the barriers that prevent you from doing what you want to do

listen to the pronunciation of the barriers that prevent you from doing what you want to do
İngilizce - İngilizce
obstacles
the barriers that prevent you from doing what you want to do

  Heceleme

  the barriers that pre·vent you from do·ing what you want to do

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi bäriırz dhıt privent yu fırm duîng hwʌt yu wônt tı du

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˈbarēərz ᴛʜət prēˈvent ˈyo͞o fərm ˈdo͞oəɴɢ ˈhwət ˈyo͞o ˈwônt tə ˈdo͞o/ /ðiː ˈbæriːɜrz ðət priːˈvɛnt ˈjuː fɜrm ˈduːɪŋ ˈhwʌt ˈjuː ˈwɔːnt tə ˈduː/

  Günün kelimesi

  sutler