Tartışma sona erer ermez, ben hemen ofisten ayrıldım. - As soon as the argument ended, I left the office forthwith.

eder etmez

Tom'un evrak çantasını burada bıraktığını fark eder etmez geri geleceğinden eminim. - I'm sure Tom will come back as soon as he realizes he left his briefcase here.

Tom Mary'nin artık dinlemediğini fark eder etmez konuşmayı durdurdu. - Tom stopped talking as soon as he noticed Mary wasn't listening anymore.

ir mez
-de en kısa zamanda
-er -mez: I'll call you as soon as I reach Istanbul. İstanbul'a varır varmaz sana telefon edeceğim
directly
doğrudan

Neden doğrudan ona söylemiyorsun? - Why don't you tell her directly?

Tom'la doğrudan temas kurulabilir. - Tom can be contacted directly.

directly
doğrudan doğruya

Doğrudan doğruya Tom'la konuşabilir miyiz? - Can we talk to Tom directly?

Çıplak gözle ya da dürbün ya da teleskop gibi herhangi bir aletle doğrudan doğruya güneşe bakmamalısın. - You should never look directly at the Sun with the naked eye or through any instrument such as binoculars or a telescope.

immediately
derhal

Yangın derhal söndürüldü. - The fire was put out immediately.

Delegeler derhal oylarını kullandılar. - The delegates voted immediately.

as as
kadar
directly
düpedüz
directly
-er -mez
directly
derhal
directly
direkt olarak,ıf.-de doğrudan: prep.doğrudan
directly
dosdoğru
directly
(Biyoloji) direkt olarak

Lütfen patates cipslerini kaseye koy. Onları direkt olarak torbadan yeme. - Please put the potato chips in the bowl. Don't eat them directly from the bag.

Tom'la direkt olarak konuşmadım. - I didn't speak with Tom directly.

directly
açıkça
directly
anlaşılır biçimde
directly
doğruca

Tom eve varır varmaz doğruca odasına gitti. - Tom went directly to his room as soon as he got home.

Tom doğruca musluktan içiyor. - Tom is drinking directly from the faucet.

directly
hemen
directly
yapar yapmaz
directly
zaman hemen
الإنجليزية - الإنجليزية
immediately after

As soon as he arrived, everyone gasped.

immediately
at the moment that -, immediately when -
when
once
conjunction immediately 2
conjunction directly 2
directly

He is to go to Calais, directly this is over, to replace Lord Berners as governor .

as soon as

  التركية النطق

  äz sun äz

  المترادفات

  immediately

  النطق

  /ˈaz ˈso͞on ˈaz/ /ˈæz ˈsuːn ˈæz/

  فيديوهات

  ... So as soon as we found out that the Benghazi consulate was being overrun, I was on the ...
  ... pretty quickly after we win the war. We get to the thing where as soon as you give owners ...

  كلمة اليوم

  manitou
المفضلات