zor

listen to the pronunciation of zor
Турецкий язык - Английский Язык
difficult

It is difficult to translate a poem into another language. - Bir şiiri başka bir dile çevirmek zordur.

He can't cope with difficult situations. - Zor durumlarla başa çıkamıyor.

troublesome
tough

Tom knew it was going to be tough to convince Mary to go to the hospital. - Tom Mary'yi hastaneye gitmesi için ikna etmenin zor olacağını biliyordu.

At the beginning it'll be tough, but everything's tough at the beginning. - O, başlangıçta zor olacak, fakat her şey başlangıçta zordur.

hard

It's hard to learn a foreign language. - Yabancı dil öğrenmek zordur.

It's too hard for me. - Bu benim için çok zordu.

crucial
uneasy; causing difficulty
knotty
tight

You have to tighten those screws. - Sen o vidaları sıkmak zorundasın.

Tom found himself in a tight spot. - Tom, kendini zor bir durumda buldu.

hardly

The fog was so dense, we could hardly see anything. - Sis çok yoğundu, her şeyi zorlukla görebildik.

I could hardly make out what she said. - Söylediği şeyi zorla anlayabildim.

awkward

It's awkward for me to go to them without an invitation. - Onlara davetiyesiz gitmek benim için zordur.

severe

In any case, she'll have to be severely punished. - Her halükarda, ağır biçimde cezalandırılmak zorunda kalacak.

Tom's foot had to be amputated after it had become infected with gangrene following a severe frostbite. - Şiddetli bir donmanın ardından kangrenle enfekte olduktan sonra Tom'un ayağı kesilmek zorunda kaldı.

stringent
(Kanun) virtue
problematic
trying

I have to keep trying. - Denemeye devam etmek zorundayım.

I think you're trying too hard. - Bence fazla zorluyorsun.

uneasy
complicated

In this city finding a taxi is complicated. - Bu şehirde bir taksi bulmak zordur.

It's a complicated story. - Bu anlaşılması zor bir hikaye.

prickly
barely

He barely passed the examination. - O sınavı zorla geçti.

Tom always speaks in such a low voice that I can barely understand what he says. - Tom her zaman öyle kısık sesle konuşur ki ne söylediğini ben zar zor anlayabiliyorum.

tricky

That is a very important objective and it will be quite tricky to achieve. - Bu çok önemli bir hedef ve ulaşmak oldukça zor olacak.

Operation of this computer is tricky. - Bu bilgisayarın çalıştırılması zordur.

physical violence or the threat of physical violence, force: Zoru görünce direnmekten vazgeçti. When threatened with force he stopped holding out. Beni zor kullanmaya mecbur etme! Don't make me use force!
cruel

Why do you always have to be so cruel? - Neden her zaman bu kadar gaddar olmak zorundasın?

inconvenient

He has to go to the bathroom right when the food's being served. He's always doing things at such inconvenient times. - O, yemek sunulduğunda doğru tuvalete gitmek zorunda. O hep böyle uygunsuz zamanlarda bir şeyler yapıyor.

strain

Tom's patience is being strained. - Tom'un sabrı zorlanıyor.

He strained his eyes by reading too much. - Çok okumaktan gözlerini zorlamıştı.

force

The army forced him to resign. - Ordu onu istifa etmeye zorladı.

The president was forced to return to Washington. - Başkan Washington'a dönmek zorunda kaldı.

difficult, hard
bodily ailment or disorder: Zekâvet'in aklından zoru var galiba. It looks like Zekâvet's touched in the head. Hilmi'nin midesinden zoru var. Hilmi's got a stomach complaint
might

It might be a pain in the neck to do this, but we have to do it. - Bunu yapmak can sıkıcı olabilir fakat onu yapmak zorundayız.

No matter how tired I might be, I have to work. - Ne kadar yorgun olursam olayım, çalışmak zorundayım.

main

It is hard to maintain one's reputation. - Birinin ününü sürdürmek zordur.

I didn't know I was going to have to introduce the main speaker. - Baş konuşmacıyı tanıtmak zorunda kalacağımı bilmiyordum.

rough

I've had a rough day. - Zor bir gün geçirdim.

Tom had a rough time last year. - Tom geçen yıl zor günler geçirdi.

compulsion, constraint, obligation, necessity: Bunu yapmak zorunda değilim. I'm not obliged to do this. Ne zorun vardı bunu yapmaya? What made you feel obliged to do this?
mean

Does this mean that we have to file bankruptcy? - Bu iflasımızı sunmak zorunda olduğumuz anlamına mı geliyor?

The teacher found it difficult to get his meaning across to the students. - Öğretmen ne demek istediğini öğrencilere anlatmayı zor buldu.

exacting
baffling
stiff
pressure, coercion (exerted upon a person's mind): Onları ancak zor kullanarak hizaya getirebilirsin. The only way you can get them to fall into line is to pressure them
difficult, hard, troublesome, tough, stiff; difficulty; obligation, compulsion, constraint; force, strength; barely, hardly
with difficulty

I escaped from the sinking boat with difficulty. - Batan tekneden zorlukla kaçtım.

We climbed up the mountain, but with difficulty. - Biz dağa tırmandık ama zorlukla.

arduous

She went through a long and arduous vocational course. - O uzun ve zorlu bir meslek kursundan geçti.

barely, just. Z
formidable

Tom would be a formidable opponent. - Tom zorlu bir rakip olacaktır.

constraint
trouble, difficulty, worry, problem: Hiçbir zoru yok. He's got nothing troubling him
hairy
trickish
strength

Tom must conserve his strength. - Tom gücünü korumak zorundadır.

A great warrior radiates strength. He doesn't have to fight to the death. - Büyük bir savaşçı güç yayar. O ölümüne savaşmak zorunda değildir.

sticky

She helped me in a very sticky situation. - Çok zor bir durumda bana yardım etti.

compulsion
thorny
trick

Operation of this computer is tricky. - Bu bilgisayarın çalıştırılması zordur.

It's hard to teach an old dog new tricks. - Yaşlı bir köpeğe yeni hünerler öğretmek zor.

straitened
dys-
subtle
ticklish
uphill

After an uphill struggle against great odds they finally got the company on its feet again. - Büyük anlaşmazlıklara karşı zorlu bir mücadeleden sonra, onlar nihayet şirketi tekrar kendi ayakları üzerinde durdurdular.

tougher
a tough
toughest

Sami Bakir is one of the toughest prosecutors in New York state. - Sami Bekir, New York eyaletindeki en zorlu savcılardan biridir.

Tom has the toughest job here. - Tom burada en zorlu işe sahip.

imperative

It is imperative for you to act at once. - Derhal hareket etmen zorunludur.

It's imperative that you follow the instructions carefully. - Dikkatli bir şekilde talimatları izlemek zorundasın.

{f} slog
heavy

I'm going to have a heavy day. - Zor bir gün geçireceğim.

Because of the heavy fog, we could barely see the road in front of us. - Yoğun sisten dolayı önümüzdeki yolu zar zor görebildik.

bated
dys
zor durum
crunch
zor bulunur
scarce
zor durum
predicament
zor durum
hole
zor duruma sokan
embarrassing
zor (bulunur)
elusive
zor (iş)
heavy
zor (iş)
strenuous
zor anlayan
slow
zor anlayan
slowwitted
zor bela
hardly
zor beğenen
discriminating
zor beğenir
(Argo) bitchy
zor beğenir
captious
zor durum
difficult situation

He can't cope with difficult situations. - Zor durumlarla başa çıkamıyor.

I wish you would tell me what I ought to do in this difficult situation. - Keşke bu zor durumda bana ne yapmam gerektiğini söylesen.

zor durum
(Otomotiv) mess
zor durum
emergency
zor durum
(Askeri) plight
zor durum
(Askeri) duress situation
zor durumda
in a squeeze
zor durumda
on the spot

Tom was put on the spot. - Tom zor durumda bırakıldı.

zor durumda
in a tight spot

Sami knew he was in a tight spot. - Sami zor durumda olduğunu biliyordu.

I found myself in a tight spot. - Ben kendimi zor durumda buldum.

zor durumda
in a tight squeeze
zor durumda
(Konuşma Dili) in bad
zor durumda
(Konuşma Dili) up the creek
zor gelişen
(Gıda) fastidious
zor gelmek
be difficult for (someone)
zor gelmek
be difficult for
zor gelmek
difficult for
zor görev
(deyim) an uphill battle
zor günler
hard times
zor güç
hard
zor hayat
hard life
zor
toil
zor
long shot
zor
(Ticaret) job

I want to leave this difficult job to her. - Onun için bu zor işi bırakmak istiyorum.

George is reluctant to take on that difficult job. - George o zor işi almaya isteksizdir.

zor
(Argo) stinker
zor
(Ticaret) hard labour
zor soru
teaser
zor sorun
teaser
zor zamanlar
difficult times
zor durumda
In trouble, at a low ebb, in times of need, in need, at a push, up a tree, in deep water
zor unutulan
haunting
zor anlaşılır
slippery
zor bela
1. with great difficulty, with the greatest of difficulty. 2. just barely
zor belâ
with a heavy heart
zor beğenen
finical
zor beğenen
queasy
zor beğenen
exacting
zor beğenen
finicking
zor beğenen
choosy
zor beğenen
fussy

He is a very fussy eater. - O, zor beğenen bir yiyicidir.

Tom is a fussy eater. - Tom zor beğenen bir yiyici.

zor beğenen
finicky
zor beğenen
difficult
zor beğenen
fastidious
zor beğenen tip
kittle cattle
zor beğenir
squeamish
zor beğenir
picky
zor beğenir
fastidious
zor beğenirlik
queasiness
zor beğenirlik
squeamishness
zor beğenme
state of being finicky
zor beğenme
choosiness
zor beğenme
selectiveness
zor beğenme
pickiness
zor bulunurluk
scarceness
zor durum
lurch

He left me in the lurch. - O beni zor durumda bıraktı.

zor durum
sorry pickle
zor durum
impasse
zor durum
nice pickle
zor durum
tight corner
zor durum
sad pickle
zor durum
pickle

I'm in a pretty pickle. - Ben oldukça zor durumdayım.

zor durum
foul
zor durum
den
zor durum
push
zor durum
scrape
zor durum
toughie
zor durum
grievousness
zor durum
spot

Sami knew he was in a tight spot. - Sami zor durumda olduğunu biliyordu.

Tom was put on the spot. - Tom zor durumda bırakıldı.

zor durum
cleft stick
zor duruma düşmek
go to the wall
zor duruma düşürmek
drive smb. to the wall
zor duruma düşürmek
push smb. to the wall
zor duruma sokmak
hog tie
zor durumda
out on a limb
zor durumda olmak
be in a cleft stick
zor durumda terketmek
leave in the lurch
zor durumdaki
hard set
zor durumdan kurtulmuş
off the hook
zor durumdan çıkarmak
extricate
zor dönem
(deyim) a bed of nails
zor dönem
a rough time
zor dönem
(deyim) a bed of thorns
zor dönemler
hard times

A good sense of humor will help you deal with hard times. - İyi bir espri anlayışı zor dönemlerle başa çıkmana yardımcı olacaktır.

zor gelmek
to be difficult for
zor gelmek
baffle
zor gelmek
(for something) to be difficult for (someone)
zor günler geçirmek
fall on evil days
zor hedef grafiği
(Askeri) hard target graphic
zor inanan
incredulous
zor insan
difficult person
zor
a long way to hoe
zor iş vermek
hand smb. lemon
zor karar
difficult decision
zor kavramak
be slow on the uptake
zor kimse
(deyim) a hard case
zor kişi
(deyim) ugly customer
zor kişi
(deyim) awkward customer
zor kullanan
extortionate
zor kullanan
strong arm
zor kullanarak
by force
zor kullanarak
by violence
zor kullanarak
at the point of the bayonet
zor kullanmadan
without resort to force
zor kullanmak
resort to force
zor kullanmak
strong arm
zor kullanmak
to use force
zor kurtulmak
have a narrow escape
zor mesele
hard case
zor mesele
large order
zor pişirme
(Gıda) hard boiling
zor pozisyon
pound
zor soru
stumper
zor soru
poser
zor soru
twister
zor ve sıkıcı işler
chores
zor yaparsın
You're going to have some trouble doing that (often said tauntingly)
zor yürü
wading
zor zamanlar
hard times
zor zar
see zar zor
zor zor söyletmek
winkle out
zor çocukluk
difficult childhood
zor ölüm
violent death
zor şey
stinker
zor! You're going
to have some trouble doing that! (often said tauntingly)
zor/u zoruna
1. with very great difficulty, with the greatest of difficulty. 2. just barely
başa çıkılması zor kimse
handful
çözümü zor
subtle
anlaşılması zor
abstruse
anlaşılması zor
complicated

It's a complicated story. - Bu anlaşılması zor bir hikaye.

zar zor geçinmek
live from hand to mouth
epey zor
pretty difficult
zor durumda bırakmak
strand
zor durum
trouble

She stood by him whenever he was in trouble. - Her zor durumda olduğunda o yanında oldu.

zor durum
the hot seat
zor duruma sokmak
snooker
zor durumda
in the soup
zor durumda
in a pickle
zor durumda
in a tight corner
zor
sweat
Zor durumda
(deyim) over one's head
güç olmak, zor olmak
power to be difficult to
kendini zor tutmak
hardly contain yourself
uğraşılması zor
tricky
zor durumda kalmak
strand
zor durumda olmak
be hard up
Турецкий язык - Турецкий язык
Yüküm, mecburiyet: "Artık kızının evinde kalışının zordan olduğunu biliyordu."- N. Cumalı
Yapamazsın!
Baskı
Baskı: "Hocaların zoru ile çıkarılmış olan bu kanun yürümedi."- M. Ş. Esendal
Güçlükle, zorla: "El ele vermiş polisler kaldırımlardan taşan halk kütlesini zor zapt ediyorlardı."- H. Taner
Yüküm, mecburiyet
Sıkıntı, güçlük, rahatsızlık: "Onun için hiçbir zorum, sıkıntım yokmuş gibi, ara sıra denize taşlarımı atmakta devam ederek hızlı hızlı yürüdüm."- R. N. Güntekin
Güçlükle, zorla
Sıkıntı, güçlük, rahatsızlık
Sıkıntı veya güçlükle yapılan
Sıkıntı veya güçlükle yapılan: "Sabır güzel, faydalı; fakat zor şeydir."- B. Felek
teng
zor alım
Tanzimattan önce herhangi bir kişiye ait mallara padişah adına el konulması
zor alım
İşlenen bir suç karşılığı olarak suçlunun malının bütünü veya bir bölümü üstündeki mülkiyetine son verilmesi ve bu mülkiyetin bir başka kuruluşa devredilmesi, müsadere
zor bela
Güçlükle
Zor durumda bırakmak
sallamak
zar zor
Güçlükle, zorla, dara dar; kıt kanaat
Английский Язык - Турецкий язык

Определение zor в Английский Язык Турецкий язык словарь

daha zor
much harder
daha zor
harder