to foul things up but

listen to the pronunciation of to foul things up but
İngilizce - Türkçe
bir çuval inciri berbat etmek
to foul things up but

  Türkçe nasıl söylenir

  tı faul thîngz ʌp bʌt

  Telaffuz

  /tə ˈfoul ˈᴛʜəɴɢz ˈəp ˈbət/ /tə ˈfaʊl ˈθɪŋz ˈʌp ˈbʌt/

  Günün kelimesi

  epiphany