to pierce or run through, to bore

listen to the pronunciation of to pierce or run through, to bore
İngilizce - İngilizce
{v} perforate
to pierce or run through, to bore