to examine, to scrutinize

listen to the pronunciation of to examine, to scrutinize
İngilizce - Türkçe
mütalaa etmek
to examine, to scrutinize