to intoxicate, to make drunk

listen to the pronunciation of to intoxicate, to make drunk
İngilizce - Türkçe
sarhoş etmek
to intoxicate, to make drunk