a knot with only one incoming end and one outgoing end

listen to the pronunciation of a knot with only one incoming end and one outgoing end
İngilizce - Türkçe

a knot with only one incoming end and one outgoing end teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

inline
(Bilgisayar) özümlemek
inline
(Bilgisayar) satıriçi
inline
hizada
inline
sırada
inline
sıralı
İngilizce - İngilizce
inline
a knot with only one incoming end and one outgoing end

  Heceleme

  a knot with on·ly one in·com·ing end and one out·go·ing end

  Türkçe nasıl söylenir

  ı nät wîdh ōnli hwʌn înkʌmîng end ınd hwʌn autgōîng end

  Telaffuz

  /ə ˈnät wəᴛʜ ˈōnlē ˈhwən ˈənˌkəməɴɢ ˈend ənd ˈhwən ˈoutˌgōəɴɢ ˈend/ /ə ˈnɑːt wɪð ˈoʊnliː ˈhwʌn ˈɪnˌkʌmɪŋ ˈɛnd ənd ˈhwʌn ˈaʊtˌɡoʊɪŋ ˈɛnd/

  Günün kelimesi

  agrestic