the act of not believing

listen to the pronunciation of the act of not believing
the act of not believing

    Türkçe nasıl söylenir

    dhi äkt ıv nät bîlivîng

    Telaffuz

    /ᴛʜē ˈakt əv ˈnät bəˈlēvəɴɢ/ /ðiː ˈækt əv ˈnɑːt bɪˈliːvɪŋ/