unto this; up to this time; hereto

listen to the pronunciation of unto this; up to this time; hereto
İngilizce - Türkçe

unto this; up to this time; hereto teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

hereunto
bu konuya
hereunto
bu zamana kadar
hereunto
şimdiye dek
İngilizce - İngilizce
hereunto
unto this; up to this time; hereto