to attain, to gain, to enjoy

listen to the pronunciation of to attain, to gain, to enjoy
İngilizce - Türkçe
nail olmak
to attain, to gain, to enjoy