uzaktan

listen to the pronunciation of uzaktan
Турецкий язык - Английский Язык
from a distance

Seen from a distance, that rock looks like a human face. - Uzaktan görüldüğünde, o kaya bir insan yüzü gibi görünüyor.

The bronze statue looks quite nice from a distance. - Bronz heykel uzaktan oldukça güzel görünüyor.

afar

The traveler saw a light from afar and rejoiced. - Gezgin uzaktan bir ışık gördü ve sevindi.

To love humanity, it must be viewed from afar. - İnsanlığı sevmek için uzaktan izlenebilir olmalıdır.

a) from afar b) distant
distant

He is distantly related to her. - O, ona uzaktan akrabadır.

She is distantly related to him. - O, ona uzaktan akrabadır.

distantly

He is distantly related to her. - O, ona uzaktan akrabadır.

Tom is distantly related to Mary. - Tom Mary ile uzaktan ilgilidir.

remotely
from afar
remote

Tom picked up the remote. - Tom uzaktan kumandayı aldı.

Tom clicked a button on his remote, but nothing happened. - Tom uzaktan kumandasının üstünde bir düğmeye bastı ama hiçbir şey olmadı.

uzak
distant

She is distantly related to him. - O, ona uzaktan akrabadır.

Tom is distantly related to Mary. - Tom Mary ile uzaktan ilgilidir.

uzak
remote

The activists were last seen in a remote, forested corner of Brazil. - Eylemciler en son Brezilya'nın uzak, ormanlık bir köşesinde görüldüler.

She was born in a remote village in Nepal. - O, Nepal'de uzak bir köyde doğdu.

uzak
(İnşaat) away

If I'm away from home for a period of time, I will stop mail delivery. - Eğer bir süre evden uzak olursam, posta servisini bırakacağım.

How far away is the airport? - Havaalanı ne kadar uzak?

uzak
far

The story is set in Neuilly-on-the-Seine, a French town not far from Paris. - Hikaye Neuilly -on-the -Seine'da sahnelenmiştir, Paris'ten çok uzak olmayan bir Fransız kasabası.

How far away is the airport? - Havaalanı ne kadar uzak?

uzaktan akraba
distant relative
uzaktan kontrol
remote control
uzaktan gelmek
come over
uzaktan yüklemek
(Bilgisayar) download
uzaktan akraba
shirttail relative
uzaktan erişim
(Bilgisayar) Remote access
uzaktan kumanda
Remote control
uzaktan yakından
not even remotely close; not even close - "uzaktan yakından alakası/ilgisi yok"
uzaktan akraba
distant relation
uzaktan akrabalık
remote relation
uzaktan aktarma şalteri
(Askeri) remote transfer switch
uzaktan bakmak
to remain an observer of, survey (something) from the sidelines
uzaktan bilişim
teleinformatics
uzaktan denetim
remote control
uzaktan emir ve komuta devresi kontrol birimi
(Askeri) remote orderwire control unit
uzaktan görüntü alıcı-gönderici
(Askeri) remote imagery transceiver
uzaktan güdüm/kumanda
remote control
uzaktan hesaplayıcı
remote calculator
uzaktan işlem
remote processing
uzaktan kontrol
distant control
uzaktan kumanda
radio control
uzaktan kumanda aleti
remote control
uzaktan kumanda etmek
radio control
uzaktan kumandalı
remote controlled
uzaktan kumandalı
radio controlled
uzaktan kumandalı
remote controled
uzaktan kumandalı
pilotless
uzaktan kumandalı araç
(Askeri) remotely piloted vehicle
uzaktan kumandalı fotoğraf makinesi
telecamera
uzaktan kumandalı savaş
push button warfare
uzaktan kumandalı savaş
push button war
uzaktan kumandalı uçak
drone
uzaktan kumandasız
unguided
uzaktan merhaba
nodding acquaintanceship: Bizim uzaktan merhabamız var We're on speaking terms with each other, but no more than that
uzaktan sezebilme yeteneği
telaesthesia [Brit.]
uzaktan sezebilme yeteneği
telesthesia
uzaktan sorgulama
remote inquiry
uzaktan uzağa
1. very distant. 2. from a great distance, from faraway
uzaktan yakından benzerliği olmama
distant resemblance
uzaktan çağrı hizmeti konumu
(Askeri) remote call service position
uzaktan çevrim grubu çoklayıcısı
(Askeri) remote loop group multiplexer
uzaktan çevrim grubu çoklayıcısı/kablo sürücüsü
(Askeri) remote loop group multiplexer/cable driver
uzaktan ölçüm cihazı
telemeter
uzak
{s} off

Keep your hands off my bicycle. - Ellerini bisikletimden uzak tut.

Tom put his bags in the trunk, then hopped in the car and drove off. - Tom çantalarını bagaja koydu, sonra arabaya bindi ve arabayla uzaklaştı.

uzak
far away

How far away is the airport? - Havaalanı ne kadar uzak?

I saw a light far away. - Ben uzakta bir ışık gördüm.

uzak
outlying
uzak
far off

There is a place not far off from here where we can use the phone. - Telefon kullanabileceğimiz buradan uzakta olmayan bir yer var.

Christmas isn't far off now. - Noel artık uzak değil.

uzak
farther

The school is farther than the station. - Okul istasyondan daha uzaktır.

They moved farther away from the fire. - Onlar yangından uzaklaştılar.

uzak
faraway

Books can transport you to faraway lands, both real and imagined. - Kitaplar sizi hem gerçek hem de hayali uzak memleketlere götürebilir.

uzak
apart

Tom and Mary are growing further and further apart. - Tom ve Mary gittikçe birbirlerinden uzaklaşıyorlar.

Tom lives in an apartment not far from my place. - Tom benim yerimden uzakta olmayan bir apartmanda yaşıyor.

uzak
(Pisikoloji, Ruhbilim) distal
uzak
improbable
uzak
off the beaten track
uzak
out-of-the-way

Nobody ever comes to see us in this out-of-the-way village. - Bu uzak köyde hiç kimse asla bizi görmeye gelmez.

uzak
a long way off
uzak
(Askeri) deep
uzak
free

Emergency exits must be kept free of blockages for public safety. - Acil çıkış yolları, kamu güvenliği için tıkanıklıklardan uzak tutulmalıdır.

You must keep this machine free from dust. - Bu makineyi tozdan uzak tutmalısınız.

uzak
outside

Fadil's job kept him removed from the outside world. - Fadıl'ın görevi onu dış dünyadan uzak tuttu.

uzak
distance place
uzak
unlikely

It's very unlikely Tom knows how to play mahjong. - Tom'un Çin dominosu oynamayı bildiği çok uzak ihtimal.

I think it's highly unlikely that Tom will go bowling. - Bence Tom'un bowlinge gideceği uzak ihtimal

uzak
distent
uzak
at a distance, faraway
uzak
afar

I had already spotted him from afar. - Onu zaten uzaktan görmüştüm.

The islet resembled a tortoise from afar. - Adacık uzaktan bir kaplumbağaya benziyordu.

uzak
out

We need to keep bacteria out of food. - Gıdaları bakterilerden uzak tutmalıyız.

He hid his dictionary out of sight. - O, gözden uzak bir yere sözlüğünü sakladı.

uzak
beyond the reach of
uzak
far-off
uzak
tele

We can see distant objects with a telescope. - Bir teleskopla uzak nesneleri görebiliriz.

The invention of the telephone made it possible to communicate with people far away. - Telefonun icadı, uzak mesafelerdeki insanlarla haberleşmeyi mümkün hale getirdi.

uzak
out of reach
Uzak
remoteness
uzak
trap
uzak
from far
Müşterek Havadan Karaya Uzaktan Atılan Füze
(Askeri) Joint Air-to-Surface Standoff Missile
ani destek birliği; geri destek birliği; uzaktan anahtarlama birimi
(Askeri) rapid support unit; rear support unit; remote switching unit
davulun sesi uzaktan hoş gelir
(Atasözü) Distance lends enchantment to things
karışmadan uzaktan seyretmek
be a fly on the wall
microsoft uzaktan kayıt
(Bilgisayar) microsoft remote registry
müşterek uzaktan kullanılan silah
(Askeri) joint stand-off weapon
olayları uzaktan sezebilme
telaesthesia [Brit.]
olayları uzaktan sezebilme
telesthesia
oran değişim birimi; uzaktan kumanda cihazı
(Askeri) rate changes unit; remote control unit
radyo ve uzaktan kumandalı araçlar
radio and remote control vehicle
seyyar Otomatik Diğital Şebeke (AUTODIN) uzaktan komuta terminali
(Askeri) mobile Automatic Digital Network (AUTODIN) remote terminal
sorunlara uzaktan bakan
armchair
taşınabilir uzaktan kumandalı muhabere sistemi
(Askeri) portable remote telecommunications system
uzak
{s} outlandish
uzak
removed

The injured were removed from the scene. - Yaralı, olay yerinden uzaklaştırıldı.

They must be removed. - Onlar uzaklaştırılmalı.

uzak
aloof

He always stands aloof from the masses. - O her zaman kitlelerden uzak duruyor.

uzak
{s} back

I'd stand back if I were you. - Terinde olsam uzak dururum.

He returned back home after being away for ten months. - On ay uzak kaldıktan sonra eve geri döndü.

uzak
{s} recluse
uzak
wide

You're wide of the mark. - Sizin tahmin hedeften uzak.

uzak
cool

Please store in a cool and dry place, out of direct sunlight. - Lütfen doğrudan güneş ışığından uzakta, serin ve kuru bir yerde saklayın.

uzak
insofar
uzak
outoftheway
uzak
(someone) who has no talent at all for; (someone) who is unable to (do something)
uzak
standoffish
uzak
distant; far, far-off, faraway, remote, off the beaten track, out-of-the-way; improbable, unlikely, outside; distance place
uzak
(someone, something) who or which has nothing to do with, who or which has no connection with
uzak
unlikely, improbable
uzak
out of the way

With his mother out of the way, Duke was able to proceed with his plan to embezzle the money from the company. - Yoldan uzakta bulunan annesi ile birlikte, Duke şirketinden zimmetine para geçirme planına devam edebildi.

Keep out of the way, please. - Yoldan uzak durun, lütfen.

uzak
distant, remote, far, faraway, far-off
uzak
distance

She heard a dog barking in the distance. - O, uzakta bir köpek havlaması duydu.

She caught sight of a rowing boat in the distance. - O, uzakta kürek çeken bir teknenin görüntüsünü gördü.

uçak uzaktan kumanda sinyali
guide beam
video ile uzaktan eğitim
(Askeri) video teletraining
video ile uzaktan konferans
(Askeri) video teleconference
şehrin uzaktan genel görünümü
panorama
Турецкий язык - Турецкий язык
Uzak olarak
Uzak yerden: "Merak bu ya, bir gün uzaktan seyredeceğim bizim takımı."- Y. Z. Ortaç
uzaktan kumanda
Televizyon, müzik seti vb. aletleri, otomobil, oyuncak otmobil vb. araçları belli bir uzaklıktan çalıştırmaya yarayan kablosuz alet
uzaktan kumanda
Kişiyi veya grubu dışarıdan yönlendirme
uzaktan kumandalı
Uzaktan kumandası olan
uzaktan uzağa
İlgisi az olan
uzaktan uzağa
Biraz, az buçuk, tam değil
uzaktan uzağa
Çok uzaktan (duyulan)
uzaktan yakından
Herhangi bir bakımdan ilgili
Uzak
münezzeh
Uzak
(Osmanlı Dönemi) IRÂK
Uzak
(Osmanlı Dönemi) HACUN
Uzak
baide
Uzak
finnari
Uzak
(Osmanlı Dönemi) SAHİK
Uzak
(Osmanlı Dönemi) ŞESU'
Uzak
(Osmanlı Dönemi) TAMİS
Uzak
dür
Uzak
ırak
uzak
İhtimali az olan
uzak
Ayrı, birbiriyle yakın ilgisi olmayan: "Ne iyi!Sizinle birlikte uzak şeylerden bahsedebileceğiz."- P. Safa
uzak
Eli, gücü veya hükmü yetişmez
uzak
(Osmanlı Dönemi) baîd
uzak
Gidilmesi çok süren, çok ötelerde bulunan, ırak, yakın karşıtı
uzak
Uzak yer
uzak
Nuri Bilge Ceylan'ın bir filmi
uzak
Nuri Bilge Ceylan'ın, 2002 Antalya Film Festivali'nde en iyi film ödülünü kazanan filmi
uzak
Ayrı, birbiriyle yakın ilgisi olmayan
uzak
Eli, gücü veya hükmü yetişmez. İhtimali az olan
uzak
Arada çok zaman bulunan
uzak
Gidilmesi çok süren, çok ötelerde bulunan, ırak, yakın karşıtı: "Muallâ, uzaklardan bir ses duyar gibi oldu."- P. Safa
Английский Язык - Турецкий язык

Определение uzaktan в Английский Язык Турецкий язык словарь

uzaktan kumandalı araba
Remote-controlled car
uzaktan
Избранное