arrest

listen to the pronunciation of arrest
الإنجليزية - التركية
tutuklamak

Tom polislerin onu tutuklamak isteyebileceğinden korkuyordu. - Tom was afraid that the police might want to arrest him.

Seni tutuklamak için burada değiliz. - We are not here to arrest you.

{i} tutuklama

Tom polislerin onu tutuklamak isteyebileceğinden korkuyordu. - Tom was afraid that the police might want to arrest him.

Polis, seni tutuklamak için burada değil. - The police are not here to arrest you.

{f} el koymak
{f} durdurmak
{f} bloke etmek
sabitle/tutukla
{f} durdurmak. arrest s.o.'s attention birinin dikkatini çekmek
(Askeri) TEVKİF ETMEK; NEZARETTE TUTMAK
{i} durdurma
(Tıp) arest
sona erdir

Fadıl'ın tutuklanması onun terör dönemini sona erdirdi. - Fadil's arrest brought an end to his reign of terror.

Sami'nin tutuklanması onun terör dönemini sona erdirdi. - Sami's arrest ended his reign of terror.

(Pisikoloji, Ruhbilim) durma

Ölüm sebebi ani kalp durmasıydı. - The cause of death was cardiac arrest.

varan kimse
dikkatini çekmek
gelen kimse
{f} çekmek (dikkat)
varış
geliş
bitirmek
önünü almak
kesmek
{i} tevkif

Onlar onu tevkif etti. - They've arrested her.

Onu tevkif etmiyorum. - I'm not arresting her.

i. tutuklama, tevkif. f. 1. tutuklamak, tevkif etmek. 2. durdurmak
durdurulmuş
{i} önleme
celbetmek under arrest tutuklu
{f} önlemek
çekmek
tutmak
mevkuf
{f} tutuklamak, tevkif etmek
gözaltı

Polis memuru Tom'u gözaltına aldı. - The police officer placed Tom under arrest.

Üç kişi gözaltına alındı. - Three people were arrested.

(Kanun) tutukluluk
tutukla
yakalamak
götürmek
areste
arrest for
(Fiili Deyim ) tutuklanmak
arrest in absentia
(Kanun) gıyabi tevkif
arrest in quarter
(Askeri) odada göz hapsi
arrest warrant
(Kanun) tutuklama kararı
arrest point
duraksama noktası
arrest s.o.´s attention
birinin dikkatini çekmek
arrest someone's attention
birinin dikkatini çek
arrest warrant
(Kanun) Yakalama emri
arrest clause
(Kanun) tutuklanma hükmü
arrest convention
(Kanun) tutuklama konvansiyonu
arrest in quarter
(Askeri) ODADA (ÇADIRDA, KIŞLADA) GÖZ HAPSİ: Bak. "arrest"
arrest judgement
(Kanun) hükmü tecil etmek
arrest judgement
(Kanun) kararı ertelemek
arrest of foreign vessels
yabancı gemi alıkoyma
arrest of judgment
(Kanun) hükmün tecili
arrest of judgment
kararın sonraya bırakılması
arrest of ship cargo
(Ticaret) gemiyi tutuklama
arrest of ship cargo
(Ticaret) gemiye ya da yüke el koyma
arrest of ships
seferden men
arrest of suspect
(Kanun) sanığın tutuklanması
arrest point
kesilme noktası
arrest someone's attention
birinin dikkatini çekmek
arrest warrant in default
(Kanun) gıyabında tutuklama kararı
arbitrary arrest
yasal dayanağı bulunmayan ve herhangi bir hukuki dayanağı bulunmayan gözaltı
arrested
yakalanmak
arrestment
tutuklama
cardiac arrest
kalp krizi
arrested
tutuklu
arrester
durdurucu
arrester
kesici
notice of arrest
(Kanun) tutuklamanın bildirilmesi
warrant of arrest
(Askeri,Kanun) tutuklama müzekkeresi
arrester
tutuklayan kişi
be under arrest
tutuklu olmak
cardiac arrest
kardiyak arrest
deep transverse arrest
derinde transvers duruş
domiciliary arrest
evde gözaltı
house arrest
evde göz hapsi
pelvic arrest
pelvik arrest
put sb under arrest
tutuklamak
warrant of arrest
tutuklama emri
arrested
tutuklandı
asystolic cardiac arrest
(Tıp, İlaç) Kalpteki kasılma yetmezliğine dayalı kalp krizi

Asystolic cardiac arrest over the age of 70 is death.

citizen's arrest
vatandaş tutuklama
ground for arrest
Tutuklama gerekçesi
home arrest
ev tutuklama
place/put s.o. under arrest
birini tutuklamak
respiratory arrest
solunum durması
withhold, arrest
Tutuklama kesintisi
arrester
(Nükleer Bilimler) tutuklayıcı
arrester
tutucu
arresting
göze çarpan
arresting
dikkat çekici
arrestingly
dikkat çekerek
arrestment
ihtiyati haciz
arrestment
mülkiyeti muhafaza
be under arrest
tutuklanmak
be under house arrest
göz hapsi altında olmak
breach of arrest
(Askeri) DİSİPLİN CEZA YERİNİ TERKETME: Hapsedilen veya sınırlanmış bir bölge dışına çıkmasına izin verilmeyen subay veya eratın izinsiz olarak bu bölge dışına çıkmak suretiyle işledikleri suç
freedom from arrest
yasama dokunulmazlığı
house arrest
gözaltı
locomotor arrest
(Pisikoloji, Ruhbilim) lokomotor tutulma
mass arrest
(Kanun) toplu gözaltı
mitotic arrest
(Nükleer Bilimler) mitozda durdurma
put someone under arrest
birini tutuklamak
under arrest
tutuklu

Ben tutuklu değilim, değil mi? - I'm not under arrest, am I?

Bay Roberto musunuz? Tutuklusunuz. - Mr. Roberto? You're under arrest.

without arrest
(Kanun) tutuksuz olarak
الإنجليزية - الإنجليزية
To take into legal custody
A confinement, detention, as after an arrest
To stop
A device to physically arrest motion
A check, stop, an act or instance of arresting something
The condition of being stopped, standstill
To seize

I’m using mathesis — a universal science of measurement and order …And there is also taxinomia a principle of classification and ordered tabulation.Knowledge replaced universal resemblance with finite differences. History was arrested and turned into tables …Western reason had entered the age of judgement.

The act of arresting a criminal, suspect etc
{v} to seize by warrant, stop, hinder
{n} a seizure by warrant, stop, hindrance, stay of judgement after verdict
A condition in which a player's Deputy jumps an enemy game piece and dispatches it to any hall of any friendly active Castle Also, if an enemy game piece is stationed at any hall of an active Castle, it is considered an arrestee Arrested game pieces have suppressed fields; thus, they cannot move/capture, but they may be captured (excluding Civilians) [Denoted by jump notation with the arrestee's abbreviation and parenthesized detention hall location in recorder notation ] {Refer to CASTLE EFFECT }
hold back, as of a danger or an enemy; check the expansion or influence of; "Arrest the downward trend"; "Check the growth of communism in Sout East Asia"; "Contain the rebel movement"; "Turn back the tide of communism"
To deprive a person of his liberty by legal authority
Any seizure by power, physical or moral
When a police officer suspects that someone has committed a crime, they may arrest the suspect and file a police report The Kansas Statutes (laws) do not use the terms "arrested, crime or convicted" in dealing with juveniles Instead, you will see the terms "custody, offense and charged"
to seize and take into legal custody
A scurfiness of the back part of the hind leg of a horse; also named rat-tails
The act of being taken into custody by the police Back to Top - B - bail: security, usually in the form of money or property, exchanged for the release of a jailed person to insure his or her appearance in court
1 apprehend 2 seize property of a debtor which is being held by a third party
the act of apprehending (especially apprehending a criminal); "the policeman on the beat got credit for the collar"
To rest or fasten; to fix; to concentrate
- To deprive a person of his liberty by legal authority, in the technical criminal law sense, seizure of an alleged or suspected offender to answer for a crime
To stop; to seize; to deprive one of his liberty by virtue of legal authority
If something or someone arrests a process, they stop it continuing. The sufferer may have to make major changes in his or her life to arrest the disease
{i} detention; imprisonment
To deprive a person of his/her liberty by legal authority detaining him/her to answer a criminal charge
{f} detain; delay, slow down, stop; imprison
to stop a fall or a slide once it has started a climber's fall can be arrested by the belayer and the climbing rope self arrest: to stop your own fall or slide - an ice axe can be used to self arrest a slide on a snow slope
To take into custody by legal authority Assault: Threat to inflict injury with an apparent ability to do so Also, any intentional display of force that would give the victim reason to fear or expect immediate bodily harm
Action when a person is deprived of his or her freedom
The procedure where a person is taken into police custody to be charged with a criminal offence or to be brought before a court, and must remain in police custody until they receive bail or until a court deals with their charges •Children & Criminal Law
To stop; to check or hinder the motion or action of; as, to arrest the current of a river; to arrest the senses
If something interesting or surprising arrests your attention, you suddenly notice it and then continue to look at it or consider it carefully. The work of an architect of genius always arrests the attention no matter how little remains see also house arrest. when the police take someone away and guard them because they may have done something illegal. Restraint and seizure of a person by someone (e.g., a police officer) acting under legal authority. An officer may arrest a person who is committing or attempting to commit a crime in the officer's presence. Arrest is also permitted if the officer reasonably believes that a crime has been committed and that the person arrested is the guilty party. A court or judicial officer may issue an arrest warrant on a showing of probable cause. Most states restrict or prohibit arrest in civil (noncriminal) cases; an example of occasionally permitted civil arrest is the taking into custody of a debtor who might otherwise abscond. In the U.S., suspects must be warned of their rights when they are arrested (see Miranda v. Arizona). An unlawful arrest is regarded as false imprisonment and usually invalidates any evidence collected in connection with it. See also rights of the accused; grand jury; indictment
To deprive a person of liberty, through legal authority, by holding the individual in custody
an arrest is a formal process in which specific words must be said by the officer (or citizen), and physical contact is made with the body You will usually know when you are being arrested If you are not sure, ask if you are free to go If the officer says no, then assume you are under arrest
the state of inactivity following an interruption; "the negotiations were in arrest"; "held them in check"; "during the halt he got some lunch"; "the momentary stay enabled him to escape the blow"; "he spent the entire stop in his seat"
attract and fix; "His look caught her"; "She caught his eye"; "Catch the attention of the waiter"
take into custody; "the police nabbed the suspected criminals"
the process of taking a person accused of a crime into custody (jail) by a law enforcement officer
To seize on and fix; to hold; to catch; as, to arrest the eyes or attention
The legal apprehension of a person charged with a crime
Also, a decree, mandate, or warrant
The legal capture of a person that is charged with a crime
To tarry; to rest
an act or instance of an arrest
stoppage; hindrance; restraint; as, an arrest of development
sudden stop
Detention of anyone by another; only legal if a serious offence has been committed or attempted (e g for criminal damage or obstruction, but not for trespass or riding on a bridleway)
The taking or apprehending of a person by authority of law; legal restraint; custody
cause to stop; "Halt the engines"; "Arrest the progress"; "halt the presses"
When the police take a person into custody on probable cause with or without a warrant
To take into custody by legal authority
To take, seize, or apprehend by authority of law; as, to arrest one for debt, or for a crime
v to seize a person for legal action; to take as a prisoner
The act of stopping, or restraining from further motion, etc
If the police arrest you, they take charge of you and take you to a police station, because they believe you may have committed a crime. Police arrested five young men in connection with one of the attacks The police say seven people were arrested for minor offences. Arrest is also a noun. Police chased the fleeing terrorists and later made two arrests Murder squad detectives approached the man and placed him under arrest
To apprehend a criminal
Taking physical custody of a person by lawful authority, for the purpose of holding him to answer a criminal charge
Apprehend
arrestation
bust
arrest warrant
An official document that authorizes law-enforcement officials to arrest, and bring to court a named person
arrest warrants
plural form of arrest warrant
arrest on suspicion of
take into custody as a suspect
arrest regulations
rules of taking a suspect into custody, arrest procedure
arrest warrant
legal document ordering the arrest of a specific person or persons
arrest warrant
a warrant authorizing law enforcement officials to apprehend an offender and bring that person to court
arrested
Having been stopped or prevented from developing
arrested
Simple past tense and past participle of arrest
arrester
A device that stops or prevents, as a spark arrester that prevents sparks from being released to start fires
arrestingly
In a way or to an extent that is arresting

She was arrestingly beautiful.

cardiac arrest
Sudden and complete cessation of the heartbeat resulting in the loss of effective circulation of the blood
citizen's arrest
The right of a citizen to detain a criminal until the police can be summoned
house arrest
The situation where a person is confined, by the authorities, to his or her residence, possibly with travel allowed but restricted. Used as a lenient alternative to prison time
arrested
{a} seized for debt, stopped, hindered
Arrested
busted
Heinrich Louis d'Arrest
{i} Heinrich Ludwig d'Arrest (1822-1875), Danish astronomer (born in Berlin) who discovered Neptune in 1846 with John Galle
Heinrich Ludwig d'Arrest
{i} Heinrich Louis d'Arrest (1822-1875), Danish astronomer (born in Berlin) who discovered Neptune in 1846 with John Galle
arrested
{s} delayed, halted, inhibited; detained, imprisoned
arrested
Past and past participle of to arrest
arrested
having development checked or reversed; "arrested tuberculosis
arrested
having development checked or reversed; "arrested tuberculosis"
arrested
pinched
arrester
A nonlinear device to limit the amplitude of voltage on a power line The term implies that the device stops overvoltage problems (i e , lightning) In actuality, voltage clamp levels, response times, and installation determine how much voltage can be removed by the operation of an arrester
arrester
A protective device for limiting surge voltages on equipment by diverting surge current and returning the device to its original status It is capable of repeating these functions as specified
arrester
a restraint that slows airplanes as they land on the flight deck of an aircraft carrier
arrester
A piece of equipment designed to protect the electrical system from lightning Refer to lightning arrester
arrester
A device placed from phase to ground whose nonlinear impedance characteristics provide a path for high-amplitude transients
arrester
{i} one who arrests
arrester
The person at whose suit an arrestment is made
arrester
One who places under arrest
arrester
-Short for Surge Arrester, a device that limits surge voltage by diverting it
arrester
  A device that protects hardware, such as systems, subsystems, circuits, and equipment, from voltage or current surges produced by lightning or  electromagnetic pulses   Note: If the hardware is adequately protected, associated software may also be adequately protected (188)  Synonym surge suppressor
arresting
Striking; attracting attention; impressive
arresting
commanding attention; "an arresting drawing of people turning into animals"; "a sensational concert--one never to be forgotten"; "a stunning performance"
arresting
Present participle of to arrest
arresting
{s} thrilling, exciting; absorbing, interesting, striking
arresting
{i} imprisonment, detainment
arrestingly
by attracting and maintaining the attention
arrestment
The arrest of a person, or the seizure of his effects; esp
arrestment
{i} arrest; imprisonment, confinement
arrestment
A stoppage or check
arrestment
a process by which money or movables in the possession of a third party are attached
arrestor
{i} one that arrests, one that stops
arrests
plural of arrest
cardiac arrest
the stopping of heartbeat
cardiac arrest
A cessation of heart function, with a disappearance of arterial blood pressure
cardiac arrest
A condition in which the heart stops beating and breathing ceases, usually because of a heart rhythm disturbance
cardiac arrest
A heart attack, in which the heart suddenly stops pumping sufficient blood
cardiac arrest
is a sudden stoppage of the heartbeat and breathing
cardiac arrest
absence of systole; failure of the ventricles of the heart to contract (usually caused by ventricular fibrillation) with consequent absence of the heart beat leading to oxygen lack and eventually to death
cardiac arrest
happens when the heartbeat and breathing stop
cardiac arrest
A cardiac arrest is a heart attack. = heart attack. Sudden cessation of heartbeat and cardiac function, resulting in the loss of effective circulation
cardiac arrest
The absence of mechanical function of the heart (when the heart stops beating or beat so abnormally as to not effectively pump) This results in the loss of arterial blood pressure and irreversible brain damage and death if circulation of the blood is not restored within minutes
cardiac arrest
—The sudden cessation of the heart's pumping action, possibly due to a heart attack, respiratory arrest, electrical shock, extreme cold, blood loss, drug overdose, or a severe allergic reaction
cardiac arrest
Refers to when someone's heart stops working This means the person is dead and if there is any hope, rescuers will attempt CPR and ALS methods to restore life
cardiac arrest
The stopping of the heartbeat, usually because of interference with the electrical signal (often associated with coronary heart disease)
cardiac arrest
When the heart stops beating
cardiac arrest
sudden cessation of the heart beat
cardiac arrest
The blood ceases to circulate and the heart stops beating
cardiac arrest
{i} sudden cessation of all heart activity, cardiopulmonary arrest
cardiac arrest
Cessation of the pumping activity of the heart resulting in failure of circulation of the blood throughout the body
cardiac arrest
the heart stops beating
cardiac arrest
When the heart stops beating suddenly and respiration (breathing) and other body functions stop as a result
cardiac arrest
Complete cessation of effective heart action, which progresses to death if not treated promptly
cardiac arrest
characterized by no pulse or respirations
cardiopulmonary arrest
{i} cardiac arrest, sudden cessation of all heart activity
citizen's arrest
when a person who is not a police officer catches someone and presents them to the police because they have done something illegal
close arrest
placing a convict in prison with no possibility of getting out
conditions of arrest
circumstances of arrest, situation of arrest
detention without arrest
keeping a person in custody without officially placing him under arrest
false arrest
Unlawful or unjustifiable arrest
false arrest
illegal arrest or detainment of a person
grounds of arrest
reason a person was arrested
home arrest
state of being confined to one's house (as opposed to prison) as legal punishment
house arrest
confinement to your own home
house arrest
If someone is under house arrest, they are officially ordered not to leave their home, because they are suspected of being involved in an illegal activity. Confinement to one's quarters, rather than prison, by administrative or judicial order: a prisoner under house arrest. be under house arrest to be kept as a prisoner by a government, staying inside your house rather than in a prison
house arrest
state of being confined to one's house (as opposed to prison) as legal punishment
illegal arrest
seizure that is not lawful
issue an arrest warrant
release official authorization to legally detain or confine an individual
lawful arrest
arrest that was carried out according to the law, capture of a person by police in a legal manner
malicious arrest
arrest that was made for evil purposes and has no legal basis, spiteful arrest (Law)
resisting arrest
physical efforts to oppose a lawful arrest; the resistance is classified as assault and battery upon the person of the police officer attempting to make the arrest
respiratory arrest
A life-threatening condition during which the body's breathing system does not provide enough oxygen to sustain life
respiratory arrest
Cessation of breathing
respiratory arrest
A stoppage of the function of breathing
under arrest
arrested; imprisoned
unjustified arrest
arrest that has no acceptable reason
unnecessary arrest
arrest that was not required
warrant of arrest
order for arrest, order for imprisonment
arrest
المفضلات