that which causes something to not be symmetrical

listen to the pronunciation of that which causes something to not be symmetrical
İngilizce - İngilizce
asymmetry
that which causes something to not be symmetrical

  Heceleme

  that which causes some·thing to not be sym·met·ri·cal

  Türkçe nasıl söylenir

  dhıt hwîç kôzîz sʌmthîng tı nät bi sımetrîkıl

  Telaffuz

  /ᴛʜət ˈhwəʧ ˈkôzəz ˈsəmᴛʜəɴɢ tə ˈnät bē səˈmetrəkəl/ /ðət ˈhwɪʧ ˈkɔːzɪz ˈsʌmθɪŋ tə ˈnɑːt biː səˈmɛtrɪkəl/

  Günün kelimesi

  hendiadys