to resolve, determine (to do something)

listen to the pronunciation of to resolve, determine (to do something)
İngilizce - Türkçe
azmetmek
to resolve, determine (to do something)