to this; hereunto

listen to the pronunciation of to this; hereunto
İngilizce - Türkçe

to this; hereunto teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

hereto
bu zamana kadar
hereto
şimdiye dek
hereto
bu konuya
İngilizce - İngilizce
hereto
to this; hereunto