yüzme

listen to the pronunciation of yüzme
Турецкий язык - Английский Язык
swimming

When I was a child, I often went swimming in the sea. - Ben bir çocukken çoğu zaman denizde yüzmeye gittim.

John is in the swimming club. - John yüzme kulübündedir.

swim

In swimming pools, water is continuously pumped through a filter. - Yüzme havuzlarında, su sürekli olarak filtrelerden pompalanır.

I prefer swimming to skiing. - Yüzmeyi kaymaya tercih ederim.

natatory
natation
swim, swimming; floating
flotage
floating, flotation
bathing
flotation
swimming, natation
floating

Dan's body was floating in the swimming pool. - Dan'ın ceseti yüzme havuzunda yüzüyordu.

buoyancy
float

An apple will float in water, a pear won't. - Bir elma suda yüzecektir, bir armut yüzmeyecektir.

The substance is light enough to float on the water. - Bu nesne su üzerinde yüzmek için yeterince hafif.

bathe

Bathers in Argentina were attacked by piranhas. - Arjantin'de yüzmeye gidenler piranhalar tarafından saldırıya uğradı.

yüzmek
swim

He is afraid of swimming. - O, yüzmekten korkuyor.

That river is dangerous to swim in. - Bu nehir içinde yüzmek için tehlikelidir.

yüz
hundred

This is a three-star hotel; three hundred dollars a night. - Burası üç yıldızlı bir oteldir; bir gece üç yüz dolardır.

One hundred and fifty people entered the marathon race. - Yüz elli kişi maraton yarışına girdi.

yüz
face

The girl fainted, but she came to when we threw water on her face. - Kız bayıldı, fakat biz onun yüzüne su döktüğümüzde o kendine geldi.

His face is distorted by pain. - Onun yüzü acıdan şekil değiştirmişti.

yüzme öğretmeni
swimming teacher
yüzme bilmemek
swim like a brick
yüzme gücü
flotage
yüzme havuzu
swimming pool, swimming bath
yüzme havuzu
natatorium
yüzme havuzu
lido
yüzme kesesi
float
yüzme kesesi
sound
yüzme kesesi
airbladder
yüzme kollukları
water wings
yüzme merkezi
metacenter
yüzme organı
swimmer
yüzme yeleği
air jacket
yüzme yeteneği
buoyancy
yüz
front

The truth is in front of her face. - Gerçek onun yüzünün önünde.

The fog was so thick that I couldn't see my hand in front of my face. - Sis l kadar yoğundu ki yüzümün önündeki elimi göremedim.

yüz
countenance
kapalı yüzme havuzu
indoor swimming pool
yüz
one hundred

The building is one hundred meters high. - Bina yüz metre yüksekliğindedir.

One hundred, two hundred, three hundred, four hundred, five hundred, six hundred, seven hundred, eight hundred, nine hundred, one thousand. - Yüz, iki yüz, üç yüz, dört yüz, beş yüz, altı yüz, yedi yüz, sekiz yüz, dokuz yüz, bin.

yüz
facial

I have a facial boil. There's a painful lump at the back of one nostril. - Bir yüz çıbanım var.Bir burun deliğinin arkasında acılı bir yumru var.

He has really soft facial features. - O gerçekten yumuşak yüz hatlarına sahip.

yüz
cheek

Gluteus Maximus was one of the cheekiest Roman emperors. - Gluteus Maximus, en yüzsüz Roma imparatorlarından biriydi.

My brother got cheeky. - Erkek kardeşim yüzsüzleşti.

yüz
cast of features
yüz
obverse
yüzmek
float

The substance is light enough to float on the water. - Bu nesne su üzerinde yüzmek için yeterince hafif.

yüzmek
{f} ride
deri yüzme
(Gıda) skinning
yüz
figure

I figured Tom wasn't going to go, so I went. - Tom'un gitmeyeceğini düşündüm, bu yüzden ben gittim.

The most important figure of mathematics of the nineteenth century is, undoubtedly, Gauss. - On dokuzuncu yüzyılın matematiğinin en önemli figürü kesinlikle, Gauss.

yüz
impudence
yüz
feature

He has really soft facial features. - O gerçekten yumuşak yüz hatlarına sahip.

Tom's facial features and mannerisms are very much like those of his father. - Tom'un yüz hatları ve tavırları babasınına çok benzer.

yüz
(Bilgisayar) sides

Are the Bush administration and al-Qaida the two sides of the same coin? - Bush yönetimi ve El Kaide aynı madalyonun iki yüzü müdür?

There are two sides to every question. - Her öykünün bir de diğer yüzü vardır.

yüz
(Arkeoloji) façade
yüz
(Teknik,Tekstil) good side
yüz
frontage
yüz
face side
yüz
facade
yüz
features

He has really soft facial features. - O gerçekten yumuşak yüz hatlarına sahip.

Tom's facial features and mannerisms are very much like those of his father. - Tom'un yüz hatları ve tavırları babasınına çok benzer.

yüz
frostbite
yüzmek
skin

After you kill the sheep, you'll have to skin it. - Koyunu öldürdükten sonra onun derisini yüzmek zorunda kalacaksın.

zorunlu yüzme
(Denizbilim) forced swimming
yüz
puss
yüz
physiognomy
yüz
visage

Tom's face lost its passive visage and revealed his horror and disgust. - Tom'un yüzü pasif görüntüsünü kaybetti ve korku ve nefretini açığa vurdu.

yüz
swam

Takuya swam naked as a jaybird. - Takuya alakarga gibi çıplak yüzdü.

He swam across the river. - O, nehir boyunca yüzdü.

yüz
{f} swimming

John is in the swimming club. - John yüzme kulübündedir.

I prefer swimming to skiing. - Yüzmeyi kaymaya tercih ederim.

yüz
side

He put on his sweater wrong side out. - O kazağını ters yüz giydi.

Everyone is a moon, and has a dark side which he never shows to anybody. - Herkes bir aydır, ve hiç kimseye göstermediği karanlık bir yüzü vardır.

yüz
{f} swim

John is in the swimming club. - John yüzme kulübündedir.

To swim in the ocean is my greatest pleasure. - Okyanusta yüzmek benim en büyük zevkimdir.

yüz
{f} floating

A white cloud is floating in the blue summer sky. - Beyaz bir bulut mavi yaz gökyüzünde yüzüyordu.

A ball is floating down the river. - Bir top nehirden aşağı doğru yüzüyordu.

yüz
snoot
yüz
{f} swum

He is the only American to have swum the English Channel. - O, İngiliz Kanalında yüzmüş tek Amerikalı.

I haven't swum since last summer. - Geçen yazdan beri yüzmedim.

yüz
frontispiece
yüzmek
bathe
kurbağalama yüzme
Breaststroke Swimming
yüz
to face

You ought to face the stark reality. - Yalın gerçeklikle yüz yüze gelmelisin.

They stood face to face. - Onlar yüz yüze durdu.

yüzmek
to swim

That river is dangerous to swim in. - Bu nehir içinde yüzmek için tehlikelidir.

The river flows too fast to swim in. - Nehir yüzmek için çok hızlı akıyor.

açık yüzme havuzu
open air swimming pool
derisini yüzme
excoriation
kelebek stili yüzme
butterfly stroke
kişisel yüzme aracı
(Askeri) personal flotation device
krol yüzme
crawl
ritmik yüzme
synchronized swimming
senkronize yüzme
synchronized swimming
serbest yüzme
freestyle swimming
sırtüstü yüzme
backstroke
yan yüzme
sidestroke
yüz
{i} dial

Strictly speaking, Chinese consists of hundreds of dialects. - Aslına bakarsan, Çinçe yüzlerce lehçeden oluşur.

yüz
mien
yüz
surface: suyun yüzü the surface of the water
yüz
kisser
yüz
side: ırmağın öte yüzünde on the other side of the river. problemin bu yüzü this aspect of the problem
yüz
cutting edge, face (of a knife blade or other sharp tool)
yüz
phiz
yüz
hecto
yüz
face, mug; (bina) façade; (para, madalya, vb.) obverse; surface; impudence, cheek; facial
yüz
face (of a person or animal)
yüz
cloth which encloses the stuffing of a cushion or pillow, case; mattress ticking; cloth used to cover a chair or sofa, upholstery, upholstering
yüz
face (the front, exposed, finished, dressed, or otherwise specially prepared surface of something): kumaşın yüzü the face of the cloth. dağın kuzey yüzü the north face of the mountain. binanın yüzü the building's façade. paltonun yüzü the outer side of the coat
yüz
sense of shame, shame: Sende hiç yüz yok mu? Have you no shame? Ne yüzle ondan böyle bir şey isteyebilirsin? How can you have the gall to ask her for such a thing?
yüz
favor

She didn't want to drink alcoholic drinks every day. However, beer is her favorite drink, so she drinks non-alcoholic beer every day. - Alkollü içkileri her gün içmek istemiyordu. Fakat bira onun sevdiği içkisidir, bu yüzden o her gün alkolsüz bira içiyor.

The floor was strewn with party favors: torn noisemakers, crumpled party hats, and dirty Power Ranger plates. - Yer partiden kalanlar yüzünden dağınıktı: Yırtık gürültüyapıcılar, kırışık parti şapkaları, ve kirli Power Ranger tabakları.

yüz
{f} float

The boat was broken by the floating ice. - Tekne yüzen bir buz tarafından parçalandı.

The substance is light enough to float on the water. - Bu nesne su üzerinde yüzmek için yeterince hafif.

yüz
brow
yüz
fivescore
yüzmek
to float (on water or in the air)
yüzmek
strike out
yüzmek
go for a swim
yüzmek
shave
yüzmek
/içinde/ to be covered with, be thickly coated with, be thick with: Kitaplar toz içinde yüzüyor. The books are thick with dust
yüzmek
/içinde/ to wallow in, swim in: Servet içinde yüzüyor. He's wallowing in wealth
yüzmek
flinch
yüzmek
to swim, to bathe; to float; to wallow
yüzmek
/içinde/ (for a garment) to be much too big for one, swallow one: Bu paltonun içinde yüzüyorum. This coat swallows me
Турецкий язык - Турецкий язык
Yüzmek (I, II) işi
(Osmanlı Dönemi) AŞNA
(Osmanlı Dönemi) AVEMEN
yüzme havuzu
Spor, sağlık ve eğlence amacıyla yapılmış, belirli derinlikleri bulunan, suyla dolu olan yer
yüzme kesesi
Balıklarda, iç organların üzerinde bulunan ve su içinde balığın dengede durmasını sağlayan tek veya iki bölmeli balon biçiminde organ
yüz
On kere on, doksan dokuzdan bir artık
yüz
Başta, alın, göz, burun, ağız, yanak ve çenenin bulunduğu ön bölüm, sima, çehre, surat: "Bir güzel çocuk yüzüyle gülümsüyor."- S. F. Abasıyanık
yüz
Doksan dokuzdan sonra gelen sayının adı
yüz
Yüzey, satıh
yüz
Bir şeyin ön tarafta bulunan bölümü, cephe
yüz
Bu sayıyı gösteren 100, C rakamlarının adı
yüz
Kez, kere kelimeleri ile birlikte kullanılarak yapılan işin çokluğunu abartmalı bir biçimde anlatır: "Hikmet Beyin kurum ve edası, her zamankinden belki yüz kat üstündü."- S. M. Alus
yüz
Kesici araçlarda keskin kenar
Yüz
duluk
Yüz
(Osmanlı Dönemi) LEÇ
Yüz
beniz
Yüzmek
(Osmanlı Dönemi) HAMR
Yüzmek
(Osmanlı Dönemi) SAHF
kapalı yüzme havuzu
Kapalı bir mekân içine alınmış, suyu ısıtılan, yüzme sporunun yapıldığı havuz
yüz
Keskin kenar
yüz
Nedeniyle, sebebiyle
yüz
On kere on, doksan dokuzdan bir artık olan
yüz
Yan, taraf
yüz
Bir yapının dışa bakan düşey yüzeylerinin tümü
yüz
Doksan dokuzdan sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren işaret, 100, C
yüz
Yapının cephesi
yüz
Başta, alın, göz, burun, ağız, yanak ve çenenin bulunduğu ön bölüm, sima, çehre, surat
yüz
Utanma
yüz
Yastığa geçirilen kılıf
yüz
Bir şeyin görünen bölümünde kullanılan kumaş
yüz
Birinin görülegelen veya umulan hoşgörürlüğüne güvenilerek gösterilen cüret
yüz
Kez, kere kelimeleri ile birlikte kullanılarak yapılan işin çokluğunu abartmalı bir biçimde anlatır
yüz
Bir kumaşın dikiş sırasında dışa getirilen gösterişli bölümü
yüz
Yapı cephesi
yüz
Nedeniyle, sebebiyle: "Bu yüzden Fuat Köprülü ile çatışmaya başlamışlardı gazetelerde."- Y. Z. Ortaç
yüz
Başta, alın, göz, burun, ağız, yanak ve çenenin bulunduğu ön bölüm
yüzmek
Derisini çıkarmak, derisini soymak
yüzmek
Herhangi bir durumun en aşırı derecesinde olmak
yüzmek
Kol, bacak, yüzgeç gibi organların özel hareketleriyle su yüzeyinde veya su içinde ilerlemek, durmak
yüzmek
Derisini çıkarmak, derisini soymak. Çok para istemek
yüzmek
Herhangi bir şeyle üzeri kaplanmak, bir şeye bulanmak
yüzmek
Bir sıvının yüzeyinde batmadan durmak
yüzmek
Yüzme sporu yapmak
yüzmek
Herhangi bir durumun en aşırı derecesinde olmak: "Hiçbir kaygının gölgelemediği bir saadet içinde yüzmektedir."- H. Taner
yüzmek
Çok para istemek
yüzmek
Dalgalanmak
yüzmek
Kol, bacak, yüzgeç gibi organların özel hareketleriyle su yüzeyinde veya su içinde ilerlemek, durmak: "Yüzmek bilmediği için on dakika içinde boğulmuştu."- S. F. Abasıyanık
yüzmek
Dalgalanmak: "Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak."- M. A. Ersoy
yüzme
Избранное