analogue, analogous, analog

listen to the pronunciation of analogue, analogous, analog
İngilizce - Türkçe
analog
analogue, analogous, analog