yakınmak

listen to the pronunciation of yakınmak
Турецкий язык - Английский Язык
complain

He has nothing to complain about. - Yakınmak için hiçbir nedeni yok.

Sami likes to complain about everything. - Sami her şey hakkında yakınmaktan hoşlanır.

grouch
grumble
grizzle
bemoan
to complain, to grumble, to grouse, to grouch, to gripe şikâyet etmek
rail
kick
to apply (henna, a plaster, a blister, a cautery) to
beef
belly
gripe
repine
complain about

Sami likes to complain about everything. - Sami her şey hakkında yakınmaktan hoşlanır.

He has nothing to complain about. - Yakınmak için hiçbir nedeni yok.

complain of
grouse
whine
snivel
(deyim) enter a protest
wail
remonstrate
yammer
rail against
yakın
close

My house is close to a bus stop. - Evim otobüs durağına yakın.

Where is the closest train station? - En yakın tren istasyonu nerede?

yakın
(İnşaat) near

He lived in a small town nearby. - Yakınlardaki küçük bir kasabada yaşıyordu.

After one or two large factories have been built in or near a town, people come to find work, and soon an industrial area begins to develop. - Kasabada veya kasabanın yakınında bir veya iki büyük fabrika kurulduysa, insanlar iş bulmaya gider, ve yakında bir endüstriyel alan büyümeye başlar.

yakın
recent

It happened quite recently. - O, oldukça yakın zamanda oldu.

I was recently in an automobile accident. - Yakın zamanda bir araba kazası geçirdim.

yakın
adjacent
yakın
intimate

Tom was intimate with Mary. - Tom'un Mary'yle yakın ilişkisi vardı.

Sami and Layla were having an intimate relationship. - Sami ve Leyla yakın bir ilişki yaşıyorlardı.

yakın
akin
yakın
pending
yakın
(Hukuk) imminent

We think Tom might be in imminent danger. - Tom'un yakın tehlikede olabileceğini düşünüyoruz.

yakın
immediate

This man is my immediate superior. - Bu adam benim en yakın amirimdir.

The nuclear family is a young prejudice; in fact, families have only been built around the few immediate members in the last 50 or 60 years of relative wealth. - Çekirdek aile genç bir önyargıdır; aslında, aileler sadece göreli zenginliğin son 50 ya da 60 yılı içinde birkaç yakın üyenin etrafında inşa edilmiştir.

yakın
approximate

This is all very approximate. - Bunun hepsi çok yakın.

Åle, the world's oldest eel, just died. He was approximately 150 years old. - Dünyanın en yaşlı yılan balığı Åle yakın zamanda öldü. Yaklaşık olarak 150 yaşındaydı.

yakın
{i} relative

Tom and Mary are close relatives. - Tom ve Mary yakın akrabadırlar.

Tom is a close relative of mine. - Tom benim yakın bir akrabam.

yakın
connate
yakın
close to

My house is close to a bus stop. - Evim otobüs durağına yakın.

In retrospect, it may seem obvious that we shouldn't have been burning our trash so close to our house. - Geçmişe bakıldığında, çöplerimizi evlerimize çok yakın yakmamamız gerektiği apaçık ortadadır.

yakın
(Biyokimya) proximal
yakın
connected
yakınma
complaint

I don't have any complaints. - Benim herhangi bir yakınmam yok.

I'm tired of your endless complaints. - Ben senin bitmeyen yakınmalarından bıktım.

yakınma
gripe
yakın
familiar

Layla grew up in Arabia and was very familiar with camels. - Leyla, Arabistan'da büyüdü ve develerle çok yakındı.

I wouldn't permit such familiarity. - Ben böyle yakınlığa izin vermezdim.

yakın
para

His paralysis is progressing, and soon he won't be able to get out of bed. - Onun felci ilerliyor ve yakında yataktan çıkamayacak.

yakın
nearby place
yakın
bemoan

When I had to learn English in school, at times I would bemoan all the irregularities and strange rules. - Okulda İngilizce öğrenmek zorunda kaldığımda zaman zaman tüm düzensizlik ve garip kurallardan yakınırdım.

yakın
akin to
yakın
(Biyokimya) epimer
yakın
(deyim) hail-fellow-well-met
yakın
close-rage
yakın
next door
yakın
within hail
yakın
friend

Dogs are man's closest friends. - Köpekler insanın en yakın arkadaşlarıdır.

We number him among our closest friends. - Biz onu en yakın arkadaşlarımız arasında sayıyoruz.

yakın
relation

Tom's a loner who shuns close relationships. - Tom yakın ilişkilerden çekinen yalnız yaşayan biridir.

What is your relationship to him? I'm his father. - Onunla yakınlığın nedir? Babasıyım.

yakın
proximate en
yakın
neighbourhood
yakın
analogous with
yakın
analogous
yakın
at one's elbow
yakın
near-by
yakın
neighboring
yakın
recent time
yakın
in approach
yakın
in sight
yakın
near future

There will be an energy crisis in the near future. - Yakın gelecekte bir enerji krizi olacak.

These problems will be solved in the near future. - Bu problemler yakın gelecekte çözülmüş olacak.

yakın
closer

Come closer and have a good look at this picture. - Daha yakına gel ve bu resme bir göz at.

Tom took a closer look at it. - Tom, ona daha yakından baktı.

yakınma
indictment
yakınma
grouse
yakın
at hand

A global crisis is at hand. - Küresel bir kriz yakındır.

Our entrance examination was near at hand. - Giriş sınavımız çok yakındı.

yakın
pleasant
yakın
at close quarters
yakın
point-blank
yakın
complain of
yakın
convenient

It's convenient to live so close to the train station. - Tren istasyonuna çok yakın yaşamak uygundur.

My house is located in a convenient place - near the train station. - Evim tren istasyonu yakınında, uygun bir yerde bulunur.

yakın
vicinal
yakın
complain

She complained of a headache. - O, bir baş ağrısından yakındı.

She always complains of her teacher. - O her zaman öğretmeninden yakınır.

yakın
pally
yakın
beef about
yakın
complain about

He has nothing to complain about. - Yakınmak için hiçbir nedeni yok.

Don't complain about that. You've asked for it. - Yakınma. Kendin kaşındın.

yakın
parallel
yakın
handy
yakın
close range

Sami was shot at close range. - Sami yakın mesafeden vuruldu.

Layla shot Sami at close range. - Leyla yakın mesafeden Sami'ye ateş etti.

yakınma
grouch
yakınma
grumble

I'm tired of your everlasting grumbles. - Bitmek bilmeyen yakınmalarından bıktım.

yakın
close of
yakın
not far
yakın
nigh

Last night there was a fire near here, and I couldn't sleep. - Dün gece buraya yakın bir yangın vardı ve uyuyamadım.

The zombie apocalypse is nigh! - Zombi kıyameti yakın!

yakın
to close
yakın
close in

We haven't been close in years. - Yıllardır yakın olmamıştık.

bağıra çağıra yakınmak
raise the roof
yakın
contiguous
yakın
very similar (to)
yakın
relative, relation; close friend
yakın
connection

The individual stars in a constellation may appear to be very close to each other, but in fact they can be separated by huge distances in space and have no real connection to each other at all. - Bir takım yıldızındaki bireysel yıldızlar birbirlerine çok yakın görünebilir fakat aslında onlar uzayda büyük mesafelerle ayrılabilir ve birbirleriyle hiç gerçek bağlantısı yoktur.

Sami had very close connections to the crimes. - Sami'nin suçlarla çok yakın bağlantıları vardı.

yakın
by
yakın
within walking distance
yakın
towards
yakın
close, (friend) who is close to (someone)
yakın
near (to), nearby, close (to), close-by
yakın
nearby place: Yakınımızda oturuyor. She lives near us
yakın
near, close, neearby; akin (to), analogous (to/with); intimate; impending, imminent; nearby place, neighbourhood; friend, relation; recent time, near future
yakın
proximate
yakın
(arkadaş) thick
yakın
inseparable

They soon became inseparable. - Onlar yakında ayrılmaz oldular.

yakın
along

The old woman went, and soon returned along with the Princess. - Yaşlı kadın gitti ve yakında Prenses ile birlikte geri döndü.

I'm sure he'll be along soon. - Onun yakında geleceğinden eminim.

yakın
toward

Tom has been very friendly toward me. - Tom bana karşı çok cana yakın.

The spiral galaxy closest to our Milky Way galaxy is Andromeda. Andromeda is over 2 million light-years away. Its central bulge and spiral arms are tilted toward us at a 15 degree angle. - Samanyolu galaksimize en yakın sarmal gökada Andromeda'dır. Andromeda 2 milyondan fazla ışık yılı uzaklıktadır. Onun orta çıkıntısı ve spiral kolları 15 derecelik açıyla bize doğru eğiktir.

yakın
hard

Hardly anyone has seen this animal up close. - Neredeyse hiç kimse bu hayvanı yakından görmedi.

Tom has hardly any close friends. - Tom'un neredeyse hiç yakın arkadaşı yok.

yakın
within reach
yakın
bosom

Tom and Mary have been bosom friends for years. - Tom ve Mary yıllardır yakın arkadaş olmuşlardır.

yakın
kindred
yakın
{i} connexion
yakın
near at hand

Our entrance examination was near at hand. - Giriş sınavımız çok yakındı.

Christmas is near at hand, isn't it? - Noel yakın, değil mi?

yakın
hard by
yakınma
{i} kick
yakınma
complaint, grumble, grouse, grouch şikâyet
yakınma
jeremiad
yakınma
plaint
yakınma
{i} remonstrance
yakınma
grievance

He is apt to say atrocious things and to exaggerate his grievances. - İğrenç şeyler söylemeye ve yakınmalarını abartmaya eğilimlidir.

yakınma
beef
yakınma
complaining, complaint
yakınma
peeve
Турецкий язык - Турецкий язык
Kına, yakı vb.ni vücudun bir yerine sürmek
Vücudun bir yerine sürmek
Sızlanmak, sızlanarak anlatmak, şikâyet etmek: "Onların taklitlerini yapar, gönüllerinde hiçbir titreşim bulunmayışından kendine yakınırdı."- Ç. Altan
Sızlanmak, sızlanarak anlatmak, şikâyet etmek
yakın
Aralarında sıkı ilişki olan arkadaş, dost veya akraba: "Türkçe konuştuğu için bana kendi yakınlarımızdan biri hissini veren yaşlı garson yanımıza geldi."- Y. K. Karaosmanoğlu
Yakın
(Osmanlı Dönemi) EHAMM
Yakın
(Osmanlı Dönemi) NEYYİF
Yakın
(Hukuk) KARİB
yakın
Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan: "Elli yaşında adam, ellisine yakın kadın..."- S. F. Abasıyanık
yakın
Uzak olmayarak: "Gazinoya girip çıkmakta veya kendine yakın bir başka masada oturmakta."- Y. K. Karaosmanoğlu
yakın
Az bir ara ile ayrılmış olan, uzak karşıtı
yakın
Uzak olmayan yer
yakın
Aralarında sıkı ilgi bulunan
yakın
Az bir ara ile ayrılmış olan (zaman veya yer) , uzak karşıtı
yakın
Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan
yakın
Benzeyen, andıran, yaklaşan
yakın
Uzak olmayarak
yakın
Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan
yakın
Benzeyen, andıran, yaklaşan: "Beş dönüme yakın bahçesi bir ormanı andırırdı."- Ö. Seyfettin
yakın
Aralarında sıkı ilişki olan arkadaş, dost veya akraba
yakınma
Yakınmak (I, II) işi, şikâyet, şekva: "Bir yakınma tiradı, döner dolaşır sizin para kazanmak alanındaki beceriksizliğinize dayanır."- H. Taner
yakınma
Yakınmak (I, II) işi, şikâyet, şekva
yakınmak
Избранное