an issue of, a question of

listen to the pronunciation of an issue of, a question of
İngilizce - Türkçe

an issue of, a question of teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

a matter of
meselesi
İngilizce - İngilizce
a matter of
an issue of, a question of