slovenly, dowdy, tatty, shabby, sloppy, scruffy; scruff, slob, sloven

listen to the pronunciation of slovenly, dowdy, tatty, shabby, sloppy, scruffy; scruff, slob, sloven
İngilizce - Türkçe
pasaklı
slovenly, dowdy, tatty, shabby, sloppy, scruffy; scruff, slob, sloven