to encourage, abet, cherish, bathe

listen to the pronunciation of to encourage, abet, cherish, bathe
İngilizce - İngilizce
{v} foment
to encourage, abet, cherish, bathe