to apply something (skills, etc)

listen to the pronunciation of to apply something (skills, etc)
İngilizce - İngilizce
(deyim) Bust out
to apply something (skills, etc)