to follow, to pursue, to chase, to dog

listen to the pronunciation of to follow, to pursue, to chase, to dog
İngilizce - Türkçe
takip etmek
to follow, to pursue, to chase, to dog