to pass through, go through

listen to the pronunciation of to pass through, go through
İngilizce - Türkçe
geçmek
to pass through, go through