sackcloth, sacking, burlap

listen to the pronunciation of sackcloth, sacking, burlap
İngilizce - Türkçe
çuval bezi
sackcloth, sacking, burlap