to blow on something causing it to topple

listen to the pronunciation of to blow on something causing it to topple
İngilizce - Türkçe
İngilizce - İngilizce
blow over

The wind blow over the pole.

to blow on something causing it to topple

  Heceleme

  to blow on some·thing caus·ing it to top·ple

  Türkçe nasıl söylenir

  tı blō ôn sʌmthîng kôzîng ît tı täpıl

  Telaffuz

  /tə ˈblō ˈôn ˈsəmᴛʜəɴɢ ˈkôzəɴɢ ət tə ˈtäpəl/ /tə ˈbloʊ ˈɔːn ˈsʌmθɪŋ ˈkɔːzɪŋ ɪt tə ˈtɑːpəl/

  Günün kelimesi

  diminutive