simple past of eat the seed corn

listen to the pronunciation of simple past of eat the seed corn
İngilizce - İngilizce
ate the seed corn
simple past of
blew
simple past of eat the seed corn

  Heceleme

  sim·ple past of eat the seed corn

  Türkçe nasıl söylenir

  sîmpıl päst ıv it dhi sid kôrn

  Telaffuz

  /ˈsəmpəl ˈpast əv ˈēt ᴛʜē ˈsēd ˈkôrn/ /ˈsɪmpəl ˈpæst əv ˈiːt ðiː ˈsiːd ˈkɔːrn/

  Günün kelimesi

  gastronome