to make tense, or tight; to tighten

listen to the pronunciation of to make tense, or tight; to tighten
İngilizce - İngilizce
straiten
to make tense, or tight; to tighten