what you can repeat immediately after perceiving it

listen to the pronunciation of what you can repeat immediately after perceiving it
İngilizce - Türkçe

what you can repeat immediately after perceiving it teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

short-term memory
Kısa süreli bellek
İngilizce - İngilizce
short-term memory
what you can repeat immediately after perceiving it

  Heceleme

  what you Can re·peat im·me·di·ate·ly af·ter perceiving it

  Türkçe nasıl söylenir

  hwʌt yu kın ripit îmidiıtli äftır pırsivîng ît

  Telaffuz

  /ˈhwət ˈyo͞o kən rēˈpēt əˈmēdēətlē ˈaftər pərˈsēvəɴɢ ət/ /ˈhwʌt ˈjuː kən riːˈpiːt ɪˈmiːdiːətliː ˈæftɜr pɜrˈsiːvɪŋ ɪt/