to talk rapidly without making much sense

listen to the pronunciation of to talk rapidly without making much sense
İngilizce - Türkçe
İngilizce - İngilizce
blather
to talk rapidly without making much sense

  Heceleme

  to talk rap·id·ly with·out mak·ing much sense

  Türkçe nasıl söylenir

  tı tôk räpıdli wîdhaut meykîng mʌç sens

  Telaffuz

  /tə ˈtôk ˈrapədlē wəᴛʜˈout ˈmākəɴɢ ˈməʧ ˈsens/ /tə ˈtɔːk ˈræpədliː wɪðˈaʊt ˈmeɪkɪŋ ˈmʌʧ ˈsɛns/

  Günün kelimesi

  duodenum